Åtgärdsprogrammet för asp

Åtgärdsprogrammet syftar till att förbättra aspens (Aspius aspius) framtida överlevnad i landet. Det är ett vägledande, men ej legalt bindande, aktionsprogram.

Omslag till rapport.

Sammanfattning

Asp är nationellt rödlistad som Nära hotad (NT). Den är upptagen på bilaga 2 till EU:s art- och habitatdirektiv, vilket innebär att medlemsländerna har en skyldighet att utpeka särskilda skyddsområden, så kallade Natura 2000-områden, för att bevara arten och dess livsmiljö, och bilaga 5, vilket innebär att Sverige är skyldigt att säkerställa att exploatering inte hindrar arten att uppnå gynnsam bevarandestatus.

Viktiga åtgärder för att förstärka bestånden är anläggning av fiskvägar och utrivning av vandringshinder, anpassad reglering vid kraftverk och restaurering av lek- och uppväxtmiljöer. I angelägna fall då fysiska åtgärder inte gett önskad effekt kan man överväga återetablering genom utsättning. Kostnaderna beräknas till 34 390 000 kr.

Publicerad: 2016-06-17
Sidansvarig: Webbredaktion