Hitta på sidan

Åtgärdsprogram för flodnejonöga

Åtgärdsprogrammet för flodnejonöga (Lampetra fluviatilis Linnaeus, 1758) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under perioden 2023–2027 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för flodnejonöga. 

Omslag för publikation

Sammanfattning

"Sverige har undertecknat Konventionen om biologisk mångfald och därmed åtagit sig att främja skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer och bibehållandet av livskraftiga populationer av arter. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är en satsning på arter vars existens inte kan säkerställas genom åtgärder för hållbar mark- och vattenanvändning, eller befintligt områdesskydd. Programmen är ett viktigt verktyg i Havs- och vattenmyndighetens och länsstyrelsernas arbete för att nå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen."

Åtgärdsprogrammet för flodnejonöga (Lampetra fluviatilis Linnaeus, 1758) presenterar Havs- och vattenmyndighetens syn på mål och på vilka åtgärder som behöver genomföras för arten. Programmet har på Havs- och vattenmyndighetens uppdrag upprättats av Johan Charlier och Sara Jonsson, båda Länsstyrelsen Västernorrland, utifrån ett underlag framtaget av Fredrik Stjernholm Länsstyrelsen Gävleborg, Jan Eric Nathanson Sveriges lantbruksuniversitet och Bo Delling Naturhistoriska Riksmuseet.

Åtgärdsprogrammet innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under perioden 2023–2027 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för flodnejonöga. De föreslagna åtgärderna har stämts av genom samråd och en bred remissprocess där statliga myndigheter, kommuner, experter och intresseorganisationer haft möjlighet att bidra till utformningen av programmet.

Åtgärdsprogrammet har som syfte att förbättra bevarandearbetet och utöka kunskapen om flodnejonögat. Det är Havs- och vattenmyndighetens förhoppning att programmet kommer att stimulera till engagemang och konkreta åtgärder på regional och lokal nivå, så att arten så småningom kan få gynnsam bevarandestatus. Havs- och vattenmyndigheten tackar alla dem som har bidragit med synpunkter vid framtagandet av åtgärdsprogrammet och dem som kommer att bidra till genomförandet av detsamma.

Publicerad: 2022-10-25
Uppdaterad: 2023-10-05
Sidansvarig: Webbredaktion