Åtgärdsprogram för sällsynta kransalger längs kusten

Kransalger som växer runt våra kuster men hotas av ökad näringsbelastning och en omfattande exploatering av arternas livsmiljö. Åtgärdsprogrammet har som mål att det ska finnas livskraftiga bestånd av de tre arterna raggsträfse, barklöst sträfse och axsträfse över hela deras potentiella utbredningsområde längs svenska kusten.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Kransalger växer på mjukare bottnar där finare sediment kan ansamlas. Arterna som växer runt våra kuster förekommer därför generellt i relativt vind- och vågskyddade miljöer, i grunda skyddade vikar och vid flodmynningar. Kransalgsmiljöer är viktiga uppväxtmiljöer för fisk.

Arterna i programmet nedan är mycket känsliga för ökad näringsbelastning och inte minst den tillväxt av fintrådiga alger som övergödning medför. Även en omfattande exploatering av arternas livsmiljö och annan fysisk störning såsom muddring och båttrafik är betydande hot mot arterna.

Känslighet för övergödning och att arterna delar hotbild med många arter i vind- och vågskyddade miljöer gör arterna till lämpliga indikator- och/eller paraplyarter.

  • Raggsträfse (Chara horrida) påträffas i brackvatten utmed Östersjökusten, från gränsen mellan Skåne och Blekinge till norra Uppland samt runt Öland och Gotland. Raggsträfse är troligen endemisk för Östersjön och har utöver i Sverige endast påträffats på ett fåtal lokaler i Danmark, Tyskland, Estland och Finland.
  • Barklöst sträfse (Chara braunii) är en sötvattensart som i Sverige i dagsläget har sin huvudförekomst i nordligaste Bottenvikens utsötade brackvatten.
  • Axsträfse (Lamprothamnium papulosum) är en marin art och förekommer i Sverige enbart på västkusten.

I åtgärdsprogrammet listas bland annat följande:

  • Åtgärder som minskar näringstillförsel till kustnära lokaler
  • Skydd av viktiga livsmiljöer och åtgärder mot illegala, småskaliga fysiska störningar och båttrafik
  • Översyn av befintliga skötselplaner och reservatsföreskrifter så att programarterna får ett funktionellt skydd
  • Återplanteringsförsök
  • Information och kunskapshöjande åtgärder riktade mot myndigheter, botaniskt intresserade och allmänheten generellt.
  • Även behov av utökad inventering och ny kunskap listas.

Programmet är vägledande för berörda myndigheter och andra aktörers samordnade insatser för arternas bevarande under åren 2020–2024. Därefter ska vidtagna åtgärder följas upp, resultaten utvärderas och programmet omprövas.

Publicerad: 2020-04-23
Sidansvarig: Webbredaktion