Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Havsplanering

Ekosystem i havsförvaltningen

I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.

Sjöfart vid kust.

Havsmiljödirektivet

  • Arbetet med havsmiljödirektivet och dess åtgärdsprogram har starka kopplingar till miljömålen. Havsmiljödirektivet anger att medlemsländerna ska definiera och bedöma miljöstatusen i sina marina vatten, vidta åtgärder för att nå god miljöstatus, samt följa upp det åtgärdsarbete som sker.

  • I enlighet med direktivet så görs också vart sjätte år en ekonomisk och social analys av nyttjandet av haven samt en bedömning av kostnaden för fortsatt miljöförsämring. Havs- och vattenmyndigheten har i arbetet med den samhällsekonomiska analysen valt att arbeta utifrån ekosystemtjänster. Den här utgångspunkten är också relevant för arbetet med åtgärdsprogrammet för havsmiljödirektivet.

Läs vidare

Läs vidare om hur ekosystemansatsen kan tillämpas i havsplaneringen i Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen.

Havsplanering

I arbetet med den svenska havsplaneringen kommer Havs- och vattenmyndigheten att tillämpa ekosystemansatsen genom anpassning av planeringsprocessens huvuddrag liksom genom arbetet med miljöbedömning och hållbarhetsbedömning.

Både hållbarhetsbedömningarna och miljöbedömningarna innehåller ekosystemtjänstperspektiv i analysen av havsplanernas konsekvenser.

OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) granskar under 2013-2014 Sveriges miljöpolitik.

Som underlag för granskningen tog Havs- och vattenmyndigheten 2013 fram en rapport, Marine ecosystems services background report, om marina ekosystemtjänster och hur Sverige arbetar med dem.

I juni 2014 lämnade OECD sammanfattande rekommendationer i rapporten OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik 2004-2012. OECD:s slutrapport publicerades i september 2014.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Havsplanering