Hitta på sidan

Rapportering - ekonomiska uppgifter för yrkesfisket

Här kan du registrera dina uppgifter för årets ekonomiska insamling. Klicka på länken nedan så kommer du att slussas vidare till den plats där du med hjälp av din signalkod och kontrollkod kan börja registrera dina uppgifter.

Statistik och EU-rapportering

De insamlade uppgifterna används för att kunna presentera den ekonomiska situationen i fisket till havs för politiker, branschen och allmänheten. Sverige har också ett krav genom datainsamlingsförordningen att samla in dessa uppgifter till EU.

Endast avidentifierade uppgifter

Havs- och vattenmyndigheten får enligt förordningen endast använda uppgifterna att ta fram statistik och analys. Användning av uppgifterna för eventuell ärendehantering av enskild uppgiftslämnare är inte tillåten och hanteringen av uppgifterna är åtskild från annan verksamhet vid myndigheten. Det är utsedda medarbetare på Fiskeregleringsenheten som hanterar enkätsvaren. Statistiken kommer bara att presenteras på samlad nivå så att inga uppgifter kan spåras till ditt företag. Enkätsvaren kan komma att delas med universitet för deras forskning. Enkätsvaren arkiveras.

Här kan läsa mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.