HaV 10 år

Havs- och vattenmyndigheten startade år 2011 och år 2021 firade vi 10 år.

Omslagsbild för YouTube-video

Upprättandet av en ny myndighet

Regeringen beslutade 17 juni 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att inrätta en myndighet för havs- och vattenmiljö. Fiskeriverkets generaldirektör Björn Risinger utses till särskild utredare. I juni 2011 lämnar han över utredningens slutrapport.

Senare i juni samma år utses Björn Risinger till generaldirektör för den nya myndigheten, som får namnet Havs- och vattenmyndigheten. Den 1 juli startar HaV sitt arbete.

Utnämningen är en av de bästa man kan få. Det är spännande i sig att få starta en ny myndighet — och att det dessutom handlar om att leda arbetet med att samla frågorna för vattenmiljön gör det till ett mycket roligt uppdrag.

Björn Risinger.

Två män skakar hand. Ler mot kameran.

Invigning av Havs- och vattenmyndigheten den 30 juni 2011. Andreas Carlgren (dåvarande miljöminister) och nya generaldirektören Björn Risinger. Foto: Maja Kristin Nylander.

Slut på en era när Fiskeriverket stängs ned

Havs- och vattenmyndigheten tar över delar från Fiskeriverket och Naturvårdsverket. Därmed går Fiskeriverket i graven efter 63 år. Staten och fisket - nedslag i fiskeriförvaltningens historia publiceras. Den lyfter intressanta delar ur svensk fiskeriförvaltning, både före och under Fiskeriverkets tid.

Nu går slutligen Fiskeriverket i graven men förvaltningen av fiskresurserna kommer även i fortsättningen att vara en viktig uppgift för den nya Hav och vattenmyndigheten. Att det då sker i ett större sammanhang, där havsplanering och effekterna på akvatisk miljö vägs in på ett tydligare sätt, är en uppenbar fördel.

Håkan Westerberg och Lars Ask.

10 år med HaV

I tidslinjen lyfter vi bara en bråkdel av allt vi arbetat med. Klicka på respektive års länk så hittar du mer information.

 • Vi tar fram God havsmiljö 2020 - en beskrivning av alla svenska havsområden, och förslag på vad som är en god havsmiljö (miljökvalitetsnormer).
 • Vi publicerar en fördjupad utvärdering av miljömålet Ingen övergödning.
 • Vi tar initiativ till en ökad dialog kring vattenkraft.
 • Vi arbetar för att flera arters bestånd ska kunna återhämta sig, bland annat vild lax i Östersjön och torsk i Gullmarsfjorden.
 • HaV bistår regeringen med underlag när EU:s medlemsstater förhandlar om en ny gemensam fiskeripolitik, bland annat gällande utkastförbud.
 • HaV arbetar för att stärka känsliga marina områden och med en vägledning till länsstyrelserna arbete med frågan.

Läs mer på sidan HaV 2011.

 • EU:s gemensamma fiskeri politik (GFP) ska uppdateras.
 • För att nationellt genomföra arbetet med havsmiljödirektivet har vi bland annat tagit fram rapporterna God Havsmiljö 2020 med den så kallade inledande bedömningen, samt fastställt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Sveriges havsområden.
 • Vi tar fram underlag till Miljömålsberedningens fortsatta arbete att utveckla havs- och vattenpolitiken.

Läs mer på sidan HaV 2012.

 • Miljöövervakningsprogram för våra sötvattensmiljöer är på väg att revideras.
 • Fokus på biologisk mångfald i rinnande vatten
 • Genom de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom kan vi bidra till en bättre förvaltning av både Västerhavet och Östersjön.
 • Vårt arbete med miljöprövningsärenden resulterar i flera viktiga domar.
 • Nya kontor för landningskontroll i Luleå och Västervik.
 • Vägledning för reglering av fiske i skyddade områden.

Läs mer på sidan HaV 2013.

 • Vi tar fram en ny typologisk indelning för att kunna förbättra miljöövervakningen i sjöar och vattendrag.
 • Vi arbetar vi intensivt med att slutföra steg fyra i havsmiljöförvaltningen, övervakningsprogrammet.
 • Regeringen ger oss i uppdrag att övervaka och analysera miljön i Hanöbukten under tre år (2015–2017) för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa samt orsakerna till uppkomsten av sårskadad fisk.
 • EU:s gemensamma fiskeripolitik uppdateras. Bland annat ska fiskeripolitiken tydligare integreras med miljöfrågor och annan marin verksamhet.
 • Rapporten ”Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske" publiceras.

Läs mer på sidan HaV 2014

 • Åtgärdsprogram för havet
 • Stärkt skydd i marina skyddade områden
 • Strategier för landningsskyldighet
 • Satsar på vattenmiljön
 • Premiär för egen tidning

Läs mer på sidan HaV 2015.

 • Sammanställer dialogarbetet om vattenkraft och miljö, som pågått 2012–2016.
 • Vägledning för havs- och kustplanering och en färdplan för havsplaneringen.
 • Arbetar för ett utökat skydd och förvaltning av marina områden.
 • Restaurering av marina miljöer, bland annat ålgräsängar.
 • Åtgärder för att begränsa spridningen av bland annat amerikansk hummer.
 • Vi förbereder ett nytt spårbarhetssystem för fisk och fiskprodukter.
 • Förbereder FN:s havskonferens

Läs mer på sidan HaV 2016.

 • Vi satsar vi på metodutveckling och innovation.
 • Dialogarbetet med att ta fram strategier för miljöanpassning av vattenkraften enligt Energiöverenskommelsen avslutas.
 • Ny klimatstrategi ska föra in klimatfrågan i alla våra förvaltningsområden.
 • Under året har fördelning av fiskerättigheter, spårbarhetssystem för fiskerioch vattenbruksprodukter, kustsamhällenas livskraft och framförallt Östersjöns miljö varit i fokus.

Läs mer på sidan HaV 2017.

 • Vi utvecklar arbetet med miljö- och samhällsekonomisk konsekvensanalys för HaV:s regleringar.
 • Vi utvecklar en strategi för internationellt utvecklingssamarbete.
 • Grunden för miljöanpassning av vattenkraften klar.

Läs mer på sidan HaV 2018.

 • En nationell plan för omprövning av alla Sveriges vattenkraftverk med regleringsdammar för moderna miljövillkor levereras till regeringen för beslut.
 • Storsatsning mot övergödning.
 • Sverige får nytt forskningsfartyg.
 • Vi levererar Sveriges första havsplaner.

Läs mer på sidan HaV 2019.

Läs mer på sidan HaV 2020.

Medarbetare minns tillbaka

Många medarbetare på myndigheten har varit med sedan starten. Här delar de med sig av sina erfarenheter och minnen från tiden som gått.

Porträtt. Text över bild: Det var inte helt okomplicerat att bestämma var land slutar och var vatten och hav börjar.
Porträtt. Text över bild: Vi gick runt och minglade en hel dag och lärde oss massor om varandras arbete.
Porträtt. Text över bild: Det har varit väldigt lärorikt att få forma och bygga upp en process kring forskningsbehov.
Porträtt. Text över bild: Fiskeriverkets själ lever vidare på något sätt.
Omslagsbild för YouTube-video

HaV:s generaldirektör Jakob Granit.

Andreas Carlgren var Sveriges miljöminister när det beslutades att myndigheten skulle bildas.

Björn Risinger var generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten från starten 2011 fram till 2015.