Sol, vind och HaV i Almedalen

Representanter från HaV är på plats under Almedalsveckan för att diskutera frågor som rör hav och vatten. Vill du vara med? Här hittar du information om var vi deltar.

Illustration över Visby

HaV i Almedalen

Omslag program.

Den 30 juni-8 juli möts politiker, beslutsfattare och engagerade personer i Almedalen för att debattera och diskutera samhällsfrågor.

Tillsammans med våra samarbetspartners lyfter vi viktiga frågor genom flera egna seminarier. Vi medverkar även i andra arrangörers paneldebatter och seminarier under Almedalsveckan. Ladda ner programPDF

Vi ses väl där?

Kunde du inte vara på plats i Almedalen?
Se våra seminarier på webben. 

Länsstyrelsens trädgård

Måndagen 1 juli, klockan 8.30-11.30

Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Varmt välkommen till en förmiddag i Länsstyrelsens trädgård med intressanta debatter och seminarier. Kom och mingla med oss på Havs- och vattenmyndigheten, andra myndigheter och aktörer. Vi bjuder på frukost!

08.30 Inledning Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten

 

8.45-9.30 Östersjölaxens framtid – en utmaning för forskning, rådgivning och förvaltning

 

En stor utmaning för bevarandet av laxbestånden har under lång tid varit att begränsa miljöpåverkan i älvarna på grund av timmerflottning, utbyggnad av vattenkraft och annan miljöpåverkan samt återställning av miljöerna i vattendragen. För laxförvaltningen har utmaningen varit att besluta om internationella och nationella mål för vilken beståndsstatus som ska uppnås och ta beslut som innebär att fisket regleras för att nå dessa mål, både i Östersjön, på kusten och i älvarna. En särskild utmaning är att gå från förvaltning av blandbestånd av lax till en beståndsspecifik förvaltning. Under de sista decennierna har vi kommit långt både med att skydda och restaurera miljön i älvarna och utveckla förvaltningen. Laxens försämrade hälsa efter vistelsen i Östersjön och ökad miljö- och sjukdomsrelaterad dödlighet på vuxen lax innebär nya utmaningar för forskning, rådgivning och förvaltningen. Forskare, förvaltare och intresseorganisationer diskuterar hur förvaltning bör förändras.

9.30-10.15 Människan, fisken och framtiden - det nya hållbara skärgårdslivet


Stockholms- Ålands och Åbos skärgård bildar en av världens största sammanhängande skärgårdar och bildar projektområde för Havs- och vattenmyndighetens nya satsning Tre Skärgårdar. Projektet ska arbeta för en regiongemensam och nytänkande regional tillväxt, helt inom ramen för ekosystemen och ekosystemtjänsternas bidrag i detta stora, grunda skärgårdsområde. Ny teknologi för analys av stora datamängder ska ge ny kunskap om samband i ekosystemen. Med hjälp av innovationer, nya nätverk och kunskapsunderlag ska regional tillväxt uppnås. Inte bara som hållbar, utan direkt bidragande till en bättre miljö i Östersjöregionen. Välkommen till en presentation av projektet, följt av en paneldiskussion med Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör och representanter från Åboregionen samt Ålands landskapsregering. Seminariet avslutas med en frågestund.

10.15-11.00 Vattenbrist och torka – vi behöver hållbar vattenresursförvaltning

 

Det saknas en samlad förvaltning av tillgängliga vattenresurser på lokal, regional såväl som nationell nivå i Sverige. Detta har särskilt uppmärksammats under de senaste årens torka i framförallt sydöstra Sverige. Vattenbrist har uppstått under vissa perioder i olika områden vilket inneburit att vattnet inte räckt till för samhällets alla olika behov. Betydande områden i Sverige utsätts i ökande grad för perioder med torka eller översvämningar. Problemen förväntas öka ytterligare i samband med pågående klimatförändring. Mot denna bakgrund ställer vi frågan om det behövs en nationell plan med mål och strategier som beaktar samhällets samlade behov, nu och i framtiden? Till stöd för nationell, regional och lokal vattenresursförvaltning?

11.00-11.30 Moderna miljövillkor för svensk vattenkraft - vattenmiljö och vattenkraft i balans

Planen för omprövning av vattenkraft ska ge stöd och vägledning i hur vattenkraften ska få moderna miljövillkor. Den nationella prövningsplanen har tagit hänsyn till såväl vattenmiljö som nationell tillgång till vattenkraftsel. Hur kommer planen att utformas och vilka krav kommer att ställas på vattenkraftverken i samband med omprövningen? Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät fick i januari 2019 i uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Förslaget har under våren varit ute på remiss. Här samtalar de tre aktörerna om hur planen arbetats fram och vilka frågor som kommit upp under remissperioden. Vilka är utmaningarna och vad krävs för att samverka?

Sverige i Världen

Måndagen 1 juli

12.00-12.45 Häng med och rädda haven

Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten
Plats: Donnersgatan 6, Sverige i Världen

Välkommen till SIDA:s scen Sverige i Världen där vi har en paneldiskussion kring rent hav och fattigdom. Vi bjuder på lunchwrap.

Vi är många i Sverige som på olika sätt arbetar med havet. Tack vare Agenda 2030 och Sveriges engagemang för att nå havsmålet har allt fler aktörer uppmärksammat att deras verksamhet är en del av havsmiljöarbetet. Många vill vara med och bidra men vet inte riktigt hur eller tillsammans med vem.

Havs- och vattenmyndigheten vill ta till vara på det breda engagemang som finns i Sverige. Men vi ser att det saknas en mötesplats för att kunna skapa de synergier som behövs för att växla upp arbetet. Vi vill därför lansera idén om en plattform för att samla svenska aktörer som på olika sätt bidrar till en förbättrad havsmiljö i utvecklingsländer och som skapar möjligheter till utveckling för människor som lever i fattigdom. Ta tillfället i akt att få vara med i samtalet om hur vi kan forma en sådan plattform tillsammans och vad den kan göra för skillnad. Vi tror att vi med gemensam kraft kan hjälpas åt att rädda havsmiljön och minska fattigdomen i världen.

Tisdagen den 2 juli

10.00–10.45 Varför mår laxen dåligt – och vad kan vi göra åt det?

Arrangör: Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenyndigheten, Sportfiskarna, Göteborgs universitet, Maritima klustret i Västsverige
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Varför är dödligheten bland svenska laxar hög i vissa älvar och låg i andra? Frågetecknen kring laxens hälsotillstånd är många, men fastslaget är att varken miljögifter eller vitaminbrist ensamt kan förklara dess dåliga skick. Vid seminariet diskuterar experter och förvaltning
den komplexa frågan och ger den kunskap som finns kring miljö- och hälsobetingad dödlighet bland laxar.

Björkanders magasin

Tillsammans med SLU, SMHI och Sjöfartsverket samverkar vi med seminarium om den svenska miljöövervakningen.

Tisdagen 2 juli

8.00-9.30 Effekter av klimatförändring i haven - hur kan vi främja en ekosystembaserad förvaltning

Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten, SMHI
Plats:Björkanders magasin, Skeppsbron 24

Den globala klimatförändringen kommer att påverka haven och de marina ekosystemen under lång tid framöver. Hur tar vi hänsyn till klimatförändringar i havsplaneringen och i havsmiljöförvaltningen och hur kan vi arbeta med att främja en ekosystembaserad förvaltning av de svenska haven Under seminariet för vi en diskussion om klimatförändring i havet och effekter av klimatförändring i marin planering. Fokus på vad som är igång i projektet ClimeMarine, områdesskydd i en klimatförändrad Östersjön samt klimatförändring i havet och effekter av klimatförändring. ClimeMarines mål är att främja en ekosystembaserad förvaltning av de svenska haven med hänsyn till klimatförändringar, osäkerheter i data och nödvändig klimatanpassning. Projektet ska arbeta för en ekosystembaserad förvaltning av de svenska haven med hänsyn till klimatförändringar genom att ha en tät dialog med intressenter. Detta för att kunna ta hänsyn till klimatförändringen i beslutsprocessen. De första svenska havsplanerna är på granskning för att senare i år lämnas från Havs- och vattenmyndigheten till regeringen. I planförslagen har hänsyn tagits till underlag om klimatrefugier i Östersjön

