Exempel på produkter som omfattas av kravet på CE-märkning

Slamavskiljare

Slamavskiljare omfattas av SS-EN 12566-1 (Fabrikstillverkade slamavskiljare) och SS-EN 12566-4 (Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar). Standarderna omfattar samtliga slamavskiljare som är avsedda för WC- och BDT-spillvatten. Slamavskiljare för bara BDT-spillvatten omfattas inte.

Slamavskiljarna testas bland annat med avseende på hållfasthet, vattentäthet och hållbarhet. Testmetoden omfattar även parametern hydraulisk kapacitet som anger hur många gram partiklar som passerat vid testningen och blir därmed ett mått på avskiljningsförmågan. Som testpartiklar används standardiserade plastkulor.

Standarden i sig innehåller inte något gränsvärde för slamavskiljning. Det finns heller inget nationellt gränsvärde för vad en slamavskiljare ska prestera och miljöförvaltningen kan därför heller inte kräva att slamavskiljaren ska uppnå en viss nivå på slamavskiljning. Det är den som ansöker om anläggningen som har ansvar för att visa att anläggningen i sin helhet uppfyller de miljö- och hälsokrav som finns.

Minireningsverk

Minireningsverk omfattas av SS-EN 12566-3 ”Förtillverkade avloppsanläggningar”, men kan också omfattas av SS-EN 12566-6 ”Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskiljt avloppsvatten”. Produkter som omfattas av SS-EN 12566-3 är avsedda att användas för rening av obehandlat hushållsspillvatten från hushåll upp till 50 personer. Det antal personekvivalenter (pe) som respektive produkt (modell) är avsedd för ska framgå av prestandadeklarationen.

Av SS-EN 12566-3 och SS-EN 12566-6 framgår bland annat hur länge provningen av reningseffektivitet ska pågå, antalet prov och analyser som ska genomföras och att reningsgrad ska anges procentuellt och inte i mg/l i deklarationen. I SS-EN 12566-6 ingår även smittskyddsparametrar.

Kompletterande reningssteg

Kompletterande reningssteg såsom fosforfällor och andra efterpoleringssteg till minireningsverk eller markbäddar kan omfattas av SS-EN 12566-7 ”Förtillverkat kompletterande reningssteg”. Eftersom det handlar om prefabricerade produkter så omfattas inte infiltrationer och markbäddar som poleringssteg till minireningsverk. SS-EN 12566-7 täcker inte system för reduktion av mikroorganismer.

Publicerad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion