Hitta på sidan

Åtgärdsprogram för tumlare

Åtgärdsprogrammet innehåller en kunskapsöversikt och presentation av mål och angelägna åtgärder för att förbättra bevarandestatusen för samtliga tumlarpopulationer i Sverige. Programmet är ett vägledande dokument och gäller under åren 2021−2025.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Tumlare, (Phocoena phocoena, Linnaeus, 1758) är den enda valart som förekommer året runt i haven kring Sverige. I svenska vatten finns tre populationer: Nordsjö-, Bälthavs- och Östersjöpopulationen. Vid den senaste antalsuppskattningen skattades antalet Östersjötumlare till ca 500 individer, och populationen klassades år 2020 som Akut hotad (CR). Nordsjö- och Bälthavspopulationerna är större och arten i sin helhet klassas som Livskraftig (LC) i Sverige och globalt.

Tumlare är en av de minsta tandvalarna och förekommer i kalla och tempererade vatten på norra halvklotet. Eftersom tumlare är mycket mobila och deras utbredningsområde varierar under olika säsonger går det inte att dra exakta geografiska gränser mellan de tre populationerna i svenska vatten. Förenklat kan man dock säga att under sommaren förekommer Nordsjöpopulationen främst i vattnen norr om Falkenberg, Bälthavspopulationen söder om Falkenberg och in i Hanöbukten medan Östersjöpopulationen främst förekommer i från Hanöbukten och österut.

Tumlare hotas av mänsklig aktivitet på flera fronter. Bifångster bedöms vara det största hotet. Arten bifångas främst i bottensatta garn med stora maskor, som till exempel garn för torsk, plattfisk och sjurygg. Även undervattensbuller påverkar tumlare, direkt genom att skada hörseln och indirekt genom att skrämma bort dem från bullriga områden eller störa deras födosök. Bullerkällorna är många, pålningar, båttrafik och ekolod, såväl från sjöfart som från fritidsbåtar, är bara några exempel. Miljögifter som PCB orsakar nedsatt reproduktionsförmåga och immunförsvar hos tumlare.

I detta åtgärdsprogram föreslås bland annat:

  • åtgärder för att minska bifångstriskerna och undervattensbuller
  • utökat av skydd av områden som är viktiga för tumlare
  • informationsåtgärder samt
  • åtgärder som ökar vår kunskap om tumlare.

Åtgärdsprogrammet täcker inte in den typen av åtgärder som måste till för att minska miljögiftsbelastning i våra hav.

Publicerad: 2021-06-29
Uppdaterad: 2021-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion