Staten och fisket – nedslag i fiskeriförvaltningens historia

Inför Fiskeriverkets upphörande år 2011 fick Håkan Westerberg och Lars Ask, två medarbetare som jobbat många år på verket, i uppdrag av dåvarande generaldirektören att skriva något om Fiskeriverkets och den statliga svenska fiskeriförvaltningens historia. Resultatet blev rapporten Staten och fisket - nedslag i fiskeriförvaltningens historia.

Om rapporten

I sitt förord till rapporten skriver Håkan Westerberg och Lars Ask följande:

"Nu går slutligen Fiskeriverket i graven men förvaltningen av fiskresurserna kommer även i fortsättningen att vara en viktig uppgift för den nya Havs- och vattenmyndigheten. Att det då sker i ett större sammanhang, där havsplanering och effekterna på akvatisk miljö vägs in på ett tydligare sätt, är en uppenbar fördel.

Dock, när Fiskeriverket läggs ner kan det finnas anledning för två gamla medarbetare att blicka lite tillbaka. Denna skrift är inte tänkt som en utförlig historik över myndigheten. Det finns flera tidigare publikationer som man då kan konsultera. [...] Ambitionen med denna skrift begränsas till att diskutera några specifika aspekter av svensk fiskeriförvaltning och fiskeriundersökningar, före och under Fiskeriverkets tid."