Små avlopp (2013)

Hitta på sidan

Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilt avlopp bedöms ha anläggningar som inte är godkända. Ungefär 130 000 av dem har enbart slamavskiljning och är därmed direkt olagliga. 

Regeringsuppdrag om enskilda avlopp

I december 2012 fick HaV ett regeringsuppdrag att tillsammans med Boverket utreda nödvändiga förändringar i regelverket kring enskilda avlopp, och ta fram kostnadseffektiva författningsförslag.

Förändringarna bör leda till en ambitionshöjning för att minska de negativa effekterna på människors hälsa, miljön och bidra till att nå miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning".

HaV har genomfört uppdraget med huvudsyftet att identifiera och föreslå vilka insatser som krävs för att öka takten på åtgärderna och minska utsläppen från små avloppsanläggningar, det vill säga anläggningar som används av högst 200 personer.

Publicerad: 2013-11-28
Uppdaterad: 2018-05-09
Sidansvarig: Webbredaktion