Miljöprövningsenheten

Hitta på sidan

Enheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.

Enheten ansvarar för:

 • deltagande i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för vattenmiljön, havsmiljön eller fisket
 • remisser från regeringskansliet, mark- och miljödomstolar eller andra myndigheter i frågor som rör miljöprövningar av verksamheter med påverkan på vatten- eller havsmiljön
 • samverkan med Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna i frågor som rör miljöprövningar
 • dispens från dumpningsförbud för ärenden i Sveriges ekonomiska zon och för svenska fartyg och flygplan i och över det fria havet eller om ansökan avser flera områden i olika län
 • deltagande i ESBO-samråd enligt ESBO-konventionen
 • andra frågor enligt gränsälvöverenskommelsen mellan Sverige och Finland än om fiske och utlämnande av allmän handling; främst i HaV:s egenskap av bevakningsmyndighet
 • tillsynsvägledning samt framtagande av tillsynsvägledningsplan, enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) inom myndighetens ansvarsområden
 • frågor som rör VA-sektorn
 • frågor som rör gruvnäringen och vattenmiljön
 • frågor som rör kraftproduktion och vattenmiljö
 • frågor som rör vattenbruk
 • tillsyn samt vägledning för prövning och tillsyn avseende genetiskt modifierade organismer (GMO)
 • årligen till Naturvårdsverket redovisa myndighetens kostnader och intäkter för prövning enligt 10 kap 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för tillsyn och prövning
 • peka ut riksintressanta områden för anläggningar för dricksvattenförsörjningen enligt 3 kap MB
 • vägledning om regional vattenförsörjningsplanering
 • vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden
 • ansvar för den förteckningen över prövningsgrupper inom den nationella planen för omprövning av vattenkraft enligt 39 a § förordningen om vattenverksamhet.
 • ansvara för uppföljning av nationella planen enligt 24 § samt 29-34 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter samt (vid ev. uppdrag av regeringen) vid ny/ändrad plan göra en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap.19 §miljöbalken
 • lämna information enligt 35 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter
 • hålla regeringen informerad om genomförandet av planen enligt 44 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

Medarbetare

Medarbetare
Visa merNamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Johan Ståljohan.stal@havochvatten.sejohstaEnhetschefAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986029Enhetschef6029Miljöprövningsenheten+46106986029Johan Stål. Enhetschef.
Visa eller dölj information Robert Almstrandrobert.almstrand@havochvatten.serobalmUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986198Miljöprövningsenheten, Övergödning6198Miljöprövningsenheten+46106986198
Visa eller dölj information Bodil Aronsson Forsbergbodil.aronssonforsberg@havochvatten.sebodaroUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986273Tillsynsvägledning; enskilda avlopp, små avlopp, effektiv tillsyn6273Miljöprövningsenheten+46106986273
Visa eller dölj information Niklas Edvinssonniklas.edvinsson@havochvatten.senikedvUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986189Miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning, vattenverksamhet; muddring, gruvor, hamnar6189Miljöprövningsenheten+46106986189
Visa eller dölj information Åsa Gunnarssonasa.gunnarsson@havochvatten.seasagunUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986035Tillsynsvägledning; enskilda avlopp, små avlopp, effektiv tillsyn6035Miljöprövningsenheten+46106986035
Visa eller dölj information Malin Hemmingssonmalin.hemmingsson@havochvatten.semalhemUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986184Miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning, vattenverksamhet; muddring, hamnar, vindkraft, bryggor, ESBO-samråd6184Miljöprövningsenheten+46106986184
Visa eller dölj information Olivia Langhamerolivia.langhamer@havochvatten.seolilanUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986217Tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning6217Miljöprövningsenheten+46106986217
Visa eller dölj information Margareta Lundin Ungermargareta.lundinunger@havochvatten.semarlunUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986121vattenresurs, riksintresse vattenförsörjning, skydd av dricksvatten, vattenskyddsområde, vattentäkt, VA-planering, vattenförsörjningsplanering, dricksvattenstöd6121Miljöprövningsenheten+46106986121
Visa eller dölj information Ivi Petterssonivi.pettersson@havochvatten.seivipetUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986131Tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning6131Miljöprövningsenheten+46106986131
Visa eller dölj information Anna-Karin Rasmussenanna-karin.rasmussen@havochvatten.seannrasUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986109Tillsynsvägledning; vattenskyddsområden, grundvatten, vattenuttag, vattenverksamhet, vattentäkt, skydd av dricksvatten, bekämpningsmedel, miljöbalksärenden, tillståndsprövning6109Miljöprövningsenheten+46106986109
Visa eller dölj information Josefin Sefbomjosefin.sefbom@havochvatten.sejossefUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986126Utredare070-53304266126Miljöprövningsenheten+46106986126
Visa eller dölj information Anders Skarstedtanders.skarstedt@havochvatten.seandskaUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986335Tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning6335Miljöprövningsenheten+46106986335
Visa eller dölj information Theres Söderbergtheres.soderberg@havochvatten.sethesodUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986353Tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning073-66806536353Miljöprövningsenheten+46106986353

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2021-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion