Sötvattensjournalen

Information och instruktioner för dig som använder Sötvattensjournalen.

Sötvattensjournal ska föras vid:

  1. Fiske med stöd av personlig fiskelicens i insjöar, vattendrag och vattenområden innanför räta linjer mellan de två yttersta mynningsuddarna i varje vattendrag som mynnar i havet
  2. Fiske som bedrivs i näringsverksamhet utan stöd av personlig fiskelicens om fångsten förmedlas till försäljning av eller säljs till en förstahandsmottagare som är registrerad hos Havs- och vattenmyndigheten
  3. Fiske med stöd av särskilt tillstånd för fiske av ål enligt 1 kap. 8 §

Nya regler

Från och med den 1 januari 2023 gäller nya regler som innebär att alla som omfattas av krav på att redovisa sitt fiske i en sötvattensjournal ska registrera och rapportera uppgifterna elektroniskt i en anpassad e-tjänst i HaV:s nya elektroniska fångstrapporteringssystem (EFR).

Den elektroniska rapporteringen avser det fiske som bedrivs från och med 1 januari 2023. Det fiske som bedrevs 2022 ska redovisas enligt de föreskrifter som gällde under 2022. Även de som tidigare redovisat i rapport för inlandsfiske ska redovisa sina fiskeinsatser i den nya sötvattensjournalen.

I länken ovan hittar du information om hur du får tillgång till e-tjänsten, samt även en användarguide. Nedan följer information om uppgiftslämnandet.

Rapportering av uppgifter

Vid fiske av lax med fasta fällor i sötvattensområden som gränsar till Östersjön norr om latituden 63 30 N, ska de registrerade uppgifterna rapporteras till HaV senast 2 dagar efter den dag då redskapet vittjades.

Vid övrigt fiske ska uppgifterna rapporteras in senast 14 dagar efter den kalendermånads slut då fisket bedrevs.

Registrering av uppgifter

Ange sjö och delområde för de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren,
Mälaren och Storsjön i Jämtland där fiske bedrivits.

Vid fiske i övriga sjöar och vattendrag anges namn och län.

Antal dagar som du under perioden varit till sjöss ska anges genom att i redovisningen fylla i specifika datum. Det gäller även om fartyget har använts del av dygn eller flera gånger under en dag.

Fiskerapporten kan nu innehålla flera typer av redskap, där varje redskap anges separat och med de koder som framgår av bilaga 1 som följer av Havs- och vattenmyndigheten föreskrifter, HVMFS 2018:11 om befälhavarens skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet.

Varje redskapstyp ska redovisas med redskapsmängd, maskstorlek, nätdjup och de datum som redskapet har fiskat. Vid fiske med garn eller nät ska maskans diagonalmått anges i millimeter.

Om flera redskap med samma kod med olika maskstorlek och/eller olika nätdjup har använts, anges den minsta maskstorleken och det största nätdjupet i redovisningen samt den totala redskapsmängden för redskapen.

Om en förändring sker i redskapsmängd, minsta maskstorlek eller största nätdjup under rapporteringsperioden ska en ny redskapsredovisning registreras med de nya uppgifterna.

Genom att ange de datum som redskapet fiskat (redskapsdagar) samt de datum du varit aktiv i ditt fiske (dagar till sjöss) beräknar fångstrapporteringssystemet ut din fiskeperiod.

Exempel:

Sven Svensson fiskar med Gösnät (kod 718).

Han lägger ut fyra av dessa nät vilka har en längd på 1000m, 2000m, 3000m respektive 4000m. Alla fyra nät har olika maskstorlek men den minsta maskstorleken är 100mm.

I redskapsredovisningen i e-tjänsten anger Sven;

  • Redskap: 718
  • Redskapsmängd: 10 000 m
  • Maskstorlek 100 mm
  • Redskapsdatum (man klickar på en kalender de datum som redskapet fiskat).

Därefter anger han fångsten som erhållits i den angivna redskapsmängden under de angivna redskapsdatumen.

Är det så att Sven inte har haft några förändringar i redskapsmängden under kalendermånaden, kan det räcka med en redskapsredovisning för honom under kalendermånaden.

Men är det så att redskapsmängden, minsta maskstorlek och/eller nätdjup har förändrats under månaden ska Sven fylla i en ny redskapsredovisning med de nya uppgifterna (mängd, maskstorlek, nätdjup och redskapsdatum), varpå fångsten som erhållits från den nya redskapsmängden redovisas kopplat till den.

Fångsten ska anges per art i levande vikt för respektive redskap som redovisats med specifika egenskaper. För lax, öring och röding ska även antal individer anges.

Det betyder att om du använt redskap med samma kod och med samma egenskaper hela månaden redovisar du all fångst kopplat till en redskapsredovisning. Har du fiskat med olika redskap eller samma redskap men där egenskaperna förändrats under kalendermånaden ska du redovisa fångsten tillsammans med de specifika redskapen som fångsten vittjats från.

Fångst som har sumpats utan att ha landats under rapporteringsperioden ska anges. Observera att den fångstmängden inte ska rapporteras igen när den sedan landas.

Om du inte fått någon fångst i redskapet ska du fortfarande redovisa redskapsanvändningen men i fångstredovisningen aktiverar du reglaget för "Nollfångst".

Arterna ska i fiskerapporten anges med de artkoder som framgår av bilaga 2 som följer av Havs- och vattenmyndigheten föreskrifter, HVMFS 2018:11 om befälhavarens skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Om artkod saknas ska koden MZZ anges tillsammans med artens namn i kommentar.

Det är frivilligt att redovisa rovdjurskadad fångst. Möjligheten finns framför allt för de som har sälskadad fångst vid fiske i de kustnära sötvattensområdena då redovisningen är en förutsättning för att senare kunna ansöka om sälskadeersättning. Det finns idag ingen ersättning för skarvskadad fångst, men det går bra att redovisa även dessa skador då uppgifterna är värdefulla inför eventuella framtida utredningar.

För dig som avser ansöka om sälskadeersättning för skadade redskap är uppgiftslämnandet nödvändigt. Det går bra att även redovisa redskapsmängd som skadats av andra rovdjur även om det idag inte går att få ersättning för detta.

Uppskattade utkast av fåglar, säl och tumlare ska anges per redskap i antal från första individ. Uppgifter ska lämnas även om djuren lösgjorts från redskapet innan fångsten omhändertagits. Tumlare kan förekomma långt in i kustbandet men är extremt ovanligt. Då tumlaren i Östersjön är akut hotad är alla uppgifter av stor vikt varpå kravet om uppgiftslämnande om arten även omfattar inlandsvattnet.

Du redovisar dessa utkast genom att ange arten med artkod och sedan koden DIS. DIS står för Discard som betyder Utkast. Du måste inte redovisa utkast av övriga arter än fåglar, säl och tumlare.

Då döda däggdjur eller döda fåglar tillhörande statens vilt påträffas i naturen, skall detta även rapporteras till Polisen.

Publicerad: 2023-01-20
Sidansvarig: Webbredaktion