Nationell marin kartering

Hur ser det egentligen ut under ytan? Faktum är att vi inte har någon heltäckande kunskap om de miljöer och naturvärden som döljer sig i våra svenska havsområden.

Vad är nationell marin kartering?

HaV har sedan 2016 arbetat med att ta fram heltäckande kartor över den marina miljön i områden som täcker både territorialvattnet och ekonomisk zon, och som längs kusten avgränsas av strandlinjen.

Arbetet utförs inom projektet Nationell marin kartering och har som målsättning att vid projektets slut ha skapat en första version av heltäckande kartor över hela Sveriges havsmiljö. Den långsiktiga målbilden med arbetet är att på sikt ha sammanhängande, enhetliga och jämförbara heltäckande kartor över Sveriges havsmiljö som kan användas för en hållbar förvaltning av havet.

Exempel på användningsområden

Heltäckande, högupplösta underlag över marina arter, habitat och naturvärden är grundläggande inom flera verksamhetsområden på nationell och regional nivå:

  • Ökat och förbättrat marint områdesskydd med ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av skyddade områden
  • Ekosystembaserad fiskförvaltning
  • Grön infrastruktur
  • Fysisk planering, havsplanering
  • Oljeskyddsunderlag
  • Havs- och vattenförvaltning
  • Tillsyn och prövning
  • Övriga maritima frågor
kartbild över nationell marin kartering

Kartläggning inom nationell marin kartering utgår från befintliga, tillgängliga data. Tillsammans med kompletterande marinbiologisk datainsamling och information om den fysiska miljön, till exempel djup och bottentyp, kan informationen användas för modellering av sannolik utbredning av arter och livsmiljöer.

Utbredningskartornas kvalitet avgörs av kvaliteten och upplösningen på den information modellen baseras på. Ju fler provpunkter med marinbiologisk data och ju bättre upplösning och tillförlitlighet i de fysiska underlagen, desto bättre stämmer kartorna med verkligheten. Därför är det viktigt att parallellt med modellering på befintlig information, arbeta med att förbättra även de fysiska underlagen för att i en långsiktig iterativ process ständigt förbättra modellerna när bättre data finns tillgänglig. 

Karteringsarbetet delas upp i olika uppdrag som avgränsas till ett havsplaneområde eller län för en grov och översiktlig respektive högupplöst och detaljerad kartläggning. Även utsjöbankar eller andra intressanta områden i utsjön prioriteras inom projektet.

Översikt av pågående och klara karteringar

Pågående och klara karteringar

Aktivitet/uppdrag

Kategori

Beskrivning

Status

Kartering Östersjön

Grov upplösning, 250 m

Kompletterande undersökningar och modellering av havsplaneområdet Östersjön

Pågående, klart våren 2019

Nationell fiskkartering

Grov upplösning

Modellering fiskhabitat på befintlig data

Pågående, första version klar våren 2019

Kartering naturvärden i utsjöområden Västerhavet

Högupplöst

Datainsamling inom fyra-fem utpekade områden

Pågående, klart våren 2019

Norra Midsjöbanken

Högupplöst, 5 m

Kartering, HUB, N2000 naturtyper

Pågående, klart sommaren 2019

Substratmodell

Nationell

Funktionell och förbättrad nationell substratmodell

Pågående, klart sommaren 2019

Hoburgs bank

Högupplöst, 0,5-5 m

Kartering, HUB, N2000 naturtyper och naturvärden

Delvis klar (HUB, naturtyper)

Kartering Bottniska viken

Grov upplösning, 250 m

Modellerade kartor i 250m upplösning

Klar

Västerbotten länskartering

Högupplöst, 10 m

Modellerade art- habitat och naturvärdeskartor

Klar

Interpolerade djupmodeller

Högupplöst, 10-25 m

Bathymetrisk 3D modell för alla län

Klar

Bratten

Högupplöst

Bathymetrisk 3D modell, backscatter

Klar

 

Publicerad: 2019-01-18
Uppdaterad: 2019-08-12
Sidansvarig: Webbredaktion