Här möter du oss på andras scener och evenemang

Måndagen 1 juli

16.00-17:00 Ökad nedskräpning till följd av nya regler om rökfria utomhusmiljöer – hur hanterar vi fimparna?

Arrangör: Philip Morris AB
Plats: Tage Cervins gata 5, The Labyrinths trädgård

Plast i haven utgör ett av de största globala miljöproblemen. Cigarettfimpar innehåller mikroplast och toppar listan över insamlad skräpmassa tillsammans med plastpåsar, kapsyler och annan plast från livsmedelsindustrin. Hur ska vi hantera nedskräpningen av cigarettfimpar och det faktum att människor fortsätter att röka cigaretter? Medverkande är bland andra Håll Sverige Rent.

Tisdagen 2 juli

14.00-14.45 Vad krävs för ett livskraftigt och expanderande hållbart vattenbruk?

Arrangör: Göteborgs universitet SWEMARC, Havsmiljöinstitutet, Maritima klustret i Västsverige
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Trots god politisk vilja och många hugade entreprenörer och investerare finns det risk att vattenbruket i Sverige försvinner till följd av föråldrad lagstiftning inom området. Befintliga vattenbruksanläggningar får inte sina tillstånd förlängda och nya mer hållbara tekniska lösningar i form av cirkulära system får inte sina tillstånd beviljade. Vi bjuder in till en diskussion om vad som krävs för att lösa situationen.

15:00 - 15:45 Havet – en del av Sveriges bioekonomi

Arrangör: Maritima klustret i Västsverige, Göteborgs universitet, Havsmiljöinstitutet
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Marin biogas, odling av makroalger och utvinning av högvärdigt protein ur musslor är några exempel på ny hållbar produktion av biomassa från havet. Det finns stor potential att utveckla nya hållbara marina råvaror, och vi vill i det här seminariet visa på hur de biomarina näringarna kan vara med och utveckla bioekonomin i Sverige. Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur marina näringar kan vara med och bidra till en bioekonomi och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vad kan marina bioprodukter ersätta? Hur kan vi använda restprodukter och biflöden? Vilka möjligheter finns för uppskalning?

16:30 - 17:30 Hur lyfter vi vattenkraftens miljönytta utan att offra klimatet?

Arrangör: Statkraft
Plats: Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Den svenska vattenkraften är en helt avgörande del i omställningen mot ett hundra procent förnybart energisystem. Samtidigt behöver vattenkraften både miljöanpassas och moderniseras. Hur säkerställer vi att rätt insatser görs på rätt platser för att kunna möta såväl miljö- som energi- och klimatmål?

Och vem har ansvaret för att se helheten av nya regleringars konsekvenser? Välkommen till en diskussion om svåra avvägningar i en tid av snabbt omställningsbehov i energibranschen.

Onsdagen 3 juli

8.30-10.00 Hur får vi ett klimatsäkert vatten?

Arrangör: Sydvatten
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Hur ska vattnet räcka till allas behov? Och vem ska se till att det räcker? Det saknas helhetsgrepp om vattenfrågan. Många intressen gör anspråk på samma vattenresurs och ställs emot varandra. Det finns ett behov av en total planering, som tar hänsyn till de olika vattenbehoven och vattenresurserna.

Klimatsäkert vatten drivs av Sydvatten tillsammans med LRF och Länsstyrelsen Skåne. För att fånga ett brett samhällsperspektiv har vi träffat ett 30-tal representanter från jordbruk, politik, näringsliv, kommuner och intresseorganisationer. Hur ser de på vattenresursen? Som användare? Som beslutsfattare? Vid seminariet presenteras förslag på lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning. Välkommen på frukostfika från kl. 8.00

13.15 - 14.00 Östersjötorskens svanesång – hot, orsaker och lösningar

Arrangör: Östersjöcentrum Stockholms universitet, Havsmiljöinstitutet, Östersjödagarna
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Östersjötorskens låga produktivitet, orsakas av låg individuell fisktillväxt, men varför växer torsken allt sämre? Det är ur såväl ekologisk som ur fiskarnas synvinkel problematiskt att de stora rovfiskarna blir allt färre i Östersjön. Samtidigt har det vetenskapliga samfundet svårigheter med att urskilja orsakerna.

En del forskning argumenterar för att den nuvarande förvaltningsmodellen, som syftar till att maximera det uthålliga uttaget av biomassa från fiskbestånden (MSY), har misslyckats med att uppnå en robust populationsdynamik och stabila fångster. Annan forskning pekar ut syrebristsituationen i Östersjön som huvudorsak. En bidragande orsak till den försämrade tillväxten anses också den spridning av torskparasiter som det ökande gråsälsbeståndet i södra Östersjön kan ha gett upphov till. Vid seminariet diskuterar Östersjöcentrum denna specifika förvaltningsfråga: hur ska man förvalta naturresurser när kunskapsunderlaget är bristfälligt?

14:30-15:30 Många bäckar små – dags att samverka

Arrangör: Vattenfall
Plats: Energihuset, Mellangatan 9

Vi står nu inför utmaningen att på 20 år uppgradera hela den svenska vattenkraften till moderna miljövillkor – utan att tappa för mycket viktig förnybar produktion. Parterna är många och uppfattningarna skiljer om vad som gäller och vem som gör vad. De nya miljövillkoren måste bli bra och genomförandet effektivt, både med tanke på ekonomi och miljö. Därför krävs samverkan. Hur kan vi närma oss en samsyn? På detta seminarium diskuterar företrädare för myndigheter, vattenkraftsföretag samt ansvariga politiker utmaningarna och möjligheterna. Vad kan vi lära av det pågående pilotprojektet? Vi vet att det finns olika uppfattningar om vad reglerna betyder. Nu börjar vi prata ordentligt med varandra. Sedan kan vi alla börja göra rätt saker.

Torsdagen 4 juli

10:00-10:45 Blir vattenkraften miljövänlig nu?

Arrangör: Naturskyddsföreningen
Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3

Vattenkraftanläggningar har stora negativa konsekvenser för organismerna som lever i och kring vattnet. De påverkar flödesregimen, fragmenterar vattenlandskapet och hindrar fisk från att vandra. Myndigheterna bedömer att miljömålet Levande sjöar och vattendrag kan uppnås samtidigt som vattenkraften roll i energisystemet och Sveriges förmåga att nå klimatmålen inte påverkas väsentligt. När den nationella prövningsplanen nu ska tas fram är avsikten att den ska ta hänsyn till såväl vattenmiljö som nationell tillgång på vattenkraftsel. Att besluta om moderna miljötillstånd för alla Sveriges vattenkraftverk kommer att ta lång tid. Det är viktigt att speciellt värdefulla miljöer som Natura 2000-områden och andra viktiga livsmiljöer för strömlevande arter prioriteras i planen så att miljöförbättrande åtgärder kommer igång så snabbt som möjligt där. Hur kommer den nationella prövningsplanen att utformas och vilka miljökrav kommer att ställas på vattenkraftverken i samband med omprövningen?

Publicerad: 2016-01-21
Uppdaterad: 2019-06-11
Sidansvarig: Webbredaktion