Kustfiskejournalen

Information och instruktioner för dig som använder Kustfiskejournalen.

Du ska föra kustfiskejournal om du:

  1. Är befälhavare som bedriver fiske i havet med stöd av fiskelicens men som inte ska föra fiskeloggbok eller elektronisk fiskeloggbok,
  2. Har personlig fiskelicens och bedriver fiske i havet med stöd av licensen,
  3. Bedriver fiske i havet med stöd av enskild fiskerätt i näringsverksamhet utan att använda fiskefartyg och i syfte att sälja fångsten.

Kustfiskejournalen är personlig. Den är alltså inte knuten till ett visst fartyg utan till dig som person. Om du fiskar med någon annans fartyg ska fisket ändå redovisas i din egen kustfiskejournal.

Nya regler

Från och med den 1 januari 2023 gäller nya regler som innebär att alla som omfattas av krav på att redovisa sitt fiske i en kustfiskejournal ska registrera och rapportera uppgifterna elektroniskt i en anpassad e-tjänst i HaV:s nya elektroniska fångstrapporteringssystem (EFR).

Den elektroniska rapporteringen avser det fiske som bedrivs från och med 1 januari 2023. Det fiske som bedrevs 2022 ska redovisas enligt de föreskrifter som gällde under 2022. De nya föreskrifterna innebär inga förändrade krav gällande uppgifternas omfattning (undantaget ett förtydligande om att bifångst av fåglar och marina däggdjur ska redovisas per redskap i antal från första individ), och innehåller heller inga nya krav på rapporteringsfrekvens.

I länken ovan hittar du information om hur du får tillgång till e-tjänsten, samt även en användarguide. Nedan följer information om uppgiftslämnandet.

Rapportering av uppgifter

Vid fiske av lax i Östersjön och makrill i Västerhavet ska uppgifterna i den elektroniska kustfiskejournalen rapporteras in till HaV senast 2 dagar efter den dag då redskapet vittjades.

Vid övrigt fiske ska uppgifterna rapporteras in senast 2 dagar efter den kalendermånads slut då fisket bedrevs.

Rapporteringen i kustfiskejournalen ska delas upp baserat på landande fartyg. Om du som licensinnehavare använder flera fartyg under en rapporteringsperiod (kalendermånad), ska uppgifter från respektive landande fartyg ske i separata rapporter. Vilket fartyg som används vid utsättning av redskapet har ingen betydelse i redovisningen.

Registrering av uppgifter

De dagar som fartyget bedrivit fiske under perioden ska anges genom att i redovisningen fylla i datum. Det gäller även om fartyget har använts del av dygn eller flera gånger under en dag.

I fiskerapporten ska varje redskap anges separat och med de koder som framgår av bilaga 1 som följer av Havs- och vattenmyndigheten föreskrifter, HVMFS 2018:11 om befälhavarens skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet.

Redskapet ska redovisas med fångstområde, redskapsmängd, maskstorlek och de datum som redskapet har fiskat. Vid fiske med garn eller nät ska maskans diagonalmått anges i millimeter.

Om flera redskap med samma kod har använts anges mittpositionen för dessa. Om flera redskap med samma kod med olika maskstorlek använts, anges den minsta maskstorleken i redovisningen.

Om en förändring sker i redskapsmängd eller minsta maskstorlek under rapporteringsperioden ska en ny redskapsredovisning registreras med de nya uppgifterna.

Genom att ange de datum som redskapet fiskat (redskapsdagar) samt de datum fartyget fiskat (dagar till sjöss) beräknar fångstrapporteringssystemet ut din fiskeperiod.

Fångstområdet redovisar du genom att ange mittpositionen som latitud och longitud, med lägsta noggrannhet i formatet grader och minuter (WGS 84).

Fångsten ska anges per redskap av varje art i kilogram levande vikt. För lax öring och hummer ska även antal individer anges. Om laxen är fångad i Östersjön ska det också anges om fisken är fettfeneklippt.

Fångst som har sumpats utan att ha landats under rapporteringsperioden ska anges. Observera att den fångsten inte ska dubbelredovisas nästa rapporteringsperiod då den landas.

Om du inte fått någon fångst i redskapet ska du fortfarande redovisa redskapsanvändningen men i fångstredovisningen markerar du rutan där det står nollfångst.

Arterna ska i fiskerapporten anges med de artkoder som framgår av bilaga 2 som följer av Havs- och vattenmyndigheten föreskrifter, HVMFS 2018:11 om befälhavarens skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Om artkod saknas ska koden MZZ anges tillsammans med artens namn i kommentar.

Redovisningen av ål ska delas upp i gulål (GG1) och/ eller blankål (BB1).

För den fångst som behålls ombord ska du redovisa om fångsten uppnår minsta referensstorlek för bevarande (MRB). Det gör du med koderna BMS och LSC.

LSC (Legally Sized Catch) – används för att redovisa fångst som uppnår minsta referensstorlek för bevarande oavsett om de omfattas av landningsskyldighet eller inte.

BMS (Below Minimum Size) – används för att redovisa fångst som är under minsta referensstorlek för bevarande. Koden BMS är enbart aktuell vid fångst av arter som behålls ombord på grund av landningsskyldigheten. Övriga arter som är under minsta referensstorlek för bevarande måste kastas ut och redovisas istället med utkastkoder (se nedan).

Arter som inte får tas iland ska kastas tillbaka i havet. Vid redovisning av utkast behöver du inte ange om utkastad fångst är under eller uppnår minsta referensstorlek för bevarande. De koder som används för att beskriva utkastet är DIS och ROV.

DIS (Discard) – används för att redovisa tillåtna utkast, t.ex. utkast av arter som inte omfattas av landningsskyldigheten, utkast av förbjudna arter eller då arter undantagits från landningsskyldigheten på grund av hög överlevnad.

Utkast av arter som omfattas av EU:s fångstbegränsningar ska redovisas från 0 kg per art och rapporteringsperiod. För övriga arter gäller redovisning om utkasten överstiger 50 kg per art och rapporteringsperiod. Observera att high-grading av fångst är förbjudet.

ROV – används vid rovdjursskadade redskap och vid utkast där fångsten är rovdjurskadad. Du ska också ange art och uppskattad vikt och i vissa fall även antal för den fångst som blivit rovdjurskadad (antal anges för hummer, lax och öring). För rovdjurskadade redskap anger du mängden redskap som skadats.

Uppgifter om däggdjur (säl och tumlare) och fåglar ska lämnas, även om djuren har lösgjorts innan fångsten omhändertagits. Du använder koden DIS för att ange utkast. Observera att tumlare samt vissa fåglar hör till statens vilt. Då döda däggdjur eller döda fåglar tillhörande statens vilt påträffas i naturen, skall detta även rapporteras till Polisen.

Om två eller flera rapporteringsskyldiga fiskar tillsammans, så kallat samfiske, ska endast en av dem registrera och rapportera uppgifter i fångstrapporten. Utöver dessa uppgifter ska rapportören ange namn och personnummer på den/de personer som deltagit i samfisket. Samfiskaren får sedan ett meddelande till sig i EFR om att ”bekräfta samfiske”.

För dig som bedriver fiske efter ål i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön gäller särskilda tillstånd. Du ska anmäla start av årets fiskeperiod genom att kontakta FMC på 0771- 10 15 00. Anmälan ska göras senast 24 timmar före fiskeperiodens start.

Publicerad: 2023-01-20
Sidansvarig: Webbredaktion