Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Biologisk mångfald Havsmiljö Havsmiljödirektivet Kattegatt Östersjön

Helcom - skydd av Östersjöns marina miljö

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Formellt namn

Konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Vardagsnamn

Kort om konventionen

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet. Parter är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryska Federationen samt EU som organisation.

Så arbetar Helcom

Arbetet med konventionen för att förbättra Östersjöns tillstånd samordnas av Helsingforskommissionen (Helcom). Helcom består av representanter för konventionens parter. Arbetet sker genom arbetsgrupper och samordnas av ett sekretariat i Helsingfors. 

Inom Helcom finns fem stående och tre tidsbegränsade arbetsgrupper. Grupperna tar fram förslag och strategier samt arbetar med genomförande och uppföljning av dessa. Deltagarna i olika arbetsgrupperPDF kommer från Havs-och vattenmyndigheten och andra myndigheter. Här nedan kan du läsa mer om arbetsgrupperna:

Inom GEAR arbetar länderna med integrering av ekosystemansatsen i havsmiljöarbetet, samt regional samordning av ländernas marina strategier och BSAP. Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

MARITIME arbetar med frågor som syftar till att förhindra föroreningar från fartyg. Transportstyrelsen representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

PRESSURE arbetar med frågor som rör minskad belastning av tillförsel av näringsämen, farliga ämnen och marint skräp till den marina miljön.Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

RESPONSE arbetar bland annat med beredskap och förebyggande åtgärder för att minimera risker med sjöfart. Kustbevakningen representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

STATE and CONSERVATION arbetar med övervakning och statusbedömningar samt frågor som rör bevarade av natur och skydd av den biologiska mångfalden. Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

Läs mer om de tre tidsbegränsade grupperna AGRI, FISH och MSP WG på Helcoms websida. 

Sverige och konventionen

Sverige har ratificerat både 1974 års och 1992 års konvention.

Så fattas beslut
Arbetsgrupperna tar fram förslag och strategier som sedan beslutas på möten i Helcoms styrgrupp ("Heads of Delegation, HoD") I styrgruppen deltar delegationsledare från respektive medlemsland. Styrgruppen träffas två gånger om året. 

Helcom antar rekommendationer för skydd av den marina miljön och tar beslut om budget. Kommissionen träffas årligen och beslut fattas i konsensus. Vart tredje år hålls ett ministermöte.

Aktionsplan för Östersjön

Helcom har beslutat om en Aktionsplan för Östersjön, HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP), med syfte att återställa god ekologisk status i Östersjön till 2021. Läs mer om aktionsplanen.

Hur deltar Havs- och vattenmyndigheten?

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för Sveriges deltagande i några av konventionens arbetsgrupper.  

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Biologisk mångfald Havsmiljö Havsmiljödirektivet Kattegatt Östersjön

Publicerad: 2014-06-24

Sidansvarig: Linda Rydell