Nationell marin kartering

Hitta på sidan

Hur ser det egentligen ut under ytan? Faktum är att vi har stora kunskapsluckor om de miljöer och naturvärden som döljer sig på botten i våra svenska havsområden.

Sedan 2016 arbetar HaV därför med att ta fram heltäckande kartor över den marina miljön i områden som täcker både territorialvattnet och ekonomisk zon hela vägen in till strandlinjen. Arbetet utförs genom olika delprojekt under paraplyprojektet Nationell marin kartering som både tar fram nya kartor med hjälp av befintlig data och nyinsamlad data och parallellt bygger upp förutsättningar för en mer sammanhållen och långsiktig nationell marin kartering.

Navet i en sammanhållen marin kartering är en analysmiljö där rumslig data samlas, bearbetas och utvecklas för att tillgodose behov av beslutsunderlag baserade på bästa möjliga rumsliga information om havsbottens arter och livsmiljöer.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har sedan 2020 ett uppdrag av HaV att ansvara för uppstart och utveckling av analysmiljön, men ambitionen är att data- och kunskapsuppbyggnaden ska ske i samarbete med andra myndigheter och organisationer där experter inom de olika sakområdena finns.

Ett viktigt mål med analysmiljön är att den samlade kunskapen blir tillgänglig för alla myndigheters arbete i syfte att svenskt havsmiljöarbete så långt det går baseras på samma verklighetsbeskrivning. Kartor och modeller över bottenmiljöer och artutbredning tas därför fram för att i största möjliga mån tillgodose behoven inom exempelvis nationell havsplanering, statusklassning och rapportering av miljöns tillstånd enligt olika EU-direktiv. Även regionalt arbete, exempelvis arbetet med att inrätta och förvalta marina skyddade områden samt handlingsplaner för marin grön infrastruktur med mera är i stort behov av detta kunskapsunderlag.

Sedan 2016 har en rad uppdrag levererat ny kunskap som finns tillgänglig i GIS-filer och som kan skickas på förfrågan

Område

Beskrivning

Tillgängliga hos

Bratten

Batymetri, backscatter

HaV

Västerbottens län

Epibentos, Infauna, Sik, HUB, Naturvärden

HaV

Hoburgs bank

HUB, N2000 naturtyper, Naturvärden och arter.

HaV, SGU

Uppväxtområden fisk, öst- och västkust

Uppväxtområden, Västkust och Östkust

HaV

Östersjön havsplaneområde

Epibentos, Infauna, Naturvärden, HUB

HaV

Bottniska viken

Epibentos, Infauna, Naturvärden

Ej tillgängligt än, väntar på spridningstillstånd

Utsjöområden Västerhavet

Dropvideodata inom 5 prioriterade områden

Ej tillgängligt än, väntar på spridningstillstånd


Publicerad: 2019-01-18
Uppdaterad: 2021-12-06
Sidansvarig: Webbredaktion