Åtgärdsprogram för murgrönsmöja

Murgrönsmöja är av artdatabanken klassad som starkt hotad (kategori EN) och är fridlyst i hela landet. Globala handlingsplaner för murgrönsmöjans bevarande saknas, förmodligen främst beroende på att arten fortfarande anses som relativt vanlig i delar av sitt utbredningsområde, särskilt på de Brittiska öarna.

Murgrönsmöja har specifika biotopkrav och växer främst i källpåverkade,
relativt näringsrika vattenflöden, diken och bäckar i kustnära betesmarker. Arten har under det senaste seklet minskat mycket kraftigt i Sverige liksom i stora delar av dess övriga europeiska utbredningsområde.

Åtgärdsprogrammet gäller 2006–2012. Kostnaderna beräknas till 490 000 SEK.

Publicerad: 2011-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion