Enheten för biologisk mångfald

Hitta på sidan

Enheten arbetar med skydd av naturtyper och arter samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Enheten ansvarar för:

 • föreskrifter rörande förvaring, handel och transport av hotade arter
  (artskyddsförordningen)
 • samordning av arbetet med skydd av och åtgärder för akvatiska naturtyper
  och arter, genom art- och habitatdirektivet och svensk lagstiftning
  (miljöbalken, artskyddsförordningen, miljötillsynsförordningen och förordning
  om områdesskydd)
 • åtgärdsarbete som rör fysisk påverkan inklusive biologisk återställning och
  restaurering
 • vägledning och åtgärdsarbete för att minska negativa effekter av försurning
  av sjöar och vattendrag, samt beredning och samordning av frågor enligt
  kalkningsförordningen (1982:840)
 • beredning och samordning av frågor enligt förordningen (1998:1343) om stöd
  till fiskevården samt frågor om fiskeavgifts- och villkorsmedel
 • vägledning och åtgärdsarbete till skydd för hotade arter
 • vägledning och åtgärdsarbete gällande invasiva främmande arter
 • frågor om skogsbrukets inverkan på vattenmiljön
 • frågor som rör riksintresse naturvård 18/72
 • regelverk inom myndighetens ansvarsområden för invasiva främmande arter,
  samt arbete enligt förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter
 • förvaltningsplan för gråsäl, knubbsäl och vikare.
 • åtgärdsprogram för hotade arter
 • samordning och vägledning av arbetet med akvatiskt områdesskydd av
  marina och limniska naturmiljöer i enlighet med förordningen om
  områdesskydd (1998:1252)
 • samordning av frågor kring Natura 2000-områden och värdefulla vatten
 • samordning av arbete med det svenska genomförandet av konventioner
  inom enhetens ansvarsområde; CBD, CITES, CMS, Ascobans, MoU Sharks,
  Bern, Bonn, Ramsar, CCAMLR, Arktiska rådet, PAME
 • samordning av arbete med svenskt deltagande inom HELCOM och OSPAR
  vad avser marint områdesskydd, hotade och invasiva arter
 • samordning av frågor om grön infrastruktur
Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2023-09-04
Sidansvarig: Webbredaktion