Hitta på sidan

Överenskommelser om fiskefrågor i Torne älv inom gränsälvsöverenskommelsen

Torne älv svarar för 50 procent av hela produktionen av lax i Östersjöområdet och räknas som en av världens mest produktiva laxälvar. I gränsälvsöverenskommelsen ingår en särskild fiskestadga för älven och kustvattenområdet utanför mynningen. Enligt stadgan ska Sverige och Finland årligen förhandla om anpassningar av stadgan till nya förhållanden för bestånden och fisket.

Sverige och Finland har betydande fiskerätt efter lax och öring i älven och ska  ingå avtal om ett gemensamt fiskekort för Torne älv.

Havs- och vattenmyndigheten ska årligen förhandla med behörig finsk myndighet om startdatum för fisket efter lax och öring med fasta redskap i Torneälvens havsområde samt anpassning av stadgans fiskebestämmelser för älvområdet.

Enligt fiskeförordningen och ett regeringsuppdrag, ska Havs- och vattenmyndigheten årligen föra förhandlingar med behörig finsk myndighet om startdatum för fisket efter lax och öring med fasta redskap i Torneälvens havsområde och eventuella ändringar av fiskestadgan i övrigt. Fiske med fasta redskap efter lax och öring får som tidigast starta den 17 juni och som senast den 29 juni. Förhandlingar ska också genomföras avseende andra årliga ändringar av stadgan.

Förslag till fiskebestämmelser för 2017

Finlands och Sveriges myndigheter har i enlighet med 16 § i fiskestadgan föreslagit följande regler för Torneälvens fiskeområde under år 2017 Pdf, 655.3 kB.. Det är emellertid regeringarna som beslutar om ändringar i stadgan. I Sverige görs en ändring av 2a kap förordningen (1994:1716) om fisket vattenbruket och fiskerinäringen.

Myndigheternas arbete med fiskebestämmelser

Ändringar i stadgan får göras av fiskevårdsskäl. Med ett skäligt nyttjande av gränsälvarna på ett sätt som främjar hela gränsregionens intressen, ska man åstadkomma en rimlig och rättvis balans ur bestånds- och nyttjandesynpunkt mellan de sammantagna fiskeintressena. Ändring av stadgan måste beslutas varje år, annars återgår bestämmelserna till den ursprungliga stadgan. 

Senast den 1 april ska Havs- och vattenmyndigheten redovisa resultatet av förhandlingarna till Näringsdepartementet så att ändringar i förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen kan införas i god tid innan fisket får starta. Vid utarbetande av underlaget ska myndigheten höra lokala fiskeintressen, Länsstyrelsen i Norrbottens län, berörda kommuner samt forskare från Sveriges lantbruksuniversitet.

Havs- och vattenmyndigheten ska också i samarbete med finsk förvaltningsmyndighet besluta i frågor om fisketillstånd i Torne älv enligt 2 a kap. 12 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

  • Behöriga svenska och finska myndigheter får upplåta ett gemensamt fiskekort (lägg in länk) där staterna äger rätten till fiske efter lax och öring. Man får ingå avtal om gemensamt fiskekort med fiskerättshavarna i älvområdet i övrigt samt komma överens om bestämmelser som rör försäljningen av fiskekort och redovisningen av intäkterna.
  • Myndigheterna får även besluta om användandet av intäkterna från fisketillstånden. Intäkterna ska användas för gemensamt beslutade åtgärder för kontroll och forskning i fiskeområdet.

Underlag för fiskeregleringarna i Torneälven utgörs av den biologisk rådgivning som Havs- och vattenmyndigheten årligen beställer från SLU Institutionen för akvatiska resurser och som utarbetas i samarbete med den statliga fiskforskningen i Finland.

Publicerad: 2015-03-26
Uppdaterad: 2017-04-11
Sidansvarig: Webbredaktion