Åtgärdsprogram för flodpärlmussla

Flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera (Linnaeus,1758) är nationellt rödlistad som Starkt hotad (EN). Åtgärdsprogram innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2020−2024 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för arten. Programmet är ett vägledande dokument och gäller under åren 2020−2024.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) är en av Sveriges sju inhemska sötvattenslevande stormusslor. Arten har påträffats i 637 vattendrag, i landets alla biogeografiska regioner, från små bäckar till stora älvar. Den lever nedgrävd och har höga krav på sin miljö. Vattnet ska vara klart, syrerikt, näringsfattigt och pH-värdet ska vara minst 6,2. Flodpärlmusslan är beroende av öring eller lax som värddjur under larvstadiet.

Flodpärlmusslan har försvunnit från drygt en tredjedel av de vattendrag där den fanns i början av 1900-talet. Föryngring sker endast i ungefär en tredjedel av de vattendrag där den fortfarande finns kvar, dock med stora regionala skillnader

Arten har gått tillbaka på grund av bland annat långsiktigt försämrad vattenkvalitet, försämrat habitat och minskad värdfiskpopulation. Vattenkraftsutbyggnad, andra vattenregleringar och föroreningar har påverkat populationerna kraftigt i södra och mellersta Sverige under de senaste hundra åren.

I åtgärdsprogrammet listas bland annat följande åtgärder:

  • Alla uppgifter om förekomst ska läggas in i nationell datavärd (Musselportalen) för att utgöra underlag för framtagande av digitala kartskikt.
  • Samtliga markägare med förekomst av flodpärlmussla ska informeras. Som hjälp ska en reviderad broschyr om musslan tas fram.
  • Inga vandringshinder ska skapas i samband med ny- och ombyggnad samt reinvestering av vägar och järnvägar.
  • Ny kunskap ska tillföras genom nationell genetisk screening och utredning om öring och/eller lax är värdfisk i större vattendrag.
  • Minst två nya flodpärlmusselvatten per län ska skyddas och minst fyra flodpärlmusselvatten per län ska restaureras.
  • Åtgärdsbehovet ska utredas för minst hälften av länens populationer.
  • Skötselplaner för naturreservat ska revideras så att flodpärlmusslans krav tillgodoses.
  • Artificiell förökning bör initieras i prioriterade vattendrag.
  • Uppföljningen ska stärkas och genomförda åtgärder ska sammanställas för att kunna dra nytta av gjorda insatser.
  • Erfarenhetsutbyte i form av seminarier och en internationell konferens ska genomföras.
Publicerad: 2020-05-29
Uppdaterad: 2023-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion