Pilotprojekt inom WaterCoG

Under projektets första fas 2016-2019 var tre vattenråd pilotprojekt inom WaterCoG: Mölndalsåns, Ätrans och Himleåns vattenråd.

Karta över de tre pilotprojekten i Västerhavets vattendistrikt.

Karta över de tre pilotprojekten i Västerhavets vattendistrikt.

Vattenråd har en viktig roll att spela i svensk vattenförvaltning. De är en mötesplats för myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, idella organisationer och allmänhet i sitt vattenavrinningsområde. Vattenråden har också resurser i form av kunskap och engagemang som är oundgängliga i genomförandet av EU:s vattendirektiv i Sverige.

De pilotvattenråd som ingår i projektet hör alla till Västerhavets vattendistrikt. Orsaken till det är att WaterCoG finansieras av Interreg North Sea Region och en förutsättning för att få vara med är att avrinningsområdet mynnar i Västerhavet.

Mölndalsåns vattenråd

Vattenrådet bildades 2008 på initiativ av de fem kommuner som ingår i Mölndalsåns avrinningsområde. Det är ett nätverk för olika lokala intressenter i syfte att få ett helhetsperspektiv på vattenresurserna i avrinningsområdet. De fem kommunerna Bollebygd, Härryda, Lerum, Mölndal och Göteborg är medlemmar, liksom representanter för skogs- och lantbruk, naturskydd, fritidsfiske och en vattenvårdsförening.

Startmöte med workshop för alla piloterna i december 2016.

Startmöte med workshop för alla piloterna i december 2016.

Det ungefär sex mil långa avrinningsområdet består i öster av barrskogsdominerade områden med myrar, sjöar och forsande vattendrag. I väster rinner Mölndalsån istället genom tätbefolkade områden som Mölnlycke, Mölndal och Göteborg. Runt 300 000 personer får dricksvatten från Rådasjön. Denna sjö tillsammans med Delsjöarna besöks årligen av närmare en halv miljon människor och är Göteborgsregionens viktigaste sjöar för rekreation.

Översvämningsproblematik, dricksvattentäkter, exploateringstryck och höga naturvärden både i vattendraget och på svämplanen gör att det finns stora utmaningar som kräver samverkan och eftertanke.

Vattenrådet håller på att ta fram en handlingsplan för sitt arbete. Som ett första steg tänker man arbeta med information främst riktat till kommunerna. En informationsbroschyr är framtagen och man tänker besöka kommunfullmäktige för att informera. Målet är att bli ett viktigt forum för kommunerna för att samverka för att lösa problem och för att
skapa helhetssyn, långsiktighet och hållbarhet i sin utveckling.

Läs mer om Mölndalsåns vattenråd här

Workshop för att lägga upp arbetet.

Workshop för att lägga upp arbetet.

Ätrans vattenråd

Ätrans vattenråd har sitt ursprung i Ätrans vattenvårdsförbund, som bildades 1973. Då var uppgiften att samordna kontrollen av på vattenkvaliteten i Ätran och vid behov föreslå åtgärder. 2007 bildades
istället Ätrans vattenråd som dessutom verkar för uthållig förvaltning av
vattenresurserna och samverkan mellan alla aktörer som har intresse i eller påverkar miljön i avrinningsområdet.

Medlemmarna i Ätrans vattenråd består av representanter för skogsbranschen, jordbruket, fiskevattenägarna, flera kraftbolag, andra företag, naturskyddsföreningen, markägare och samtliga sju kommuner som ingår i avrinningsområdet: Falköping, Ulricehamn, Borås, Gislaved,
Svenljunga, Tranemo och Falkenberg.

Det finns mycket höga naturvärden med exempelvis den unika ätranlaxen och viktiga områden med flodpärlmussla. Nyligen har den
gamla åfåran vid Hertingen i Falkenberg återskapats som en naturlig väg för vandrande fisk. Uttern har börjat återvända och har setts på några platser.

Eftersom avrinningsområdet är stort, cirka 15 mil långt, har en strategi varit att starta lokala självgående projekt i delavrinningsområden.

Högvadsåprojketet

Högvadsån är ett av de viktigaste områdena för lax och flodpärlmussla. Här har det genomförts en serie dialogmöten kring biologisk mångfald där många deltagit som markägare, vattenkraftsägare, tjänstemän från länsstyrelse och kommunerna, politiker, sportfiskare och naturskyddsförening. Nu har arbetsgrupper formats som arbetar vidare med mer lokala projekt.

Vattendragsvandring vid Hjärtaredsån.

Vattendragsvandring vid Hjärtaredsån.

Vartoftaprojketet

I ett jordbruksområde nära Falköping har ett projekt startat tillsammans med dikningsföretag, jordbrukare där även länsstyrelsen, LRF, SLU och Jordbruksverket deltagit. Syftet har varit att hitta metoder för att i samband med vattendragsrengning göra olika åtgärder för att minska näringstillförseln genom skyddszoner, fosforfällor och våtmarker. Ett syfte är också att skapa bättre helhetssyn och samverkan med olika myndigheter och aktörer genom att integrera delar som grön infrastruktur, livsmedelsförsörjning, turism och företagsutveckling. Vattendragsvandringar och studiebesök har genomförts. Samarbete har påbörjats med bland andra Tidans vattenråd och Västerviks kommun för att utbyta erfarenheter och skapa större gemensamma projekt.

Vattendragsvandring

Vattendragsvandring

Himleåns vattenråd

Himleåns avrinningsområde är litet, 2 mil långt, och ligger helt inom Varbergs kommun. Vattenrådet bildades 2009 på initiativ av engagerade
jordbrukare. De flesta av deltagarna är för närvarande markägare, jordbrukare och medlemmar i dikningsföreningen. Varbergs kommun samt det kommunala bolaget Vatten & Miljö i Väst AB, Vivab, är också viktiga deltagare. Kommunen sköter administration som ekonomi och sekreterarskap. Deltagarna i vattenrådet vill bredda sig och nyligen har Naturskyddsföreningen i Varberg anslutit sig.

Avrinningsområdet domineras av flacka jordbruksmarker. De övre delarna i systemet är mer kuperade med värdefulla strömmande vattendrag, sjöar och lövskogar. Varberg växer vilket innebär att bebyggelsen ökar i den nedre delen av området. I området finns höga biologiska värden med exempelvis lax, flodpärlmussla och kungsfiskare. Ån mynnar i ett av Skandinaviens värdefullaste våtmarksområden för fåglar vid Getterön.

Planering av vattenprovtagning.

Planering av vattenprovtagning.

Det man arbetat med i projektet har varit seminarier med information om åtgärder i jordbruket för att minska näringsförluster till vattendragen, frågor kring dagvattenhantering och flödesutjämning samt vattendragsvandringar. Nyligen har man börjat med egen provtagning av näringsämnen för att få bättre kunskap om varifrån den största mängden näringsämnen kommer. Man har tagit fram en början till plan för sitt arbete inom avrinningsområdet. Något som man planerar är en Himleådag i samarrangemang med föreningar, företag med flera där allmänheten bjuds ut att uppleva olika delar av Himleån.

Vattenrådet informerar om Himleån vid internationellt NASCO-möte.

Vattenrådet informerar om Himleån vid internationellt NASCO-möte.

Publicerad: 2016-11-28
Sidansvarig: Webbredaktion