Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bedömningsgrunder Vattenförvaltning

Att klassificera ett vattens status

Alla Sveriges ytvatten – sjöar, vattendrag, kust och vatten i övergångszon – ska klassificeras utifrån vattnets nuvarande status. HaV vägleder om klassificeringen.

Klassificeringen av ett specifikt vattendrag, sjö eller kustområde syns i databasen VISS. Vattenmyndigheterna ansvarar för klassificeringen av vattnet inom respektive vattendistrikt, men arbetet utförs i stor utsträckning av länsstyrelserna. 

Vägledning

Miljögifter i vatten. Omslag till rapport.

Ladda ner dokumentet
19 december 2016 

Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus för miljögifter enligt vår föreskrift HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

Bedömningsgrunder för statusklassificering

Se även:

  1. Våra föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Notera att en innehållsförteckning finns längst bak i föreskriften HVMFS 2013:19.
  2. Vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här finns även information om tidigare ändringar av föreskrifterna:

  1. Se även Informationsblad om ändringarna av föreskriften 2013:19
    (genomförda april 2015).

Kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus innebär att halterna av giftiga ämnen i en vattenförekomst inte får vara högre än vad som anges i bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2015:4

Listan med ingående ämnen är baserad på EU-Direktivet om prioriterade ämnen, 2008/105/ EG. Havs- och vattenmyndigheten har också tagit fram några kompletterande gränsvärden för biota och sediment.

Ekologisk status

Den ekologiska statusen ska vägas samman utifrån fasta principer kring de biologiska, fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska bedömningsgrunderna och klassificeras utifrån i femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig) enligt HVMFS 2015:4.

I bedömningen av ekologisk status ingår kvalitetsfaktorn ”särskilda förorenande ämnen” (SFÄ). Dessa ämnen är inte desamma som vid klassificering av kemisk status, utan varje EU-land kan ta fram bedömningsgrunder för ytterligare ämnen av relevans. HaV har tagit fram bedömningsgrunder för 26 ämnen. Vattenmyndigheterna ska rapportera in behov av ytterligare bedömningsgrunder enligt denna rapporteringsmallWord.

Ekologisk potential

  • För vattenförekomster som förklarats som kraftigt modifierade eller konstgjorda är det istället för ekologisk status, den ekologiska potentialen som ska klassificeras.

  • Kraven på de biologiska faktorerna är lite lägre för potential än status, men kraven är de samma för de kemiska faktorerna.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bedömningsgrunder Vattenförvaltning