10 år med små avlopp

Havs- och vattenmyndigheten är sedan myndigheten startade ansvarig för vägledning om små avloppsanläggningar till länsstyrelser och kommuner. Våra två utredare som nu arbetar med små avlopp tittar tillbaka och berättar om utvecklingen de senaste 10 åren.

Bild på en brunn i en trädgård
Porträttfoton.

Bodil Aronsson Forsberg och Åsa Gunnarsson.

- När myndigheten startade 2011 tog vi över arbetet med vägledning kring små avlopp från Naturvårdsverket. Innan HaV bildades pågick diskussioner om var gränsdragningen mellan de båda myndigheternas ansvarsområde skulle gå och man kom fram till att det var vid 200 pe (personekvivalenter). Naturvårdsverket ansvarar för vägledning om reningsverk över 200 pe och HaV ansvarar för vägledning för avloppsanläggningar upp till och med 200 pe, berättar Åsa Gunnarsson, utredare, som 2013 kom till HaV från en inspektörstjänst på miljöförvaltningen i Göteborg.

Det började med ett regeringsuppdrag

De första sakerna HaV tog tag i var att börja bygga upp information på hemsidan, utvärdera Naturvårdsverkets tillsynskampanj ”Små avlopp är ingen skitsak” och ta över projekt som Naturvårdsverket gett medel till från Havs- och vattenmiljöanslaget. HaV gjorde även en hemställan till miljödepartementet om föreskriftsrätt, eftersom det fanns en önskan från både fastighetsägare, kommuner, entreprenörer och tillverkare om tydlighet och bindande regler. HaV fick ingen föreskriftsrätt, istället kom ett regeringsuppdrag i december 2012 att i samarbete med Boverket se över regleringen och ta fram styrmedel för att öka åtgärdstakten av bristande små avloppsanläggningar. HaV redovisade uppdraget i tre steg och överlämnade i september 2013 en rapport till regeringen med förslag på ny lagstiftning, ett register, styrmedel för effektivare prövning och tillsyn samt ett skatte- eller avgiftssystem, även kallad skitskatten.

- Små avloppsanläggningarna är en relativt stor källa till utsläpp av övergödande ämnen och risk för smittspridning. En slutsats i regeringsuppdraget var att åtgärdstakten var alldeles för låg. Men Regeringskansliet var inte helt nöjda med förslaget och ville mer, säger Åsa.

HaV fick ett kompletterande uppdrag att bearbeta regelförslaget utifrån remissynpunkter och tog fram ett nytt författningsförslag 2016. Målsättningen var att samla och förtydliga regelverket för att minska oklarheter i tillämpningen och öka rättssäkerheten och effektiviteten i kommunernas arbete.

En annan följd av regeringsuppdraget var att vi såg ett behov av öka kunskapen inom små avlopp och årligen utlyste medel för projekt om små avlopp mellan 2014 och 2017. Utlysningen har lett till ett 40-tal projekt och varit en källa till kunskap och idéer.

Vägledningar tar form

2014 började HaV ta fram en vägledning om effektiv tillsyn av små avlopp och arbetsstyrkan förstärktes med Bodil Aronsson Forsberg.

- Från 2014 till 2018 jobbade jag som konsult på HaV på halvtid och på halvtid på kommun, en bra kombination då dessa båda anställningar befruktade varandra. Jag var också kassör i Avloppsguidens användarförening i många år. Vi drev flera utvecklingsprojekt inom små avlopp. Detta är strukturer för samarbete som senare har mynnat ut i flera nu aktuella kommungemensamma LOVA-projekt. Att arbeta tillsammans är nyckeln, säger Bodil.

Vägledning för effektiv tillsyn lanserades 2015.

- Jag minnas att när vi började, så sa vi att det skulle ta ett år att få den klar. Många undrade varför det skulle ta så lång tid. Så här i efterhand är vi alla ganska förvånade att det ändå gick så snabbt som ett år att ta fram den. Det är mer jobb än man tror, säger Bodil

Det som fanns sedan tidigare var Naturvårdsverkets tryckta vägledning Handbok 2008:3 ”Små avloppsanläggningar” som kompletterade de allmänna råden om små avloppsanläggningar.

- På HaV:s webb fanns inte mycket om små avlopp förutom lite frågor och svar, så Vägledning för effektiv tillsyn var ett rejält kliv framåt.

Några år senare var det dags för nästa vägledning, denna gång med inriktning på prövning av små avloppsanläggningar.

- Också detta arbete var omfattande och tog över ett år. Vi lanserade Vägledning för prövning i oktober 2019 och tog då steget över till helt och hållet digital vägledning. Allt material finns tillgängligt på webben och vi har strukturerat vägledningen efter ansökningsprocessen för att den ska fungera som en uppslagsbok för att göra det enklare för alla som arbetar med prövning ute i kommunerna. Vi har också ett omfattande avsnitt med frågor & svar på webben och ett uppskattat nyhetsbrev vi skickar ut 4-5 gånger per år.

Länsstyrelsernas tillsynsvägledning har ökat

Det är svårt att mäta förändring i vägledningsarbetet, HaV har försökt följa upp genom bland annat enkäter.

- En kommun menade att det skulle ta en heltidstjänst i ett år att svara på våra frågor, så vi tittade på andra sätt att följa upp. Vi har istället mätt länsstyrelsernas tid för tillsynsvägledning och det är glad läsning med stor ökning, berättar Åsa.

Graf visar tydlig uppgång.

Länsstyrelsernas tid för tillsynsvägledning.

- Vi ser också att frågorna till oss på HaV ökar och det är ett tecken i sig. Och vi får ofta beröm för att vi är bra på att svara, det är kul och triggar oss att bli ännu lite bättre på vägledning, säger Bodil.

Vägen har inte varit spikrak, men nu har vi som central tillsynsvägledande myndighet, ett bra samarbete med länsstyrelserna som har det regionala ansvaret för tillsynsvägledning till kommunerna.

10 år fram i tiden

Att svara på frågan hur det ser ut med små avlopp 10 år framåt menar Åsa och Bodil är svårt.

- Vi har inte så långt perspektiv, nu fokuserar vi på att uppdatera vägledningen för tillsyn. Hur politiken ser ut spelar också en stor roll i vad vi kommer att göra framåt, menar Bodil. Vi väntar fortfarande på vad SOU Hållbara vattentjänster ska mynna ut i, eftersom den innehåller flera förslag som berör små avlopp.

- Om 10 år har vi oavsett mycket bättre koll, eftersom vi då har möjlighet att hämta in uppgifter från kommunernas ärendehanteringssystem och kan bli bättre på utvärdering, säger Åsa.

Båda hoppas också att kretsloppsfrågor blir större i framtiden, att man kan föra in källsorterade avloppsfraktioner i kretsloppet för att återföra näringsämnen. Det är avloppssektorns bidrag till det cirkulära samhället.

- Vi ser att det redan finns ett ökat intresse för detta. Men hur mycket HaV kommer att arbeta med den frågan – det får framtiden utvisa. Oavsett vad som händer i framtiden så är vår övergripande ambition att det ska vara rättssäkert och enkelt att anlägga ett nytt avlopp som fungerar fint under hela sin livslängd. Det innebär bland annat att avloppsanläggningens utformning anpassas väl till förutsättningarna där den ska placeras så att den gör hälso- och miljönytta till lägsta möjliga kostnad, avslutar Bodil.

Läs mer om små avlopp.

Relaterad information

Publicerad: 2021-04-27
Sidansvarig: Webbredaktion