Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete

SwAM Ocean

Havs- och vattenmyndigheten har nu börjat att genomföra myndighetens nya program för internationellt utvecklingssamarbete för perioden 2019-2022.

Programmet bygger delvis vidare på de erfarenheter och lärdomar som HaV dragit av det tidigare så kallade Globala programmet 2014-2017, men innebär också en utökning och förändringar på många sätt. Det nya programmet har fått 43 miljoner kronor från Sida för hela perioden.

Avgörande aspekter som legat till grund för det nya programmet, SwAM OceanPDF, är myndighetens roll, mandat och unika kompetens men också fattigdomsrelevans och efterfrågan av stöd inom HaVs verksamhetsområden. Programmets målsättning är att bidra till att nå det globala hållbarhetsmålet 14.7 som innebär att öka den ekonomiska nyttan för de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling av ett hållbart nyttjande av marina resurser.

HaV kommer att fortsätta bedriva påverkansarbete på policyutvecklingen på en global skala, men även genomföra insatser i såväl regionala processer som i den nationella förvaltningen i främst LDC (Least Developed Countries) och SIDS (Small Island Developing States). Länken mellan de olika geografiska insatsnivåerna utgör en viktig del och ansats i programmet.

Programmet genomförs inom fyra tematiska områden – ekosystembaserad havsplanering, bevarandeåtgärder med fokus på MPA, rättighetsbaserad hållbar fiskförvaltning samt samverkan och samordnad förvaltning. Förändringsteorin bygger på att planering är en nyckelåtgärd för att balansera nyttjande och bevarande av marina resurser för att skapa förutsättningar för en hållbar blå ekonomi samtidigt som samverkan, transparens och kompetens är nödvändigt för att nå resultat inom de respektive processerna och bidrar till fattigdomsbekämpning i dess breda bemärkelse.

Bilden nedan illustrerar hur HaVs insatser syftar till att bidra till att öka utvecklingsmöjligheterna för människor att ta sig ur fattigdom och samtidigt bidra till en positiv utveckling av havsmiljön på flera geografiska skalor.

Illustration.

Utvecklingsmöjligheter för människor att ta sig ur fattigdom.

Genom ett tydligare fokus i det nya programmet inom verksamhetsområden där myndigheten är en relevant aktör, har stabila nätverk samt har stark kompetens kan HaV erbjuda unikt stöd och skapa nytta i olika sammanhang och på olika nivåer för att nå resultat som gynnar såväl havsmiljön som människor som lever i fattigdom.

Sammantaget är det nya programmet en möjlighet för HaV att bedriva egen-initierade och behovsstyrda insatser inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete och bidra till politiken för global utveckling (PGU).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete