Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning

Miljöövervakning

Tillståndet och förändringar i miljön dokumenteras av den svenska miljöövervakningen. Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen.

Mer om miljöövervakning

I nyhetsbrevet Nytt från Miljöövervakningen kan du läsa vidare om aktuella resultat och få mer information om den svenska miljöövervakningen. Nyhetsbrevet ges ut i samarbete med Naturvårdsverket och utkommer cirka sex gånger per år.

Miljöövervakningen ska visa hur miljökvalitetsmålen uppfylls och den ska bidra till att upptäcka nya miljöstörningar. Resultaten är även grundläggande för miljöarbetet i stort; arbetet med att utforma och prioritera miljöpolitiken baseras på miljöövervakningens resultat. Informationen om resultaten gör det möjligt för alla att delta i den politiska debatten

Vad är miljöövervakning?

Miljöövervakningen ger kunskaper om förändringar i miljöer som luft, vatten och mark och varnar för störningar i miljön. Miljöarbetet i stort grundar sig på de många resultaten från miljöövervakningen.

Miljöövervakning är återkommande systematiskt upplagda undersökningar som visar miljötillståndet. Miljökvalitetsmål, krav i miljölagstiftningen och Sveriges åtaganden om rapportering inom internationella direktiv och konventioner avgör vad som undersöks. Framför allt EU:s miljöpolitik ställer stora krav på internationell rapportering.

Några andra centrala och viktiga övervakningsinsatser är egenkontroll och recipientkontroll, uppföljning av kalkning av mark och sjöar och olika naturinventeringar.

Det finns många utförare inom miljöövervakningen

Bland de aktörer som utför eller på annat sätt bidrar till miljöövervakning ingår myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, högskolor, konsultbolag, forskningsinstitut och enskilda.

Några av utförarna är också så kallade datavärdar. Det innebär att de lagrar, granskar, sammanställer, presenterar och tillhandahåller miljöövervakningsdata på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Samordning miljöövervakningen

God samordning av övervakningen krävs för att vi ska få en heltäckande bild av miljösituationen. Samordning ger också ökad delaktighet och minskade kostnader.

Samordningen innebär bland annat att miljöövervakningen genomförs av aktörerna på ett jämförbart sätt, och att resultaten är tillgängliga för alla som är intresserade. Data, sammanställningar och analyser publiceras i rapporter och på nätet.

Ett led i samordningen av miljöövervakningen i Sverige är gemensamma rekommenderade undersökningsmetoder för olika aktörer, så kallade undersökningstyper.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning