Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Spårbarhet

Vanliga frågor och svar om spårbarhet

Här får du svar på de vanligaste frågorna som inkommit.

Bakgrund

Varför införs spårbarhetskrav?

EU har infört krav på spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter utöver de krav som idag redan finns för livsmedel generellt. Orsaken till de ökade kraven är både behovet av en förbättrad kontroll av upptaget av fisk och konsumenternas behov av säkrare information om fångsten och dess ursprung.

En av bristerna som identifierades i samband med att EU ändrade fiskerikontrollen var problemen med korrekta uppgifter om fångst av fisk i haven.  Spårbarhetskraven infördes därför som komplement till fiskarens och fångstmottagarnas rapportering så att även uppgifter i senare led kan användas för att kontrollera fångsterna.

Publicerad: 11 mars 2016
Hur skapas spårbarhet?

Spårbarhet möjliggörs genom att fiskeri- och vattenbruksprodukter indelas i partier inför första saluföringen och att dessa partier sedan följs i efterföljande led fram till detaljhandelsledet.

Aktörerna är skyldiga att ha ett system för att förmedla information mellan sig med uppgifter om partierna och försäljningarna. De flesta av uppgifterna ska framgå av den märkning som den levererande företaget är skyldig  att göra.

I Sverige har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i samråd med representanter från näringen valt att realisera spårbarheten genom att införa ett centralt IT-system med vilket förstahandsmottagare och grossister som är ägare till partierna ges möjlighet att utbyta information om partier mellan sig.

Genom IT-systemet uppfylls också kravet som EU ställer på att den behöriga myndigheten, dvs. HaV, har ständig tillgång till spårbarhetsinformationen. Systemet ger även visst stöd för att uppfylla de särskilda krav på spårbarhet inklusive märkning som följer av livsmedelslagstiftningen.

Publicerad: 11 mars 2016
Vad menar vi med spårbarhetsystemet?

I all vår dokumentation används genomgående uttrycket ”spårbarhetssystemet”. Spårbarhetssystemet innefattar indelning av fiskeriprodukter i partier, fysisk märkning av partier samt den informationsöverföring som ska ske mellan företagen via det centrala IT-system som tillhandahålls av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Publicerad: 11 mars 2016
Vilka förordningar och föreskrifter kan jag läsa som reglerar kraven på spårbarhet?

Här följer en kortfattad beskrivning av de förordningar och föreskrifter som reglerar kraven på spårbarhet.

 1. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter, HVMFS 2017:14
  Föreskrifterna innehåller bestämmelser kring hur EU:s krav på spårbarheten av vissa fiskeri- och vattenbruks­produkter ska säkerställas i Sverige. Bestämmelserna riktar sig främst till aktörer i handelskedjan från de som köper av fiskare eller vattenbrukare och fram till de som säljer till detaljhandelsledet. Vissa bestämmelser berör även fiskare, vattenbrukare och detaljhandelsföretag.

  Föreskrifterna reglerar bland annat:
  - Spårbarhetsaktörers registrering till spårbarhets­databasen
  - Hur informationsöverföring ska ske mellan aktörer och till HaV, och vad den ska innehålla
  - Vilka händelser som aktören ska lämna uppgifter om och hur partier ska märkas vid leverans.
  - Hur anslutning av aktörers IT-system till HaV:s spårbarhets­databas ska ske
  - Vilka aktörer och vilka fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas
 2. Förordning (EG) nr 1224/2009 (kontrollförordningen)
  Kontrollförordningen ger de grundläggande bestämmelserna om kontrollen av saluföringen inklusive kraven på spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Artikel 58 reglerar att fiskeri- och vattenbruksprodukter från havet ska vara spårbara i alla led från fångst/skörd till detaljhandelsledet. Fisk fångad eller odlad i sötvatten omfattas inte. Vidare gäller att produkter som säljs på marknaden ska vara lämpligt och synligt märkta. För att garantera spårbarhet gäller även att partier med fiskeri- och vattenbruksprodukter endast får slås ihop eller delas efter första försäljning, om det är möjligt att spåra dem tillbaka till fångst- eller skördestadiet.  Varje medlemsstat får ha sina egna system för spårbarhet men medlemsstaterna ska samarbeta med varandra för att inte spårbarhetsinformation förloras när handel över landsgränser sker. 
 3. Genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 (genomförandeförordningen).
  För att tydliggöra kontrollförordningens krav finns en genomförandeförordning. Förordningen reglerar utförligt och praktiskt hur spårbarhet ska säkerställas och anger tidsgränser för när vissa fiskeriprodukter ska vara spårbara. Från och med den 1 januari 2015 ska alla berörda fiskeri- och vattenbruksprodukter vara spårbara i enlighet med kontrollförordningens krav
 4. Förordning (EG) nr 178/2002
  Förordningen omfattar allmänna principer och krav för livsmedel och foder inklusive krav på spårbarhet. Förordningen reglerar i artikel 18 att livsmedel ska kunna spåras genom produk¬tions-, bearbetnings- och distributionskedjan. Företagarna ska kunna ange från vem de har köpt ett livsmedel respektive till vem de själva har levererat sina produkter. Vidare ska livsmedel som säljs på marknaden vara märkta eller identifierade för att underlätta spårbarhet.
 5. Genomförandeförordning (EU) nr 931/2011
  Förordningen är en genomförandeförordning till förordning 178/2002 och avser detaljerade bestämmelser om spårbarhetsinformation för livsmedel av animaliskt ursprung.
 6. Förordning (EU) nr 1379/2013 (marknadsordningen)
  Den nya marknadsordningen för fisk ersätter rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Jämfört med gällande regler utökas reglerna om konsumentinformation och märkning. Dessutom gäller reglerna även för sjögräs och alger. Reglerna om konsumentinformation finns i artiklarna 35-39.

Övriga bestämmelser som rör livsmedel generellt finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Publicerad: 24 februari 2016
Uppdaterad: 19 september 2018

Vad och vilka omfattas

Vad är skillnaden på intern och extern spårbarhet?

Extern spårbarhet

När det finns krav på indelning av partier, märkning och rapportering är det alltid leveranser av fiskeriprodukter mellan företag som avses, så kallad extern spårbarhet. För att den externa spårbarheten ska fungera krävs det att varje företag har fullständig kontroll på sina interna varuflöden av produkter.

Intern spårbarhet

Alla flöden inom ett företag räknas som intern spårbarhet, till exempel från lager till bearbetning och utleverans. Hur denna kontroll ska ske bestämmer varje enskilt företag. Om du flyttar fiskeriprodukter mellan olika anläggningar, till exempel olika lagerplatser, utan att ägarbyte sker så räknas detta som intern spårbarhet.

Inom livsmedelslagstiftningen kan sådan flytt tillhöra den externa spårbarheten och då krävs det särskild dokumentation.

Publicerad: 27 november 2015
Vilka produkter ingår i tulltaxa 03 – och omfattas därför av spårbarhetskraven?

Spårbarhetskraven gäller alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av kapitel 3 samt alger för livsmedelsändamål i kapitel 12 i tulltaxan och som är fångade av EU-fartyg och först landade och sålda inom EU. Även vattenbruksprodukter inom kapitel 3 och 12 omfattas om de är odlade inom EU:s havsområden. I tabellen nedan finns en förenklad översikt över de produkter som omfattas av kapitel 3 i tulltaxan.

Tabell.

Vad ingår i tulltaxa 03 – och omfattas därav av spårbarhetskraven?

Fiskeri och vattenbruksprodukter som importerats till gemenskapen från tredje land omfattas inte av spårbarhetssystemet. I de fall ett nytt parti bildas genom att blanda produkter som omfattas av spårbarhetskraven med produkter som importeras, så omfattas även de importerade produkterna av spårbarhetskraven.

Om du som aktör hanterar de produkter som omfattas enligt ovan så är du skyldig att följa spårbarhetskraven.

Läs mer vad som gäller i följande förordningar:

Publicerad: 24 november 2015
Uppdaterad: 3 januari 2019
Vad gäller för mig som fiskare?

Du som fiskare är ansvarig för att inför första försäljning dela upp din fångst i partier, samt att förse förstahandsmottagaren med information som möjliggör partindelning, märkning och rapportering enligt gällande krav.

Publicerad: 27 november 2015
Uppdaterad: 15 februari 2017
Vad gäller för mig som har en vattenbruksanläggning?

Du som driver en vattenbruksanläggning, till exempel fiskodling, har motsvarande krav som en fiskare på att inför första försäljning dela upp sina vattenbruksprodukter i partier, märka dessa, samt att förse köparen med partiinformationen.

Publicerad: 27 november 2015
Uppdaterad: 3 december 2015
Vad gäller mig som fångstmottagare?

Fångstmottagare är företag registrerade hos HaV som köper eller förmedlar fisk från yrkesfiskarna. Det är bara registrerade fångstmottagare som får köpa fiskeriprodukter direkt av fiskare. Ett undantag är slutkonsumenter som köper mindre än 30 kilo på en dag. Läs här hur du registrerar dig som fångstmottagare

Fångstmottagare är skyldiga att lämna avräkningsnotor och i vissa fall deklarationer om överlåtelse till oss. Mycket av den spårbarhetsinformation som ska lämnas vidare till köparen finns i dessa dokument. I normalläget är det fångstmottagaren eller den som inför eller importerar fiskeriprodukter som rapporterar information om det ursprungliga partiet i det svenska spårbarhetssystemet. Denna information återanvänds sedan av dem du säljer till. Alla fångstmottagare är även skyldiga att ge sålda partier unika identitetsnummer. Identitetsnumrets format ska följa GS1 standard och varje företag får en nummerserie av GS1 eller HaV. 

Se även rubriken Märkning.

Publicerad: 14 december 2015
Vad gäller för mig som grossist?

Grossister är företag som köper och säljer till andra grossister och/eller detaljhandeln. Via spårbarhetssystemet får grossister tillgång till information om inköpta partier och är samtidigt skyldiga att via samma system rapportera information om levererade partier till sina kunder.

Handel mellan länder inom EU

I de fall då grossister köper och tar in partier från andra EU-länder är de skyldiga att rapportera information om införda partier till spårbarhetssystemet.

Unik identitet på varje parti

Alla grossister är skyldiga att tilldela försålda partier unika identitetsnummer. Identitetsnumrets format ska följa GS1 standard och varje företag får en nummerserie av GS1 eller HaV. 

Se även rubriken Märkning.

Publicerad: 14 december 2015
Vad gäller för mig som detaljist?

Detaljister är företag som säljer till slutkonsumenter. I spårbarhetssystemet räknas även storhushåll och restauranger som detaljister. Detaljisterna får information om köpta partier från sina leverantörer och har ingen skyldighet att rapportera till spårbarhetssystemet. Detaljisterna är däremot skyldiga att lämna information till konsumenterna.

Läs mer vad som gäller i följande förordning:
(EU) nr 1379/2013 Gemensam marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Publicerad: 15 december 2015
Vad gäller för mig som konsument?

Konsumenter får information om fiskeriprodukterna från sin detaljist. Utformning av märkning till konsument varierar beroende på hur fiskeriprodukterna saluförs.

Publicerad: 15 december 2015
Hur kan min verksamhet påverkas?

Påverkan på er verksamhet är helt beroende av hur ni arbetar med spårbarhet idag. Vissa företag har mer utvecklade processer och IT-stöd än andra, men gemensamt är att alla företag behöver säkerställa hela sin varukedja från inköp till utleverans.

processbeskrivning. illustration.

Generaliserad processbeskrivning

Inköp

Kraven på spårbarhet uppstår redan vid inköpstillfället. Ni behöver säkerställa att era leverantörer indelar de produkter ni tar emot i partier och att dessa partier märks på ett sådant sätt att ni får tillgång till all relevant information. Detta gäller såväl vid inköp från primärproducenter, t.ex. fiskare, som vid handel i grossistledet med svenska och utländska leverantörer.
Leverantörer som är anslutna till det svenska spårbarhetssystemet får möjlighet att rapportera information om levererade partier i samband med utleverans, vilket gör att ni kan ta del av informationen via det centrala IT-systemet hos HaV så fort detta skett.
OBS! Eventuella produkter som inte lever upp till kraven på partiindelning och fysisk märkning får inte saluföras.

Varumottagning

Ni ansvarar för att kontrollera att mottagna partier uppfyller kraven på spårbarhet och att ni får rätt information om dessa. Detta avser den information som är möjlig att kontrollera vid varje givet tillfälle, t.ex. art och beredningsform. Ni ansvarar för att korrigera eventuella avvikelser. En väl utvecklad varumottagning är en förutsättning för korrekt lagerhantering och därmed för såväl intern som extern spårbarhet.
Inköpta partier, inom EU, ska ha unika partiidentiteter vilka t.ex. kan användas för ankomstregistrering. Ankomstregistrering kan underlättas om ni använder er av den information som era leverantörer rapporterat via det centrala IT-systemet hos HaV. Senare i detta dokument beskrivs hur ni kan ta del era leverantörers rapporterade information.

Produktion och ompackning

Vid produktion och ompackning är det, under vissa förutsättningar, möjligt att slå samman flera partier till produktionspartier så länge som spårbarheten kan påvisas. Produktionspartier (batcher) kan underlätta hanteringen och rapportering av levererade partier. Samtidigt är det främst era kunders krav på detaljnivå som eventuellt begränsar möjligheten att använda produktionspartier.

Orderplock

"Torsk är torsk” är ett uttryck som inte är förenligt med kraven på spårbarhet. Era kunder har utöver information om art även rätt att få information om till exempel fångstområde, fångstdatum och fångstredskap. Det ställer krav på lagerhantering och att man vid orderplock tar produkter från rätt låda/lagerplats.

Utleverans

Vid utleverans ska partier märkas med rätt information och på ett sådant sätt att det inte råder någon tvekan om vad som utgör ett parti då sampackning sker. Även rapportering av partiinformationen ska ske via det centrala IT-systemet hos HaV, vilken då blir tillgänglig för mottagaren.

Publicerad: 24 februari 2016
Uppdaterad: 10 april 2018
Får vi rapportera allt vi säljer?

Ni ska endast rapportera det som omfattas av spårbarhetskraven.

Publicerad: 17 november 2016
Vi har kunder som köper enstaka filéer eller fiskar - vilken nedre storleksgräns finns det för partier och märkningskrav?

Det finns ingen övre eller nedre storleksgräns för partier och spårbarhetssystemet.

Publicerad: 17 november 2016
Är det fartyget som fångar fisken, platsen där fisken fångats och/eller landningshamnen som avgör om fisken har EU-ursprung?

Att fartyget som fångar fisken är ett "EU-fartyg" (flaggstat inom EU) samt att första försäljningen sker inom EU. Platsen där fisken fångats (fångstområdet) spelar ingen roll. Se bilder för exempel.

EU-fartyg

Exempel på krav på spårbarhet för EU-fartyg. Illustration

 

Icke EU-fartyg

Exempel på krav på spårbarhet för icke EU-fartyg. Illustration
Publicerad: 17 november 2016
Uppdaterad: 3 januari 2019
Vårt företag levererar till ett dotterbolag som vi äger till 50 procent – är det att betrakta som intern eller extern spårbarhet?

Det är extern spårbarhet så länge det sker en försäljning mellan två företag (två organisationsnummer).

Publicerad: 17 november 2016
Hur ska jag rapportera när vi får produkter leverade till oss som inte berörs av spårbarhetskraven?

Ni ska inte rapportera in att ni mottagit eller försäljer produkter som inte berörs av spårbarhetskraven.

Publicerad: 21 november 2016
Vad gäller för fisk som odlas i havsvatten men i bassänger på land?

Omfattas ej.

Publicerad: 27 april 2017
Jag fiskar i insjö – vad gäller för mig?

Fiskeriprodukter från insjöar och exempelvis älvar ingår inte i de utökade spårbarhetskraven, så dessa produkter ska inte rapporteras i spårbarhetssystemet.

Publicerad: 2 maj 2017
Vad händer när ett fiskefartyg landar fisk som ej tillhör tulltaxa 03?

Produkter som av verksamhetsansvarig klassas som icke-livsmedel ska inte rapporteras i SBS.

Publicerad: 2 maj 2017
Om vi som detaljist är första mottagare i Sverige, till exempel när vi köper in räkor från en utländsk aktör, behöver det rapporteras in i systemet?

Nej, det behöver inte rapporteras oavsett om det är inhemsk fisk, infört från EU eller har importerats från tredje land. Detta under förutsättning att ni är detaljist (ej centralt inköp med distribution till andra organisationsnummer) och att ni bara säljer till slutkonsument.

Publicerad: 2 maj 2017
Vi som levererar till detaljist ska enligt kraven göra all partiinformation tillgänglig för detaljisten. Varför är det inget krav på detaljisterna att koppla upp sig mot spårbarhetssystemet? Varför har HaV inte möjliggjort detta?

Detaljisten har inget rapporteringskrav och har därmed inget krav att koppla upp sig mot SBS. HaV förstår att det finns fördelar med att detaljisten har åtkomst till data i SBS, men i dagsläget har HaV inte kapacitet att förvalta en sådan åtkomst. Orsaken är att HaV inte har den administrativa kapaciteten och tekniken för att på ett säkert sätt ge behörighet till så många användare. HaV diskuterar dock gärna framtida möjliga lösningar för en säker åtkomst även för detaljister.

Publicerad: 19 juni 2017
En stor del av den fisk som säljs på svensk marknad kommer ju inte från EU-fiskade volymer, utan från till exempel Norge. Dessa volymer ska därmed inte in i systemet. Innebär inte det att EU-fisket missgynnas och har man inte missat en poäng då?

Syftet med de utökade spårbarhetskraven är att säkerställa att upptaget av fisk ej överskrider kvoterna och att konsumentinformationen är sann. Importer av viltfångade fiskeriprodukter från tredje land har redan idag ett krav på spårbarhet på sig genom systemet med fångstintyg som måste medfölja importdeklarationen. Det är flaggstaten som utformar fångstintyg och därmed säkerställer spårbarheten till fångstledet.

Publicerad: 19 juni 2017
Hur ska jag rapportera när en produkt lämnar tulltaxa 03 och därmed inte längre omfattas av spårbarhetskraven?

När ett parti (eller delar av) lämnar tulltaxa 03 så omfattas den inte längre av spårbarhetskraven. Dock ska händelsen som sådan rapporteras till HaV genom att du rapporterar en terminering av partiet. Försäljningar till slutkonsument ska också termineras i spårbarhetssystemet. Se bild.

Illustration - När ska jag terminera partier.
Publicerad: 21 september 2017
Vi är en registrerad fångstmottagare (A) som har köpt in en tjänst från ett annat företag (B) för att sköta vår rapportering till spårbarhetssystemet. Företag B är grossister och är själva registrerade i spårbarhetssystemet. Måste vi (A) också registrera oss eller räcker det med att företag B är registrerade och sköter all vår rapportering?

Företag A måste registrera sig.

Registreringsskyldigheten i 3 § spårbarhetsföreskrifterna utgår från ett företag, det vill säga ett organisationsnummer. Med detta menas en fysisk eller juridisk person som driver eller innehar ett företag som bedriver verksamhet som har samband med produktion, beredning, försäljning, distribution av eller detaljhandel med fiskeri- och vattenbruksprodukter i något skede (se art. 4.19 i Kontrollförordningen).
Om de två anläggningarna A respektive B har olika organisationsnummer så ska båda vara registrerade, under förutsättning att de i övrigt omfattas av spårbarhetsföreskrifterna. Registreringsskyldigheten påverkas alltså inte av om företagen till exempel samarbetar i fråga om fakturahantering, rapportering eller om de båda i sin tur ägs av samma företag.

Publicerad: 25 april 2018

Partiindelning

Vad är ett parti?

Spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter utgår ifrån indelningen av produkterna i partier. Med parti avses en avgränsad och identifierbar mängd fiskeriprodukter med vissa gemensamma egenskaper. Det finns inga begränsningar i ett partis storlek. Ett parti kan alltså bestå av allt från en enskild filé till flera hundra ton hel fisk.

Olika regler för indelning av partier

Reglerna för hur partier ska indelas är olika beroende på om det är innan eller efter första försäljningen. Första försäljningen motsvarar försäljningen mellan fiskare och förstahandsmottagare, inklusive auktionsförsäljning. I detta led är kraven mer långtgående för att säkerställa spårbarheten tillbaks till fartyg och fångstområde.

Publicerad: 24 februari 2016
Hur ska jag som fångstmottagare skapa partier inför första försäljning?

Ett parti som upprättas inför första försäljningen (motsvarar försäljningen mellan fiskare och fångtsmottagare) ska innefatta en mängd fiskeri- och vattenbruksprodukter där följande egenskaper är lika:

 • art
 • relevanta geografiska områden
 • produktionsmetod, det vill säga odlad eller fångad
 • fångstredskapskategori (gäller inte för vattenbruksprodukter)
 • fiskefartyg eller vattenbruksenhet
 • presentationsform som till exemple hel, huvudkapad eller filé
 • beredningsform som levande, kokt, torkad, färsk, fryst eller saltad

Detta innebär att fångstmottagaren måste få denna information om de produkter de köper in eller förmedlar.

Principer för partiindelning inför första försäljning. illustration.

Principer för partiindelning inför första försäljning.

Publicerad: 14 december 2015
Uppdaterad: 10 april 2018
Hur skapar jag som fångstmottagare/grossist partier efter första försäljningen?

När väl spårbarheten till ursprunget är säkerställd tillåts även sammanslagningar av partier med olika ursprung och egenskaper. Detta innebär att när förstahandsmottagare i sin tur säljer vidare inköpta partier så kan de välja att slå samman (blanda) partier till ett nytt parti så länge de ingående partierna består av samma art och det sammanslagna partiet har samma produktionsmetod samt presentations- och beredningsform. Detta gäller även för grossister i efterföljande led.

Det förekommer olika tolkningar av partibegreppet hos medlemsstaterna varför HaV har valt att anta en mer öppen definition av partier efter första försäljningen, jämfört med vad som tidigare meddelats. HaV förbehåller sig dock rätten att förändra denna tolkning i det fall EU meddelar något annat.

Partiindelning inför och efter första försäljningen. Illustration.

Sammanfattning av principer för partiindelning inför och efter första försäljningen.

Publicerad: 24 februari 2016
Vem bestämmer hur stort ett parti skall vara?

Det bestämmer den som bildar partiet. Det kan vara så att hela mängden av en art jag köpt blir ett parti eller så vill jag dela in det jag köpt efter lådornas storlek eller i flera olika partistorlekar. Vill du slå ihop flera partier till ett parti för att skära file av hela mängden så går det också bra förutsatt att vissa grundregler följs. Läs mer om partiindelning här.

Publicerad: 17 november 2016
Vilka fisksorter får blandas?

Inga arter får blandas. Ett parti får bara bestå av en art.

Publicerad: 17 november 2016
Hur gör jag om det ligger olika arter blandat i partiet?

Om det finns flera olika arter i samma parti har någon gjort fel.
Du måste då sortera fisken artvis och därefter skapa och rapportera nya partier. Läs mer om principerna för partiindelning här.

Publicerad: 21 november 2016
När och hur får partier slås ihop eller delas?

Partier får endast delas eller slås ihop med andra partier efter det första försäljningstillfället (mellan fiskare och fångstmottagare) eller om en deklaration om övertagande upprättats. Vid ihopslagning av partier så måste dessa vara av samma art och av samma produktionsmetod (fiskad/odlad).

Du får dock blanda exempelvis ett parti hel torsk och ett parti huvudkapad torsk i ett nytt parti när du exempelvis ska skära file. När du sedan rapporterar det sammanslagna partiet får det de egenskaper som de inblandade partierna har tillsammans när de är färdigproducerade (se även produktionspartier).

Partier från olika fartyg kan därav också slås samman så länge som ovanstående gäller. Läs mer om principerna för partiindelning här.

Publicerad: 21 november 2016
Uppdaterad: 9 mars 2018
Vad gäller då jag köper partier från andra EU-länder - så kallad införsel?

I de fall du som grossist inför partier från andra EU-länder är de skyldiga att till spårbarhetssystemet tillhandhålla information om införda partier. Vilket innebär att principerna för partiindelning även gäller för mottagna partier, det vill säga den som inför partier till Sverige måste ställa motsvarande krav på sina leverantörer.

Publicerad: 24 februari 2016

Rapportering

Vad menas med att vara rapporteringsskyldig?

Varje aktör i spårbarhetskedjan är skyldig att se till att informationen om de partier de levererar förmedlas till mottagaren. Företagen har också gemensamt en skyldighet att ha ett system för att kunna följa partierna genom hela kedjan (Artikel 58.4 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009).

Ett sätt att förse mottagare med denna information och att uppfylla kraven på att ha ett system är att rapportera informationen via det centrala IT-systemet hos HaV. De efterföljande rapporteringsskyldiga aktörerna kan då ta del av informationen elektroniskt, och kan därmed återanvända den informationen i sin hantering. Fortsättningsvis syftar begreppet ”rapportering” på rapportering av partiinformation via det centrala IT-systemet hos HaV.

Publicerad: 24 februari 2016
Vilka händelser är det som ska rapporteras?

De händelser som du som spårbarhetsaktör ska lämna uppgifter om till spårbarhetssytemet är:

 • Bildande av ursprungsparti, det vill säga partier som bildas inför
  första försäljning i Sverige
 • Inköp eller annat övertagande av ägandet av parti (ankomstregistrering). Här innefattas även partier som införs från annat EU-land samt partier som importeras från tredje land med fångstintyg och som avses att blandas med partier av EU ursprung.
 • Bildande av produktionsparti, om du väljer att skapa produktionspartier så ska dessa rapporteras.
 • Försäljning eller annan överlåtelse av ägandet av parti. Förstahandsmottagare och grossister ska rapportera alla sina leveranser av fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven oavsett vem mottagaren är. Detta gäller även vid försäljningar till mottagare i andra EU-länder och till mottagare i länder utanför EU
 • Terminering av parti:

− Vid försäljningar direkt till slutkonsument ska dessa försäljningar rapporteras till spårbarhetssystemet, då via ett förenklat förfarande där inga specifika uppgifter om mottagaren behöver lämnas.

− Händelser som gör att fiskeriprodukter ej längre omfattas av kraven på spårbarhet ska också termineras. Till exempel då produkter bereds eller kasseras (det vill säga då de lämnar kapitel 03 i den kombinerade nomenklaturen - Se även fråga ”Vad är en terminering?”).

Illustration.

Bilden visar de händelser som rapporteras via det centrala IT-systemet hos HaV.

Publicerad: 24 februari 2016
Uppdaterad: 5 februari 2019
Vilken information är det som ska rapporteras?

Den information som ska rapporteras är beroende av om partiet utgörs av fiskeri- och vattenbruksprodukter som är fångade eller odlade i havet. Den information som är obligatorisk att rapportera framgår av tabellen nedan.

Identifikation

Skriv tabellbeskrivning här

ID

Uppgifter Som ska vara åtkomliga genom HaVs spårbarhetsdatabas

Fångad

Odlad

1

Identifikationsnummer

Obligatorisk

Obligatorisk

2

Identifikationsnummer – ingående partier. Vid blandning av partier.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

3

Identifikationsnummer – fångstintyg . Vid inblandning av importerat parti i blandat parti.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

Ursprung

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID


Uppgifter Som ska vara åtkomliga genom HaVs spårbarhetsdatabas

Fångad

Odlad

4


Importland.
För importerat parti.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

5


Produktionsmetod

Obligatorisk

Obligatorisk

6


Fiskefartygets distriktsbeteckning.

Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

7


Fiskefartygets namn.

Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

8


Flera fartyg.

Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

9


Vattenbruksanläggningens namn

Ej tillämpligt

Obligatorisk


Produkt

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Uppgifter Som ska vara åtkomliga genom HaVs spårbarhetsdatabas

Fångad

Odlad

10

Art – FAO:s trebokstavskod

Obligatorisk

Obligatorisk

11

Art – handelsbeteckning

Obligatorisk

Obligatorisk

12

Art – vetenskapligt namn

Obligatorisk

Obligatorisk

13

Minsta referensstorlek för bevarande

Obligatorisk

Ej tillämpligt

14

Presentationsform

Obligatorisk

Obligatorisk

15

Beredningsform

Obligatorisk

Obligatorisk

16

Nettovikt, kg

Obligatorisk

Obligatorisk

17

Antal individer. Anges för ursprungspartier av lax.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

18

Fångstdatum/-period

Obligatorisk

Ej tillämpligt

19

Produktionsdatum

Ej tillämpligt

Obligatorisk

20

Fångstområde

Obligatorisk

Ej tillämpligt

21

Dominerande fångstområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fångstområde enligt definitionen i artikel 38.1.a i förordning (EU) nr 1379/2013.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

22

Ekonomisk zon. Obligatorisk för ursprungspartier som består av reglerade arter där artikel 67.13. a i förordning (EU) nr 404/2011 är tillämplig.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

23

Produktionsområde

Ej tillämpligt

Obligatorisk

24

Dominerande produktionsområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett produktionsområde enligt definitionen i artikel 38.1.c i förordning (EU) nr 1379/2013.

Ej tillämpligt

Obligatorisk i vissa fall

25

Fiskeredskap – kategori

Obligatorisk

Ej tillämpligt

26

Upptinad. Om partiet tidigare varit fryst.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

27

Datum för minsta hållbarhet. När artikel 35.1. e i förordning (EU) nr 1379/2013 är tillämplig.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

Händelse

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Uppgifter Som ska vara åtkomliga genom HaVs spårbarhetsdatabas

Fångad

Odlad

28

Uppgiftslämnare

Obligatorisk

Obligatorisk

29

Händelsetyp

Obligatorisk

Obligatorisk

30

Händelsedatum

Obligatorisk

Obligatorisk

31

Leverantör – namn. Gäller ej ursprungspartier.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

32

Leverantör – GLN[1]. Alternativ till VAT-nummer. Gäller ej ursprungspartier.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

33

Leverantör – VAT-nummer. Alternativ till GLN. Gäller ej ursprungspartier.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

34

Leverantör – anläggningens GLN. Obligatoriskt om leverantören är registrerad användare av spårbarhetsdatabasen. Gäller ej ursprungspartier.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

35

Leverantör – anläggningens adress. Obligatoriskt om leverantören inte är registrerad användare av spårbarhetsdatabasen. Gäller ej ursprungspartier.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

36

Mottagare – namn

Obligatorisk

Obligatorisk

37

Mottagare – GLN. Alternativ till VAT-nummer.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

38

Mottagare – VAT-nummer. Alternativ till GLN.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

39

Mottagare – anläggningens GLN. Obligatoriskt om mottagaren är registrerad användare av spårbarhetsdatabasen.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

40

Mottagare – anläggningens adress. Obligatoriskt om mottagaren inte är registrerad användare av spårbarhetsdatabasen.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

[1] Avser GS1-lokaliseringsnummer (Global Location Number).

Utöver ovanstående obligatoriska information finns även möjlighet att förmedla ytterligare uppgifter via det centrala IT-systemet. Denna frivilliga information samt kompletterande upplysningar till ovanstående tabell finns i dokumentet Precisering av partiinformationen.

I normalläget är det förstahandsmottagaren eller den som inför eller importerar fiskeriprodukter som rapporterar information om det ursprungliga partiet i det svenska spårbarhetssystemet. Denna information återanvänds sedan av efterkommande aktörer i varukedjan. Alla förstahandsmottagare och grossister är även skyldiga att tilldela försålda partier unika identitetsnummer. Identitetsnumrets format ska följa GS1 standard och varje aktör tilldelas en nummerserie av GS1 eller HaV.

Publicerad: 24 februari 2016
Vad ska jag göra om all information inte finns på mina inköpta partier?

I situationer där information om partier från tidigare led saknas i spårbarhetssystemet ska saluförande aktör säkerställa tillgång till obligatorisk information innan partier säljs vidare. Det är alltid varje aktörs skyldighet att veta och kunna delge den obligatoriska informationen om de partier som aktören saluför. 

Publicerad: 24 februari 2016
När ska jag rapportera?

Alla händelser ska rapporteras senast nästkommande helgfri vardag. HaV rekommenderar dock att rapporteringen sker i samband med utleverans. Detta på grund av att informationen då blir tillgänglig via det centrala IT-systemet för mottagaren, vilket möjliggör användning i planerings- och försäljningsprocesser samt vid eventuell ankomstregistrering.  

Publicerad: 24 februari 2016
Vilken information kan jag se i spårbarhetssystemet?

Den grundläggande principen för informationsdelning via spårbarhetssystemet är att du som aktör endast ser ett steg bakåt och ett steg framåt i varuflödeskedjan. Det betyder att du bara ser den information som dina leverantörer har rapporterat för de partier där ditt företag står som mottagare. Du kan alltså inte i spårbarhetssystemet se information som rapporterats av tidigare aktörer i varuflödeskedjan.

Utöver ovanstående har du bara åtkomst till den information om de partier som du eller andra på ditt företag har rapporterat. Du kan således inte heller få information om vad dina mottagare senare rapporterar om de berörda partierna.
Behöriga myndigheter har tillgång till all rapporterad information för hela spårbarhetskedjan.

Publicerad: 24 februari 2016
Hur rapporterar jag spårbarhetsinformation?

HaV erbjuder två sätt för berörda aktörer att lämna och hämta spårbarhetsinformation. Aktörerna kan välja att använda en av dessa metoder eller välja att använda sig av båda rapporteringssätten.

 1. Manuell rapportering med hjälp av e-tjänst hos HaV. Detta rapporteringssätt vänder sig främst till de aktörer som hanterar ett mindre antal partier och kanske saknar eget IT-stöd för hantering av logistiska flöden.
 2. Automatiserad rapportering där aktörernas IT-system integreras med det centrala IT-systemet hos HaV. Observera att integration av IT-system kan medföra omställningskostnader och relativt lång etableringstid. Integration möjliggör även att information om inköpta partier kan laddas in i ert eget affärssystem för att t.ex. underlätta ankomstkontroll och lagerhantering. Se även Teknisk guide för integration av eget IT-system med spårbarhetssystemet hos HaV.

För att underlätta bedömningen av vilket rapporteringssätt som passar bäst för er finns en räknesnurraExcel på Webbplats Spårbarhet, där ni anger antal inköp och försäljningar per dag varpå en vägledande tidsuppskattning beräknas. Observera att den faktiska tidsåtgången kan variera från person till person.

Publicerad: 24 februari 2016
Kan jag använda informationen på mina avräkningsnotor?

Flera av de uppgifter som ska rapporteras för partier omfattas även av deklarationer om övertagande och avräkningsnotor. Därför är det möjligt att via Spårbarhetssystemets e-tjänst skapa partier med dessa underlag som utgångspunkt. Fördelen med det är att samma information inte behöver skrivas in manuellt flera gånger. Det förutsätter dock att deklaration om övertagande eller avräkningsnotor för de partier som avses först har levererats till HaV via tjänsten e-Notor, vilket är en separat tjänst.

Publicerad: 24 februari 2016
I normalfallet får vi all partiinformation elektroniskt från våra utländska leverantörer. Hur ska vi rapportera i de fall informationen bara kommer på papper? Är tanken då att vi ska fylla i systemet manuellt?

Ja, ni ska då fylla i informationen manuellt (så kallad ankomstregistrering) och tilldela partiet ett partinummer om ni inte har en lösning där er leverantör kan leverera information elektroniskt direkt till ert affärsystem.

Publicerad: 17 november 2016
Får vi rapportera allt vi säljer?

Ni ska endast rapportera det som omfattas av spårbarhetskraven.

Publicerad: 17 november 2016
Vi skär och får ut både ryggbitar, filé och slag av samma fisk. Hur ska vi rapportera - bara den ena presentationen eller båda?

Ett parti får ej innehålla olika presentationer. Ni måste därför rapportera två olika partier. Ryggbitarna och slaget med presentationen "Övrigt" och Fileérna med presentationen filé.

Publicerad: 27 april 2017
Nordhavsräkan saknar MRB men har en MHS. Hur ska fångster av räka under MHS rapporteras och märkas?

Vid rapportering ska värdet på MRB vara LSC, MHS rapporteras inte. Vid fysisk märkning där räka<MHS (Minsta HandelsStorlek) ska gul etikett med "BMS" (Below Minimum Size) finnas på partiet.

Se även HVMFS 2017:0 9§ p6PDF.

Publicerad: 27 april 2017
Ska det rapporteras MRB (minsta referensstorlek för bevarande) för alla arter?

Uppgift om partiet uppfyller referensstorleken (MRB) ska alltid rapporteras, även för arter som inte ingår. Dessa får då värdet LSC (Legally Sized Catch) eller möjligen MIX i senare led.

Publicerad: 27 april 2017
Om vi skär ryggbitar från hel fisk får vi en massa spill och rens - hur ska det rapporteras?

Spill och rens ska ej rapporteras förutsatt att det inte används till livsmedel som fortfarande omfattas av tulltaxa 03.

Publicerad: 27 april 2017
Hur ska jag rapportera när vi får produkter leverade till oss som inte berörs av spårbarhetskraven?

Ni ska inte rapportera in att ni mottagit eller försäljer produkter som inte berörs av spårbarhetskraven.

Publicerad: 27 april 2017
Vad är det som sedan ska rapporteras till EU kommissionen? Det är fortfarande oklart för oss vad det slutliga syftet är med informationsinsamlingen.

Inget ska rapporteras till kommissionen. Syftet med spårbarhetskraven och rapporteringen är inte informationsinsamling - syftet är informationsöverföring mellan näringens aktörer samt att öka möjligheterna för HaV att kontrollera upptaget av fisk genom kontroll i saluföringsledet.

Publicerad: 19 juni 2017
Kravet på rapporteringen är ju att rapporten ska skickas inom 24 h (dagen efter händelsen), varför måste ni ha datat så snabbt?

Anledningen till att vi tidkravet landat på just ”dagen efter händelsen som ska rapporteras” är en balans mellan kundens behov att snabbt få spårbarhetsinformation och leverantörernas kapacitet att rapportera uppgifterna. I första försäljningsledet sammanfaller detta tidskrav med tidskravet för fångstmottagarens elektroniska rapportering av avräkningsnotor och deklarationer om övertagande. Uppgifterna i dessa dokument utgör i regel även startpunkten för spårbarheten.

Publicerad: 19 juni 2017
Vad är en terminering?

Termineringar kallar vi de rapporteringar av händelser då partier med fiskeriprodukter inte längre omfattas av spårbarhetskraven. Det kan vara efter vissa typer av beredningar, att de inte längre kan klassas som livsmedel eller att de säljs direkt till konsument enligt bild nedan.

Illustration - När ska jag terminera partier.
Publicerad: 21 september 2017
Hur ska jag rapportera om ett parti har flera beredningsformer (t.ex. om ett parti är både rökt och fryst)?

Hav har löst detta genom att ha en prioriterad/ordnad lista. Den ser ut som följer:

 1. Levande
 2. Färsk
 3. Fryst
 4. Torkad
 5. Rökt
 6. Saltad
 7. Kokt

Om ett parti har flera beredningar så ska aktören rapportera den med högst prioritet, d.v.s. högst upp i listan.

T.ex. om ett parti är rökt & fryst så ska aktören rapportera partiet som Fryst.

Förfarandet gäller både för bastjänstanvändare och för de som använder e-tjänst.

Publicerad: 11 september 2019

Märkning

Vad menas med märkning?

Märkningen av partiet är främst till för att särskilja ett parti från andra partier. Märkningen i sig kan också innehålla information om partiet eller bara vara en länk till informationen som sedan finns i andra handlingar.

Genom märkningen och informationen som följer den kan spårbarhetsinformation om partiet föras vidare till aktören i nästa led av saluföringskedjan. Den viktigaste delen av märkningen är identifikationsnumret, det vill säga det nummer eller kod som är unikt för partiet.

Publicerad: 3 januari 2019
När behöver mina sålda partier vara märkta?

Partiet ska vara märkt och partiinformationen ska vara tillgänglig för mottagaren när ägarbytet sker. Se bild.

A49: När ska märkning och informationen finnas?

A49: När ska märkning och informationen finnas?

Publicerad: 19 juni 2017
Uppdaterad: 21 september 2017
Vad ska partierna märkas med?

Den fysiska märkningen av ett parti kan kopplas till den tillhörande informationen om partiet på olika sätt. Det viktiga är att informationen finns tillgänglig för leveransmottagaren när partiet levereras.

Kravet på omfattningen av den fysiska märkningen och överföringen av partiinformation mellan säljare och köpare är beroende på om försäljningen är rapporterad och om kunden har tillgång till spårbarhetssystemet:

 • Förutsatt att rapporteringen skett till HaVs spårbarhetsdatabas innan ägarbytet (När ägarbytet sker beror på hur leveransavtalet ser ut mellan företagen, typ hämtnings eller lämningsköp) och att kunden har tillgång till spårbarhetsdatabasen så räcker det med att partiet är märkt med identifikationsnumret.
 • Om en aktör däremot levererar ett parti till en kund utan att ha lämnat en rapport om detta till HaVs spårbarhetsdatabas, måste all relevant partiinformation följa med själva leveransen. Det kan ske i form av en streckkod eller följesedel. Informationen ska vara tillgänglig för kunden vid tidpunkten för ägarbytet. Samma förfarande gäller om kunden inte har tillgång till HaVs spårbarhetsdatabas såsom detaljister och utländska kunder.
Publicerad: 24 februari 2016
Uppdaterad: 3 januari 2019
Hur ska jag göra partiinformationen tillgänglig om jag inte rapporterat till spårbarhetsystemet innan ägarbytet?

I de fall då rapportering till det centrala IT-systemet ej har skett innan tidpunkten för ägarbytet eller då mottagaren ej är ansluten till det svenska spårbarhetssystemet (det vill säga då mottagaren är en svensk detaljist eller en utländsk aktör) ska avsändaren fysiskt märka partiet och göra all partiinformation tillgänglig för kunden enligt tabellen nedan.

Avsändaren kan också välja att tillföra ytterligare information i den fysiska märkningen utöver detta minimikrav.

Läs även hur du gör information tillgänglig för företag som inte är anslutna till spårbarhetssystemet.

Identifikation

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Fysisk märkning

Fångad

Odlad

1

Identifikationsnummer

Obligatorisk

Obligatorisk

2

Leverantör – namn [1]

Obligatorisk

Obligatorisk

3

Leverantör – adress [1]

Obligatorisk

Obligatorisk


[1] Artikel 67.10 i förordning (EU) nr 404/2011 är tillämplig för uppgifterna om leverantörens namn och adress.

Ursprung

‌Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Fysisk märkning

Fångad

Odlad

4

Produktionsmetod

Obligatorisk

Obligatorisk

5

Fiskefartygets distriktsbeteckning. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

6

Fiskefartygets namn. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

7

Flera fartyg. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

8

Vattenbruksanläggningens namn

Ej tillämpligt

Obligatorisk

Produkt

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Fysisk märkning

Fångad

Odlad

9

Art – FAO:s trebokstavskod

Obligatorisk

Obligatorisk

10

Art – handelsbeteckning

Obligatorisk

Obligatorisk

11

Art – vetenskapligt namn

Obligatorisk

Obligatorisk

12

Minsta referensstorlek för bevarande

Obligatorisk

Ej tillämpligt

13

Nettovikt, kg

Obligatorisk

Obligatorisk

14

Antal individer. Anges för ursprungspartier av lax.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

15

Fångstdatum/-period

Obligatorisk

Ej tillämpligt

16

Produktionsdatum

Ej tillämpligt

Obligatorisk

17

Fångstområde

Obligatorisk

Ej tillämpligt

18

Dominerande fångstområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fångstområde enligt definitionen i artikel 38.1.a förordning (EU) nr 1379/2013.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

19

Ekonomisk zon. Obligatorisk för ursprungspartier som består av reglerade arter där artikel 67.13. a i förordning (EU) nr 404/2011 är tillämplig.

Obligatorisk

Ej tillämpligt

20

Produktionsområde

Ej tillämpligt

Obligatorisk

21

Dominerande produktionsområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett produktionsområde enligt definitionen i artikel 38.1.c i förordning (EU) nr 1379/2013.

Ej tillämpligt

Obligatorisk i vissa fall

22

Fiskeredskap – kategori

Obligatorisk

Ej tillämpligt

23

Upptinad. Om partiet tidigare varit fryst.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

24

Datum för minsta hållbarhet. När artikel 35.1. e i förordning (EU) nr 1379/2013 är tillämplig.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

Publicerad: 24 februari 2016
Uppdaterad: 3 januari 2019
Hur gör jag information tillgänglig om jag säljer partier utomlands?

I de fall då rapportering till det centrala IT-systemet ej har skett innan tidpunkten för ägarbytet eller då mottagaren ej är ansluten till det svenska spårbarhetssystemet (då mottagaren är en svensk detaljist eller en utländsk aktör) ska avsändaren föra över spårbarhetsinformationen till kunden genom märkningen eller genom en följesedel enligt tabellen nedan. Avsändaren kan också välja att tillföra ytterligare information i den fysiska märkningen.

Se även hur du gör information tillgänglig till företag som inte är anslutna till spårbarhetssystemet.

Identifikation

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Fysisk märkning

Fångad

Odlad

1

Identifikationsnummer

Obligatorisk

Obligatorisk

2

Leverantör – namn[1]

Obligatorisk

Obligatorisk

3

Leverantör – adress[1]

Obligatorisk

Obligatorisk

Ursprung

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Fysisk märkning

Fångad

Odlad

4

Produktionsmetod

Obligatorisk

Obligatorisk

5

Fiskefartygets distriktsbeteckning. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

6

Fiskefartygets namn. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

7

Flera fartyg. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

8

Vattenbruksanläggningens namn

Ej tillämpligt

Obligatorisk

 

Produkt

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Fysisk märkning

Fångad

Odlad

9

Art – FAO:s trebokstavskod

Obligatorisk

Obligatorisk

10

Art – handelsbeteckning

Obligatorisk

Obligatorisk

11

Art – vetenskapligt namn

Obligatorisk

Obligatorisk

12

Minsta referensstorlek för bevarande

Obligatorisk

Ej tillämpligt

13

Nettovikt, kg

Obligatorisk

Obligatorisk

14

Antal individer. Anges för ursprungspartier av lax.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

15

Fångstdatum/-period

Obligatorisk

Ej tillämpligt

16

Produktionsdatum

Ej tillämpligt

Obligatorisk

17

Fångstområde

Obligatorisk

Ej tillämpligt

18

Dominerande fångstområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fångstområde enligt definitionen i artikel 38.1.a förordning (EU) nr 1379/2013.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

19

Ekonomisk zon. Obligatorisk för ursprungspartier som består av reglerade arter där artikel 67.13. a i förordning (EU) nr 404/2011 är tillämplig.

Obligatorisk

Ej tillämpligt

20

Produktionsområde

Ej tillämpligt

Obligatorisk

21

Dominerande produktionsområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett produktionsområde enligt definitionen i artikel 38.1.c i förordning (EU) nr 1379/2013.

Ej tillämpligt

Obligatorisk i vissa fall

22

Fiskeredskap – kategori

Obligatorisk

Ej tillämpligt

23

Upptinad. Om partiet tidigare varit fryst.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

24

Datum för minsta hållbarhet. När artikel 35.1. e i förordning (EU) nr 1379/2013 är tillämplig.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

Publicerad: 24 februari 2016
Uppdaterad: 3 januari 2019
Hur måste jag fysiskt märka om jag redan rapporterat partiinformationen till min köpare via HaV?

I de fall då all obligatorisk information har rapporterats innan tidpunkten för ägarbytet och då mottagaren är registrerad i det centrala IT-systemet hos HaV räcker det med att partiet märks med dess unika identitetsnummer. Mottagaren och behöriga myndigheter får då tillgång till all partiinformation via det centrala IT-systemet hos HaV.

HaV rekommenderar dock att avsändare som väljer detta förenklade märkningsförfarande även etablerar alternativa sätt att förmedla partiinformation till mottagaren till exempel via leveransavisering, följesedel, fysisk märkning. Detta för att undvika absoluta beroenden av det centrala IT-systemet hos HaV, vars tillgänglighet över tid inte kan förutsättas på grund av såväl interna som externa faktorer.

Publicerad: 24 februari 2016
Uppdaterad: 3 januari 2019
Hur ska jag märka när jag säljer till en slutkonsument?

Vid försäljning till slutkonsument är det endast konsumentinformationen i tabellen nedan som behöver förmedlas till konsumenten. Utöver detta ställer livsmedelslagstiftningen specifika krav på fysisk märkning av konsumentförpackade fiskeriprodukter, vilket inte beskrivs i detta dokument.

Information som behöver fömedlas

Konsument-information

Obligatoriskt när produktions­metoden är "Fångad i havet"

Obligatoriskt när produktions­metoden är "Odlad"

Produktions­metod

Ja

Ja

Fångstområde

Ja

-

Dominerande Fångstområde

I före­kommande fall

-

Fångstredskap

Ja

-

Produktions­område

-

Ja

Dominerande Produktions­område

-

I före­kommande fall

Artens handels­beteckning

Ja

Ja

Artens veten­skapliga namn

Ja

Ja

Upptinat

I före­kommande fall

I före­kommande fall

Datum för minsta hållbarhet

I före­kommande fall

I före­kommande fall

 

Publicerad: 24 februari 2016
Kan jag använda mig av streckkoder?

En streckkod kan användas för att märka med partiet med dess identitetsnummer Detta kan underlätta hanteringen (t.ex. ankomstregistrering) för de mottagare som är anslutna till spårbarhetssystemet.  Bilden nedan visar ett exempel på etikett som innehåller partiets identitetsnummer i klartext och som en streckkod. Vid märkning med denna typ av streckkod måste partiinformationen endera redan vara överförd (rapporterad) till det centrala IT-systemet, finnas i övrig märkning på partiet eller i en följesedel med referens till partiet.

streckkod

Partiet kan även förses med en mer omfattande streckkod (data matrix) som innehåller all relevant partiinformation. Detta kan underlätta hanteringen för mottagare som vill få direkt åtkomst till partiinformationen via sina streckkodsläsare utan att behöva göra uppslag mot det centrala IT-systemet hos HaV. Bilden nedan visar exempel på data matrix som fästs på partiet, innehållande fullständig partiinformation.

data matrix
Publicerad: 24 februari 2016
Uppdaterad: 10 april 2018
Hur kommer HaV kontrollera efterlevnad?

Som ett led i att åstadkomma en effektivare tillsyn kommer HaV att genomföra automatiserade korskontroller på den information som rapporteras i loggböcker, kustfiskejournaler, avräkningsnotor, fångstintyg och i spårbarhetssystemet.

Samtidigt etableras ett administrativt sanktionssystem, med vilket HaV får möjlighet att utfärda ekonomiska sanktioner till berörda företag som inte lever upp till kraven på spårbarhet (partiindelning, fysisk märkning och elektronisk rapportering). Det administrativa sanktionssystemet är under utformning och kommer att presenteras under 2017. Överträdelser av bestämmelser som inte omfattas av sanktionssystemet hanteras straffrättsligt.

Se även tidplan för spårbarhet.

Publicerad: 21 november 2016
Uppdaterad: 15 februari 2017
Hur skall jag göra när ett parti kommer utan märkning?

Om partiet är helt utan märkning så måste du för att kunna sälja vidare partiet ta reda på vem som har levererat partiet till dig. När du fått tag i leverantören så ska denne kunna informera dig om vilket partinummer partiet har.

Förutsatt att din leverantör har rapporterat partiet i spårbarhetssystemet så kan du se all partiinformation när du loggar in i systemet. Om din leverantör inte har rapporterat måste du få all partiinformation från din leverantör och själv göra en ankomstregistrering av partiet.

Publicerad: 2 maj 2017
Om vi har produkter som är med flera artiklar i samma förpackning till exempel fisktärningar (torsk och sej) behöver vi fysiskt märka dessa artiklar med dubbel information på förpackning och följesedel?

Ja, detta blir 2 partier i en förpackning. Ni kan dock nyttja möjligheten att ha en referens märkt på artiklarna som även återfinns på till exempel en följesedel där partinummer och all information finns angiven (grossistled fram till detaljist)

Publicerad: 19 juni 2017
Ska partinumret vara både maskinläsbart och i klartext?

Kravet är i klartext. Maskinläsbar kod är frivilligt.

Publicerad: 21 september 2017
Hur ska jag tillgängliggöra informationen till ett företag som ej har tillgång till spårbarhetssystemet?

I de fall då rapportering till det centrala IT-systemet inte har skett vid tidpunkten för ägarbytet eller då mottagaren inte är ansluten till det svenska spårbarhetssystemet (det vill säga då mottagaren är en svensk detaljist eller en utländsk aktör) så måste du som säljare tillse att alla obligatoriska uppgifter om partiet är tillgängliga för köparen vid ägarbytet.

Som säljare har du då olika möjligheter för att tillgängliggöra informationen till köparen. Du kan välja att:

 • märka med en streckkod som innehåller partinummer (P.id) och all information om partiet
 • märka partiet med partinummer och skicka med all informationen på ett handelsdokument (följesedel på papper)
 • märka partiet med partinummer och överföra informationen
  elektroniskt till köparen, till exempel via mejl eller i ett gemensamt affärssystem.
Illustration - Tillgängliggöra information till företag som ej har tillgång till spårbarhetssystemet.

Observera att partiet ska vid ägarbytet alltid minst ska vara märkt med ett
partinummer, eller för 2 & 3 ovan, en unik referens till ett partinummer,
som även återfinns på följesedeln (handelsdokument) eller mejlet där resterande partiinformation också finns.

Publicerad: 21 september 2017

Införsel från EU

Hur sker samarbete mellan EU-staterna ut för att förenkla företagens gränsöverskridande handel?

Enligt regelverket ska företag i olika medlemsländer samordna sig så att en märkning i ett land är begriplig för en inspektör - och därmed för ett företag - i ett annat medlemsland. I brist på en gemensam EU lösning finns inga detaljerade krav på exempelvis vilket språk som kan användas utan det är upp till varje medlemsland att kontrollera spårbarheten i landet. Observera att när grossister inför partier från andra EU-länder är de skyldiga att till spårbarhetssystemet tillhandhålla information om dessa partier. Detta innebär att den svenska grossisten måste säkerställa att man får all nödvändig information från sin leverantör inom EU.

Publicerad: 21 november 2016
Hur skall jag göra som köper och säljer vidare fisk från Holland eller annat EU-land?

När fiskeriprodukter från EU tas in till Sverige kallas det för "införsel". Dessa produkter ingår i spårbarheten och som köpare ansvarar du för att dessa mängder ankomstregistreras av dig samt att dina försäljningar från dessa partier rapporteras och har märkning. Se till att din leverantör ger dig alla uppgifter du behöver i god tid.

Publicerad: 21 november 2016
Hur kan jag använda ett utländskt partinummer?

När du inför fiskeriprodukter från ett annat EU-land eller importerar från tredje land så ska du ge partiet ett svenskt partinummer. Detta gör du genom att rapportera en ankomstregistrering till HaV. I din ankomstregistrering anger du det utländska partinumret varvid en referens fås från det svenska partinumret till det utländska.

Publicerad: 21 november 2016
Vad gäller kring ansvarsfördelningen för rapporteringen vid införsel/import. Vad händer om fullständig information inte kan tillhandahållas av exportören?

På grund av att olika länder hunnit olika långt så kommer det att förekomma situationer där importörer inte får åtkomst till all partiinformation. Systemet kommer därav under en inkörningsperiod tillåta att vissa partiattribut kan utelämnas.
Detta gäller inte för svenska landningar (ursprungspartier)

Publicerad: 19 juni 2017

E-tjänst

Vad finns det för verktyg för att exportera ett företags befintliga affärskontakter till e-tjänsten?

I e-tjänsten måste varje aktör registrera sina affärskontakter första gången. Det finns en sökfunktion under fliken Ny affärskontakt / sök. Här hittar man redan upplagda företag som kan adderas till de egna affärskontakterna. När affärskontakterna är registrerade så ligger de kvar i systemet tills man själv väljer att ta bort dem.

Publicerad: 21 november 2016

Produktionsparti

Jag ska göra ett produktionsparti av all torsk jag fått in. Hur får jag blanda torsken, innan eller under tiden jag producerar?

Du får blanda exempelvis hel torsk och huvudkapad torsk i ett produktionsparti när du exempelvis ska skära file.  Du måste alltid ange de ingående partierna i ett produktionsparti. När du rapporterar ett produktionsparti får det de egenskaper som de inblandade partierna har tillsammans när de är färdigproducerade. Produktionspartiet måste rapporteras innan du rapporterar försäljningar från det. Ett produktionsparti ska rapporteras senast nästkommande vardag (även om ingen försäljning har skett).

Publicerad: 21 november 2016
Uppdaterad: 25 september 2017
Jag ska skära file av flera partier med samma art och produktform men de är fångade med olika redskap - Är det okej att slå ihop?

Det är okej förutsatt att de olika redskapskategorierna som har använts för att fånga de ingående partierna rapporteras när du skapar produktionspartiet. De använda redskapskategorierna ska även redovisas till konsument. Se även Hur skapar jag som fångstmottagare/grossist partier efter första försäljningen?

Publicerad: 2 maj 2017
Uppdaterad: 25 september 2017
Jag ska skära file av flera partier med samma art och produktform men de kommer från olika båtar - får jag slå ihop sådana partier?

Ja det får du göra förutsatt att det sker efter första försäljningen (försäljningen mellan fiskare och förstahandsmottagare). Vid din rapportering av produktionspartiet så kan du välja mellan att ange samtliga fartyg eller att endast redovisa att produktionspartiet kommer från "flera fartyg" vilket innebär att du inte behöver rapportera fartygsnamnen. Se även Hur skapar jag som fångstmottagare/grossist partier efter första försäljningen?

Publicerad: 2 maj 2017
Uppdaterad: 25 september 2017

Tillsyn

Hur kommer HaV kontrollera efterlevnad?

Som ett led i att åstadkomma en effektivare tillsyn kommer HaV att genomföra automatiserade korskontroller på den information som rapporteras i loggböcker, kustfiskejournaler, avräkningsnotor, fångstintyg och i spårbarhetssystemet.

Samtidigt etableras ett administrativt sanktionssystem, med vilket HaV får möjlighet att utfärda ekonomiska sanktioner till berörda företag som inte lever upp till kraven på spårbarhet (partiindelning, fysisk märkning och elektronisk rapportering). Det administrativa sanktionssystemet är under utformning och kommer att presenteras under 2017. Överträdelser av bestämmelser som inte omfattas av sanktionssystemet hanteras straffrättsligt.

Se även tidplan för spårbarhet.

Kan journalister få ut inspektionsprotokoll från inspektioner som rör spårbarhet? (Det kan röra sig om sammanställningar av spårbarhetsrapporter för en längre period.)

Ja, journalister kan få ut inspektionsprotokoll från spårbarhetsinspektioner precis som de i dagsläget kan få ut inspektionsprotokoll rörande landningskontroll. Men detta innebär inte att samtliga uppgifter i inspektionsprotokoll eller sammanställningar anses offentliga och lämnas ut.

Inspektionsprotokoll som är upprättade av myndigheten är att anse som allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. 3 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen, när inspektionsprotokollet har justerats eller på annat sätt färdigställts.

Vissa uppgifter i inspektionsprotokoll kan omfattas av sekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen omfattar vissa uppgifter, inom viss verksamhet.

I fråga om uppgifter som bevaras av HaV kan sekretess gälla för uppgifter om bland annat enskilds affärs- eller driftsförhållanden – om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs – samt uppgifter om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än affärs- och driftsförhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

Och den verksamhet som sekretessen gäller i är bland annat utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets områden hos Havs- och vattenmyndigheten.

Vi har inte möjlighet att lämna försäkran om att vissa typer av uppgifter alltid kommer att anses omfattas av sekretess vid sekretessprövning. Och oavsett vilka ställningstaganden som HaV gör i det enskilda fallet, kan överinstans vid sekretessprövningen vara av annan uppfattning och lämna ut uppgifter som HaV anser ska omfattas av sekretess.

Med detta sagt, kan i vart fall sägas att HaV tidigare har ansett att uppgifter om geografisk plats där fiske bedrivs är exempel på sådana uppgifter för vilka sekretess ska gälla. Och uppgifter om andra näringsidkare som står i affärsförbindelse med den som inspektionsprotokollet avser och som eventuellt framgår av protokollet omfattas av absolut sekretess. Därutöver bör eventuella uppgifter om priser enligt HaV:s uppfattning alltid omfattas av sekretess. Utöver detta måste omständigheterna i det enskilda fallet avgöra vad som omfattas av sekretess. HaV tar givetvis hänsyn till den utveckling som sker
i domstolspraxis.

Sekretess gäller inte för uppgifter i beslut om bland annat sanktionsavgift, åtalsanmälan och vitesföreläggande. För det fall att exempelvis sanktionsavgift beslutas kommer därmed sådana uppgifter som behöver
tas in i beslutet för att motivera uttag av sådan avgift - som uppgifter om ett parti som avser (i tillämpliga fall ) vikt och/eller antal individer, art,
fångstområde, färskhetskategori, storlekskategori, produktform och nettovikt - bli offentliga.

I den mån som journalister eller annan enskild begär att få ut inspektionsprotokoll från HaV:s inspektioner kan vi i tillämpliga fall antingen maskera de sekretessbelagda uppgifterna, eller lämna ut samtliga uppgifter med ett förbehåll (10 kap. 14 § offentlighets- och sekretesslagen) om hur uppgifterna får användas. I ett sådant förbehåll kan då myndigheten till exempel föreskriva att journalisten inte får offentliggöra vissa uppgifter på ett sådant sätt att de kan kopplas till en viss näringsidkare/ visst företag. Den tystnadsplikt som följer av förbehållet är straffsanktionerad i brottsbalken.
Förbehåll kan dock inte användas mot det offentliga utan endast mot enskilda.

Import

Om ett norskt fartyg direktlandar i Sverige och en svensk mottagare köper fångsten, ska denna fångst då vara med i spårbarhetssystemet?

Nej, det ursprungsparti som bildas i samband med att den landade fångsten ska saluföras är undantagen från rapportering till spårbarhetssystemet. Om det i ett senare saluföringsled bildas partier med en blandning av norsk fångst och fångst från EU-fartyg så ska även information om de norska partiernas ursprung lämnas. I sådana fall ska det ske en hänvisning till det fångstintyg som är kopplat till den norska landningen.

Vad gäller kring ansvarsfördelningen för rapporteringen vid införsel/import. Vad händer om fullständig information inte kan tillhandahållas av exportören?

Eftersom olika länder hunnit olika långt så kommer det att förekomma situationer där importörer inte får åtkomst till all partiinformation. Systemet kommer därav under en inkörningsperiod att tillåta vissa partiattribut att utelämnas.

Detta gäller inte för svenska landningar (ursprungspartier)

Vad gäller för Norsk odlad lax som förs in till Sverige?

Norsk odlad lax omfattas ej av spårbarhetskraven.

Hur skall räkor från Norge rapporteras i spårbarhetssystemet?

Räkor från Norge omfattas ej då detta är en import till EU. Om det i ett
senare saluföringsled bildas partier med en blandning av norsk fångst och fångst från EU-fartyg så ska även information om de norska partiernas ursprung lämnas. I sådana fall ska det ske en hänvisning till det fångstintyg som är kopplat till den norska landningen.

Hjälp! Jag hittade inte svaret på min fråga

Ställa din fråga i frågeformuläret.

Namn och e-postGäller din fråga? * (obligatorisk)
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Spårbarhet