FMC, centrum för fiskerikontroll

Hitta på sidan

FMC (Fisheries Monitoring Center) är ett centrum för fiskerikontroll som i realtid övervakar, kontrollerar och ger teknisk support till svenskt yrkesfiske samt andra aktörer i saluföringsledet. FMC tar också emot anmälningar från yrkesfisket, samt vägleder till information om gällande regelverk.

Ring 0771-10 15 00 och välj det knappval som angår ditt ärende:

Dina samtal med FMC spelas alltid in.

  1. Anmälningar
  2. Elektronisk loggbok
  3. Fångstrapportering med EFR
  4. Spårbarhet (vardagar 08:00-17:00)
  5. Övriga supportärenden
  6. Information om fiskestopp

FMC är alltid bemannat

Funktionen är bemannad dygnet runt och innefattar även samordning av insatser tillsammans med landningskontrollanter, Kustbevakningen och andra länders fiskerimyndigheter.

Dina samtal med FMC spelas alltid in. Eftersom det framgår av samtalet vem som ringer, utgör samtalet och dess innehåll personuppgifter. HaV är personuppgiftsansvarig för hanteringen av samtalen och hanterar dina personuppgifter i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Samtalet till FMC spelas in för att HaV ska kunna säkerställa att HaV har nödvändig dokumentation vid eventuella framtida ärenden om administrativ sanktionsavgift. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter som detta innebär är att behandlingen är nödvändig för att HaV ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse och för att det är nödvändigt i HaV:s myndighetsutövning enligt ovan.

Internt på HaV är det centrum för fiskerikontroll (FMC) som behandlar dina personuppgifter. Personuppgifterna kan även komma att behandlas av juridiska enheten vid ärende om sanktionsavgift eller liknande.

Inspelade samtal bevaras ett år från inspelningsdagen och raderas därefter.

De personuppgifter och övriga uppgifter som du lämnar till HaV utgör en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna kan komma att lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har i vissa fall rätt att invända mot HaV:s behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när HaV behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i HaV:s myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot HaV:s behandling av dina personuppgifter, måste HaV besluta om behandlingen ska fortsätta eller upphöra. HaV får fortsätta att behandla uppgifterna bara om HaV kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas, som väger tyngre än dina intressen. Behandlingen får också fortsätta om det krävs för att HaV ska kunna fastställa eller försvara ett rättsligt anspråk.

Här hittar du mer information om dina rättigheter när HaV behandlar dina personuppgifter.

Om du har frågor om hur HaV behandlar personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på HaV, dataskyddsombud@havochvatten.se.

​Vad gör vi mer på FMC?

Joint Deployment Plan (JDP) är en gemensam inspektions- och övervakningsinsats mellan EU:s medlemsländer.

Dessa kampanjer samordnas och genomförs gemensamt.

Publicerad: 2013-11-25
Uppdaterad: 2022-04-25
Sidansvarig: Webbredaktion