Kunskapsuppbyggande program − 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten

Undervattensväxter spelar en viktig roll i sjöarnas ekosystem. Men tidigare sjösänkningar och vattenreglering har lett till att många undervattensväxter är hotade. Detta kunskapsuppbyggande program innehåller förslag på konkreta åtgärder och studier om 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten.

Sammanfattning

Det finns en brist på kunskap vad gäller vilka åtgärder som krävs för att gynna hotade arter i marin miljö och arter knutna till sjöar. Anledningen är bland annat att kunskap om arter i akvatiska miljöer generellt är lägre än för många andra naturtyper samt att det saknas vedertagna och beprövade naturvårdsåtgärder. Vår nya programtyp kunskapsuppbyggande program har tagits fram i syfte att bygga upp väsentlig kunskap där sådan saknas.

Kunskapsuppbyggande programmet för 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten har upprättats av Ursula Zinko. Programmet presenterar Havs- och vattenmyndighetens syn på vilka åtgärder som behöver genomföras, och är ett led i att förbättra bevarandearbetet och utöka kunskapen om och att på lång sikt kunna gynna programarterna.

Förankring av åtgärderna har skett genom samråd och en bred remissprocess där statliga myndigheter, kommuner, experter och intresseorganisationer har haft möjlighet att bidra till utformningen av
programmet.

Vår förhoppning är att programmet kommer att leda till ny viktig kunskap om programarterna. Vi hoppas också att det kommer att stimulera till engagemang och konkreta åtgärder på regional och lokal nivå, så att arterna på sikt kan få en gynnsam bevarandestatus.

Publicerad: 2017-05-05
Uppdaterad: 2017-06-08
Sidansvarig: Webbredaktion