Undersökningstyper och miljöövervakningsmetoder

Hitta på sidan

En mycket viktig uppgift i samordnings- och kvalitetssäkringsarbetet inom miljöövervakningen är att utarbeta metodhandledningar. Detta görs genom att ta fram och uppdatera så kallade undersökningstyper och miljöövervakningsmetoder.

Om undersökningstyper

En undersökningstyp är en beskrivning av metoder för miljöövervakning och beskriver hur en undersökning inom ett delprogram ska läggas upp. De syftar till att undersökningarna ska läggas upp på samma sätt så att man kan jämföra resultaten inom landet. Undersökningstyperna är en viktig del av miljöövervakningens kvalitetssäkringssystem.

Undersökningstyper används för miljöövervakning på regional och nationell nivå och innehåller information om vilka variabler som ska mätas eller beräknas och vilka metoder som ska användas. Undersökningstyper har tagits fram för programområde Kust och hav samt Sötvatten.

En undersökning är det konkreta mätprogrammet, som i normalfallet utförs vid lägesbestämda stationer. Stationernas läge anges i undersökningen. Undersökningen kan också bestå av en modellering eller att insamlat material bevaras (provbank).

Inom varje undersökningstyp beskrivs mätningar av ett flertal individuella variabler. Variabler är en övergripande benämning på vad vi avser att ta fram ett värde för (det vi mäter), till exempel siktdjup (meter) eller fisklängd (millimeter). Godkända metoder för hur respektive variabel ska mätas anges i undersökningstypen.

Hämta mallen

Kontakta miljoovervakning@havochvatten.se för mallen för undersökningstyper.

Om miljöövervakningsmetoder

Miljöövervakningsmetoder används främst inom den nationella miljöövervakningen eller utgörs av metoder som är väldigt omfattande på regional nivå. De anvisningar som finns utarbetade i metodhandledningen ska tillämpas vid utformningen av all miljöövervakning som finansieras helt eller delvis av statliga medel och fördelas via vårt miljöövervakningsanslag.

Publicerad: 2014-03-14
Uppdaterad: 2023-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion