Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Försurning Grundvatten Miljödata Miljöövervakning Programområde Sötvatten Sötvatten

Nitrat i grundvatten

Sverige har mycket låg halt av nitrat i grundvatten förutom i jordbruksområden. Nitrathalterna har sedan 2007 legat på ungefär samma nivåer som i mitten av 90-talet. Mellan åren 1997- 2003 minskade halterna av nitrat för att sedan börja öka igen. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

logotyp för sveriges officiella statistik

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och HaV och följer utvecklingen av nitrathalter i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas på 0 – 20 meters djup i ytligt jordgrundvatten.

Nitrathalterna i grundvatten är under naturliga förhållanden mycket låga. Det beror främst på att växtligheten tar upp det mesta nitratkvävet innan det når grundvattnet. Nitratkvävet är gödande, men kan också i södra Sverige, där nedfallet av luftburet kväve är stort, inom begränsade områden i skogsmark bidra till försurning av grundvatten. Förhöjda halter i grundvatten beror framför allt på jordbrukets kvävegödsling.

Mycket låg halt av nitrat i grundvatten förutom i jordbruksområden

I Norrland och i västra delen av Svealand har övervakningsstationerna mycket låg halt av nitrat i grundvatten med några få undantag i Jämtlands och Hälsinglands jordbruksbygder, samt en station i Lappland. I mellansvenska jordbruksbygder förekommer mycket låga halter (mindre eller lika med 2 mg/l), låga halter (2-5 mg/l) och måttliga halter (5 – 20 mg/l). I Skåne och Halland förekommer flera stationer med måttlig halt, tre stationer med hög halt (20 - 50 mg/l) och två stationer med mycket hög halt (över 50 mg/l). Detta avspeglar jordbrukets påverkan inom dessa områden.

Nitrat i grundvatten 2015. Karta, illustration.

Kartan visar tillståndsklassning av grundvatten med avseende på nitrat från provtagningar i 187 stationer år 2015. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Nitrathalten är generellt sett mycket låg

Nitrathalterna i de undersökta grundvattenstationerna sjönk ganska markant från 1996 fram till och med år 2000. Efter en svag ökning av nitrathalterna under 2001 och 2002 sjönk nitrathalterna igen och var som lägst år 2003. Då hade drygt 90 procent av provtagningsstationerna mycket låg halt av nitrat. Därefter har tyvärr andelen grundvattenstationer med mycket låg halt minskat kontinuerligt till omkring 85 procent år 2007.

De senaste åren har endast mycket små förändringar skett. Vissa år saknas en eller flera stationer och antalet stationer ökar med tiden (vissa stationer började provtas först år 2000, 2007 eller 2008) men det påverkar inte de generella slutsatserna.

De förändringarna som ses över åren är marginella. Stationer i sydligaste Sveriges jordbruksbygder visar ingen försämring, snarare förbättring, medan stationer i Mellansverige med mycket svag jordbrukspåverkan försämrats något.

Tillståndsklasser för nitrat i grundvatten. Diagram, illustration.

Årlig bedömning av tillståndsklass för nitrat i grundvatten under perioden 1996-2015. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Dataunderlag nitrat i grundvatten

Dataunderlaget kommer från Sveriges geologiska undersökning (SGU) som är datavärd för miljöövervakningsdata och utförare av grundvattenundersökningar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

SGU har en karttjänst (Miljöövervakning av grundvatten) där man kan hämta grunddata från miljöövervakningen i olika län. Man kan också ta fram en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Metodbeskrivning nitrat i grundvatten

Grundvattnets tillstånd klassas enligt de bedömningsgrunder som SGU tog fram 2013. Bedömningsgrunderna för grundvatten (2013:1).

Bedömningsgrunder för grundvatten är ett verktyg som ska möjliggöra tolkning och utvärdering av miljödata.

Ändrade tillståndsklasser i samband med nya bedömningsgrunder
I samband med de nya bedömningsgrunderna för grundvatten har tillståndsklasserna för nitrat ändrats. De nya tillståndsklasserna framgår av tabellen nedan.

Tillståndsklasser
KlassBenämningNitrathalt (mg/l)

1

Mycket låg halt

<2

2

Låg halt

2-5

3

Måttlig halt

5-20

4

Hög halt

20-50

5

Mycket hög halt

≥50

Effekten av detta kan bli att värden som tidigare legat inom en tillståndsklass kan hamnat i en annan om värdet ligger precis vid gränsen mellan aktuella tillståndsklasser.

Beskrivning av delprogram

Beskrivningen av delprogrammen Grundvatten trendstationer och Grundvatten omdrevsstationer innehåller även information om kvalitet vid provtagning och analys.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Försurning Grundvatten Miljödata Miljöövervakning Programområde Sötvatten Sötvatten