Miljöövervakning

Genom att beskriva miljötillståndet och visa om miljökvalitetsmålen uppfylls kan vi också genomföra åtgärder för att förbättra miljön om det behövs.