Gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland

Hitta på sidan

Sverige och Finland undertecknade en gränsälvs­överenskommelse 2009 som ersatte tidigare överenskommelser.

Gränsälvsöverenskommelsen

Gränsälvsöverenskommelsen gäller i princip för de delar av Torneälven som är gränsälv samt de vattendrag som är sidogrenar till eller utmynnar i gränsälvarna, och Torneälvens mynningsgrenar. Överenskommelsen är även tillämplig inom ett definierat kustvattenområde utanför Torneälvens mynning. För fisket har ett särskilt tillämpningsområde definierats i överenskommelsen.

Sverige och Finland undertecknade en gränsälvsöverenskommelse 2009 som ersatte tidigare överenskommelser. Enligt den svenska lagen ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för vissa miljöprövningsfrågor och överenskommelser kring fiskefrågor.

Gränsälvsöverenskommelsens syfte

  • i avrinningsdistriktet trygga möjligheterna för båda parterna till skäligt nyttjande av gränsälvarna på ett sätt som främjar gränsregionens intressen
  • förebygga översvämnings- och miljöolyckor
  • samordna de program, planer och åtgärder i avrinningsdistriktet som behövs för att uppnå de mål som bestäms för vattnets kvalitet och vattnets hållbara nyttjande, med iakttagande av de internationella åtaganden och den gemenskapsrätt som parterna är bundna av
  • i övrigt främja samarbetet mellan parterna i vatten- och fiskefrågor.

Särskild vikt ska fästas vid

  • att uppnå gemensamma kvalitetsmål för yt- och grundvatten
  • naturvård, kulturmiljövård och miljöskydd
  • hållbart nyttjande av vattenresurserna
  • skydd och hållbart nyttjande av fiskbestånden.

Havs- och vattenmyndigheten är svensk bevakningsmyndighet för  gränsälvsöverenskommelsen enligt Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samarbeta med finska myndigheter vid översvämningsbekämpning, och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ska övervaka vattenföringen. 

Publicerad: 2023-10-10
Uppdaterad: 2016-06-14
Sidansvarig: Webbredaktion