10 år med vattenkraft

Hitta på sidan

"Dialogen mellan alla aktörer har varit väldigt viktig under resans gång", säger Anders Skarstedt, utredare vid HaV.

Vattenkraftverk

Att förse Sveriges vattenkraftverk med moderna miljövillkor är ett helt nytt kapitel i vattenkraftens 140-åriga historia. Många av Sveriges drygt 2 000 vattenkraftverk och tillhörande dammar saknar miljöåtgärder som exempelvis vandringsvägar för fisk, fingaller framför turbinerna och miljöanpassade flöden.

– Många små kraftverks villkor har aldrig prövats i domstol och de saknar därför miljöåtgärder, konstaterar Anders Skarstedt, som har arbetat med vattenkraftfrågor på HaV sedan 2012.

Snabbt växande energibehov

Under 1800-talet, när industrialiseringen drog igång, behövdes allt mer energi. Vattenkraften blev då ett relativt billigt och enkelt sätt att producera den energin. Många vattendrag förvandlades snabbt när dammar och kraftverk byggdes. Billig, lokalproducerad och koldioxidsnål energi blev verklighet – men till priset av ett kraftigt påverkat fisk- och växtliv. Växter och djur som är beroende av rinnande vatten har på många ställen försvunnit och den biologiska mångfalden i vatten och i älvdalar har minskat.

Hårt drabbade arter

Många fiskarter, till exempel lax och ål, är under delar av sina liv beroende av att kunna vandra mellan hav, vattendrag och sjöar. Dessa arter har drabbats hårt när vattenkraft och dammar stängt av vandringsvägarna. Det här är bakgrunden till det långa miljöarbete som startade med ett regeringsuppdrag om olika målkonflikter år 2012 och nu har utmynnat i det som förkortas NAP: Nationell plan för moderna miljövillkor

Under 2000-talet har flera statliga utredningar tittat på hur lagstiftningen på området skulle kunna förändras. I januari 2019 började nya regler om omprövning av vattenkraftens villkor att gälla.

– Vid samma tid gav regeringen HaV, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät i uppgift att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraften, säger Anders Skarstedt. Planen lämnades till regeringen i början av oktober 2019 och i juni året efter meddelade regeringen sitt beslut – grönt ljus.

Dialog en förutsättning

Många aktörer har varit inblandade under resan: HaV, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, enskilda vattenkraftsägare, länsstyrelser, miljö-, kultur-, och sportfiskeorganisationer för att nämna några. Anders Skarstedt, som själv deltagit i många möten, berättar att en ständig dialog mellan alla dessa aktörer har varit en väldigt viktig del och en förutsättning för att föra arbetet framåt.

– Man kan nog säga att dialogarbetet står för ett nytänkande och att vi har blivit betydligt bättre på att bjuda in till samtal och lyssna. Att sätta sig in i de små vattenkraftsägarnas situation är svårt och tidskrävande, men på det hela taget tycker jag att dialogen har varit bra.

Ett gigantiskt arbete

Nu finns alltså nya bestämmelser på plats, vars syfte är att alla Sveriges vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalkens krav. Målet är att omprövningarna ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Det handlar om ett både delikat och gigantiskt jobb som kommer att ta lång tid att genomföra, berättar Anders Skarstedt.

– Vi räknar med cirka 20 års arbete från starten som är planerad till 2022. Även i framtiden kommer en fortsatt dialog att vara viktig, inte minst med länsstyrelserna som får en stor roll i det kommande arbetet, säger han.

Fakta

Med moderna miljövillkor menas att villkoren ska uppfylla kraven i miljöbalken. Som huvudregel får därefter miljövillkoren inte vara äldre än fyrtio år. Verksamheter som ska omprövas enligt den nationella planen, NAP, har delats in i prövningsgrupper. Skälet är att de kan påverka ett och samma avrinningsområde på ett sådant sätt att verksamheterna bör prövas i ett sammanhang. De första verksamheterna ska lämna in sina ansökningar med start i februari 2022. Ett avrinningsområde definieras som det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via ett visst vattendrag.

Genom en finansieringslösning, som är branschgemensam, ska de åtta största kraftbolagen bidra med cirka tio miljarder kronor till miljöåtgärder under de kommande 20 åren. Finansieringen ska täcka prövningskostnader och största delen av åtgärder som exempelvis vandringsvägar för fisk, fingaller framför turbiner och miljöanpassade flöden. De vattenkraftsägare som vill avveckla sin verksamhet kan få ersättning för att återställa vattendraget. Ett produktionsbortfall, som motsvarar 95 procent av den totala elproduktionen, ska också täckas.

Publicerad: 2021-05-10
Sidansvarig: Webbredaktion