Åtgärdsprogram för havsnejonöga

Åtgärdsprogram för havsnejonöga (Petromyzon marinus Linnaeus, 1758) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2020−2024 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för havsnejonöga. Programmet är ett vägledande dokument och gäller under åren 2020−2024.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Havsnejonöga har som andra diadroma arter höga krav på sin levnadsmiljö. Den kräver fria vandringsvägar och en hög strukturell komplexitet i vattendraget med forsar, lugnflytande höljor och död ved. Arten är beroende av större bytesfiskar under sina år i havet och gynnas därmed av välmående fiskbestånd. Sammantaget är havsnejonögat en mycket bra paraplyart att arbeta med för att gynna många av de övriga arter som förekommer i samma livsmiljöer.

Vattenkraften och avstängda vandringsvägar i vattendragen bedöms vara en av de viktigaste orsakerna till att antalet havsnejonögon minskat. I de fall fiskvägar anlagts är dessa i regel konstruerade så att svagsimmande arter som havsnejonöga inte kan passera. Vattenkraften medför därutöver ofta snabbt fluktuerande och onaturliga vattenregleringen som gör att lekområden och uppväxtområden riskerar att torrläggas eller att sediment spolas bort vilket leder till att flera generationer nejonögonlarver kan påverkas vid enskilda händelser.

Brist på stor bytesfisk förmodas ha en betydande påverkan på tillväxt och överlevnad under den senare delen av tillväxtperioden då avsaknad av stor fisk kan tvinga havsnejonögat att växla till nya byten så ofta att energibalansen kan bli negativ.

Viktiga åtgärderna för att stärka de svenska bestånden av havsnejonöga är således att återskapa fria vandringsvägar till åarnas lek- och uppväxtområden, biotopvård i syfte att återskapa och förbättra lek- och uppväxtområden, skydd av viktiga livsmiljöer samt att verka för att fiskebestånden i havet ska ha en storleks- och åldersstruktur som upprätthåller ekosystemens funktioner med god förekomst av stor fisk.

Andra åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet är återintroduktion på platser där arten försvunnit. För att öka kunskapen om havsnejonögats miljökrav föreslås information och kunskapshöjande åtgärder riktat mot myndigheter, fiskare, markägare och privatpersoner.

De åtgärder som förutsätts finansieras av Havs- och vattenmyndighetens medel för genomförande av åtgärdsprogram för hotade arter beräknas totalt uppgå till 6 425 000 kr under programmets giltighetsperiod 2020–2024.

Publicerad: 2020-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion