Faktablad för indikatorer enligt HVMFS 2012:18

Vad som kännetecknar en god miljöstatus, samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön fastställs i våra föreskrifter HVMFS 2012:18.

Faktablad

På denna sida hittar du en närmare beskrivning av varje indikator och information om hur indikatorn används i förvaltningsarbetet. Faktabladen läggs in efterhand som de färdigställs.

Indikatorer för god miljöstatus
(HVMFS 2012:18 bilaga 2 del A) 

Faktablad
DeskriptorKriterierIndikator
D1, Biologisk mångfaldD1C31.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk
D1, Biologisk mångfaldD1C21.2 A Abundans av häckande havsfåglar
D1, Biologisk mångfaldD1C21.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar
D1, Biologisk mångfaldD1C21.2 C Abundans och trender för gråsäl
D1, Biologisk mångfaldD1C21.2 D Abundans och trender för knubbsäl
D1, Biologisk mångfaldD1C21.2 E Abundans och trender för vikaresäl
D1, Biologisk mångfaldD1C21.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda
D1, Biologisk mångfald, D3, Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjurD1C2, D3C1, D3C21.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer
D1, Biologisk mångfaldD1C31.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl
D1, Biologisk mångfaldD1C31.3 B Späcktjocklek hos gråsäl
D1, Biologisk mångfaldD1C31.3 C Andel stor bottenlevande fisk i fjord- och skärgårdsområden
D1, Biologisk mångfaldD1C41.4 A Utbredning av gråsäl
D1, Biologisk mångfaldD1C41.4 B Utbredning av knubbsäl
D1, Biologisk mångfaldD1C41.4 C Utbredning av vikaresäl
D1, Biologisk mångfaldD1C61.6 A Storlek och mängd av djurplankton
D1, Biologisk mångfaldD1C61.6 B Artsammansättning av växtplankton
D2, Främmande arterD2C12.1 A Introduktioner av nya främmande arter
D4, Marina näringsvävarD4C24.2 A Abundans av viktiga funktionella grupper av fisk i kustvatten - rovfisk och karpfisk
D5, ÖvergödningD5C15.1 A Koncentrationer av kväve och fosfor i kustvatten, 5.1 B Koncentrationer av kväve och fosfor i utsjövatten
D5, ÖvergödningD5C25.2 A Biomassa av växtplankton i kustvatten (klorofyll a och biovolym), 5.2 B Klorofyll a-koncentration i utsjövatten
D5, ÖvergödningD5C35.3 A Skadliga algblomningar i Östersjön, 5.3 B Förekomst av skadliga alger i Västerhavet
D5, ÖvergödningD5C45.4 A Siktdjup i kustvatten, 5.4 B Siktdjup i utsjövatten
D5, ÖvergödningD5C55.5 A Syrebalans i kustvatten, 5.5 B Syrebalans i utsjövatten, 5.5 C Syreskuld i utsjövatten
D5, ÖvergödningD5C75.7 A Djuputbredning av makrovegetation i kustvatten
D5, ÖvergödningD5C85.8 A Bottenfauna i kustvatten, 5.8 B Bottenfauna i utsjövatten
D6, Bottnarnas integritetD6C36.3 A Utsträckning av fysisk störning i bentiska livsmiljöer
D8, Farliga ämnenD8C18.1 A Halter av farliga ämnen
D8, Farliga ämnenD8C28.2 A Effekter av organiska tennföreningar på snäckor (imposex)
D8, Farliga ämnenD8C28.2 B Produktivitet hos havsörn
D8, Farliga ämnenD8C28.2 C Störningar i reproduktionen hos vitmärla
D8, Farliga ämnenD8C28.2 D Störningar i reproduktionen hos tånglake
D8, Farliga ämnenD8C38.3 A Antal upptäckta olagliga eller olycksrelaterade utsläpp av olja och oljeliknande produkter
D10, Marint skräpD10C110.1 A Mängd skräp på stränder
D10, Marint skräpD10C110.1 B Mängd skräp på havsbotten

Indikatorer för miljökvalitetsnormer
(HVMFS 2012:18 bilaga 3) Här kommer vi att publicera nya faktablad efterhand.

Det finns inga indikatorer i den här kategorin

Publicerad: 2018-11-29
Uppdaterad: 2019-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information