Miljöprövningsenheten

Enheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.

Enheten ansvarar för:

 • deltagande i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för vattenmiljön, havsmiljön eller fisket
 • remisser från regeringskansliet, mark- och miljödomstolar eller andra myndigheter i frågor som rör miljöprövningar av verksamheter med påverkan på vatten- eller havsmiljön
 • samverkan med Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna i frågor som rör miljöprövningar
 • dispens från dumpningsförbud för ärenden i Sveriges ekonomiska zon och för svenska fartyg och flygplan i och över det fria havet eller om ansökan avser flera områden i olika län
 • deltagande i ESBO-samråd enligt ESBO-konventionen
 • andra frågor enligt gränsälvöverenskommelsen mellan Sverige och Finland än om fiske och utlämnande av allmän handling; främst i HaV:s egenskap av bevakningsmyndighet
 • tillsynsvägledning samt framtagande av tillsynsvägledningsplan, enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) inom myndighetens ansvarsområden
 • frågor som rör VA-sektorn
 • frågor som rör gruvnäringen och vattenmiljön
 • frågor som rör kraftproduktion och vattenmiljö
 • frågor som rör vattenbruk
 • tillsyn samt vägledning för prövning och tillsyn avseende genetiskt modifierade organismer (GMO)
 • årligen till Naturvårdsverket redovisa myndighetens kostnader och intäkter för prövning enligt 10 kap 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för tillsyn och prövning
 • peka ut riksintressanta områden för anläggningar för dricksvattenförsörjningen enligt 3 kap MB
 • vägledning om regional vattenförsörjningsplanering
 • vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden
 • ansvar för den förteckningen över prövningsgrupper inom den nationella planen för omprövning av vattenkraft enligt 39 a § förordningen om vattenverksamhet.
 • ansvara för uppföljning av nationella planen enligt 24 § samt 29-34 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter samt (vid ev. uppdrag av regeringen) vid ny/ändrad plan göra en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap.19 §miljöbalken
 • lämna information enligt 35 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter
 • hålla regeringen informerad om genomförandet av planen enligt 44 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter
Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2021-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion