HaV 2013

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten har genomfört sitt första hela verksamhetsår. Ett år där mycket har hänt i det samlade havs- och vattenarbetet.

Vattenförvaltning

Inom vattenförvaltning har vi under 2013 successivt förstärkt vårt arbete med vägledning till länsstyrelserna och såväl nationella som regionala miljöövervakningsprogram för våra sötvattensmiljöer är på väg att revideras. Arbetet med Biologisk mångfald i rinnande vatten har varit ett av våra fokusområden under 2013 och den dialog kring vattenkraft och miljö som vi inledde 2012 har tagit flera viktiga steg framåt. Dricksvattenfrågorna har fått ökad vikt under året och vi har bland annat arbetat vidare med att förbereda utpekande av områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning.

Havsförvaltning

Genomförandet av havsmiljödirektivet är en central del av vårt arbete med havsförvaltning. Vi har tagit en aktiv roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom EU och inom ramen för de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom. På så vis kan vi bidra till en bättre förvaltning av både Västerhavet och Östersjön. Inom ramen för vårt fokusområde Övergödningen av Östersjön tog vi fram underlag inför det ministermöte inom Helcom som beslutade om nya beting för att minska näringsbelastningen till Östersjön. Vi har också fortsatt förberedelsearbetet för uppbyggnaden av ett system för fysisk havsplanering i svenska havsområden.

Nytt forskningsfartyg

Strax före jul fick vi ett välkommet besked. Regeringen gav i uppdrag till SLU och SMHI att projektera ett nytt forskningsfartyg som efterföljare till Argos, som fick avvecklas på grund av asbestproblem och myndigheten lät skrota på ett varv i Grenå i höstas. Vi behöver verkligen en ny fartygsplattform för de viktiga uppdragen om datainsamling inom fisket och den marina miljöövervakningen. Till dess ser vi till att bedriva verksamheten med hjälp av inhyrd fartygskapacitet.

Miljöprövning

Vårt arbete med att delta i miljöprövningsärenden har under året gett resultat i form av flera viktiga domar. Det gäller bland annat nekat tillstånd till vindkraftetablering i Natura 2000-området Finngrundet Östra banken, tydliga skyddsåtgärder i samband med saneringen av Oskarshamn och nekat tillstånd till ytterligare utbyggnad av Untra Kraftverk i Dalälven.

Fiskförvaltning

Myndighetens arbete med fiskförvaltning har fortsatt präglats av reformeringen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, GFP, där merparten av eu-förordningarna kom på plats under året efter förlikning mellan parlamentet och rådet. Förutom den löpande förvaltningen med reglering, tillståndsgivning och fiskerikontroll arbetar vi löpande med att ge stöd till regeringskansliet i alla eu-processer. Vår operativa verksamhet har stärkts under året genom att vi nu har våra nya kontor för landningskontroll på plats och bemannade i Luleå och Västervik. Myndighetens tredje fokusområde för 2013, under året också fastställt för 2014, är Hållbart fiske med fokus på landningsskyldighet och reglering av fiske i skyddade områden. Landningsskyldigheten är en central del av vårt arbete med gfp och för arbetet med reglering av fiske i skyddade områden har vi tagit fram vägledning under året.

Kungen besöker HaV

Onsdagen den 6 februari, 2013 besökte Kungen Havs- och vattenmyndigheten.

Under förmiddagen fick Kungen en presentation av tre fokusområden som myndigheten arbetar med under 2013. Dessa områden var:

 • biologisk mångfald i rinnande vatten
 • övergödningen av Östersjön
 • ett hållbart fiske.

Under eftermiddagen deltog Kungen vid två seminarier. Det första om utmaningar i laxförvaltningen med minskande laxstammar och ändrade fiskebestämmelser. Bland annat presenteras EU:s förslag till förvaltningsplan för Östersjölaxen. Det andra seminariet berörde behovet av en ny fysisk planering av havsområden.

Efter mötet med ledningen för havsmyndigheten mötte Kungen pressen. Kungen fick bland annat frågan om det går att vända utvecklingen trots att debatten kring fisket, både i Sverige, EU och i världen i stort, varit dyster det senaste decenniet.
– Även de värsta scenarior kan vändas. Och miljöarbetet går framåt, exempelvis blir Östersjöns hälsoläge allt bättre, och det gynnar fisket. Läs intervju med kungen

Hände i världen 2013

 • I februari abdikerar påven Benedictus XVI från ämbetet på grund av sviktande kroppsliga krafter, till följd av sin ålder (85 år). Detta är första gången sedan 1415 som påven abdikerar, och första gången sedan 1294 som abdikationen sker på eget initiativ och inte av tvång.
 • Xi Jinping tillträder som Kinas president efter Hu Jintao i mars.
 • I april skakar ett terrorattentat mot Boston Marathon hela USA och världen.
 • The Guardian börjar i juni publicera Edward Snowdens avslöjanden angående omfattningen av övervakningsaktiviteter hos amerikanska och samarbetande länders underrättelsetjänster. I juni gifter sig också prinsessan Madeleine med Christopher O'Neill.
 • Under en övning i juli får två amerikanska bombplan ont om bränsle varpå de släpper sina bomber vid Stora barriärrevet utanför Australien. Sarah Sjöström tar VM-guld i 100 meter fjärilsim under VM i Barcelona.
 • I september besöker USA:s president Barack Obama Stockholm.
 • 28 december – I Sverige uppmäts julen vara den varmaste på 50 år.
 • Under sommaren har Aviciis ”Wake me up” gått varm och till jul fick många en råsaftcentrifug.

Relaterad information

Publicerad: 2021-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion