Åtgärdsprogram för vimma och id

Åtgärdsprogrammet för vimma (Vimba vimba) och id (Leuciscus idus) innehåller en kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder för att förbättra rådande bevarandestatus för båda arterna. 

Omslag för publikation

Sammanfattning

Vimma och id är två av flera relativt anonyma karpfiskar i Sverige. Vimma klassas som Nära hotad (NT) enligt SLU Artdatabankens rödlista från 2020 medan id bedöms som Livskraftig (LC). Mycket tyder på att arterna minskat betydligt i Östersjöregionen och i Sverige från 1970-talet och framåt.

Både vimma och id vandrar mellan strömmande vatten för lek och uppväxtområden i hav eller sjöar. Vandringshinder, förstörda lek- och uppväxtområden och föroreningar är enskilt eller i kombination orsaker till att vimma och id har minskat i Sverige och runt om i Europa.

De viktigaste åtgärderna för att förbättra förhållandena för vimma och id i Sverige bedöms vara att skapa fria vandringsvägar, genomföra åtgärder som återskapar lekområden och öka kunskapen om arternas uppväxtområden.

Hänsyn behöver tas till vimma och id samt andra svagsimmande arter i samband med prövning och tillsyn inom ramen för miljöbalken. Det är bland annat aktuellt i samband med omprövningar av vattenkraften, där behovet av fungerande fiskvägar för svagsimmande arter behöver bedömas. Vimma och id kan vandra långt och bör inkluderas i det avrinningsområdesvisa åtgärdsarbetet.

Åtgärder som är anpassade för att gynna vimma och id gynnar även många andra arter. Vimma och id kan därför ses som paraplyarter för såväl svagsimmande fiskarter som för andra arter med behov av liknande miljöer för lek och uppväxt.

Bakgrund

Sverige har undertecknat Konventionen om biologisk mångfald och därmed åtagit sig att främja skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer och bibehållandet av livskraftiga populationer av arter. I Sverige har stora delar av konventionen införlivats i svensk naturvård och anpassats till svenska förhållanden genom våra sexton nationella miljökvalitetsmål. Livskraftiga populationer är ett kvitto på att arter har god tillgång på naturliga livsmiljöer, att de har möjlighet att sprida sig och att viktiga funktioner och processer i ekosystemen fungerar. Uppemot tio procent av bedömda djur- och växtarter i Sverige saknar dessa förutsättningar och hotas av utrotning. Särskilda insatser krävs för att klara de mest hotade arterna.

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är en satsning på arter vars existens inte kan säkerställas genom åtgärder för hållbar mark- och vattenanvändning, eller befintligt områdesskydd. Programmen är ett viktigt verktyg i Havs- och vattenmyndighetens och länsstyrelsernas arbete för att nå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen ”Ett rikt växt- och djurliv, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” samt övriga ekosystemrelaterade miljökvalitetsmål.

Publicerad: 2023-01-31
Uppdaterad: 2023-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion