Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Försurning Grundvatten Miljödata Miljöövervakning Programområde Sötvatten Sötvatten

Försurningspåverkan i grundvatten

Det ytliga grundvattnet i södra Sverige är påverkat av försurning. Endast en mycket svag återhämtning kan skönjas, trots kraftigt sjunkande sulfathalter i ytligt grundvatten. Resultaten kommer från det nationella övervakningsprogrammet för Sötvatten.

logotyp för sveriges officiella statistik.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och HaV följer utvecklingen av effekterna från sur nederbörd. Syftet är att se om åtgärderna för att minska utsläppen av försurande ämnen är tillräckliga för att vi ska få en återhämtning i grundvattnen. De valda grundvattenstationerna finns i ytligt grundvatten. Med ytligt grundvatten menas grundvatten som befinner sig på ett djup mellan 0 – 20 meter under markytan. Provtagning har utförts i stationerna mellan 7 och cirka 50 år.

Försurat grundvatten kan innebära miljöproblem. Det löser ut metaller i såväl omgivande mark som ur material i ledningar och andra installationer för vattenförsörjning. Det försurade grundvattnet innebär också en risk för människors hälsa och höga kostnader för att ersätta sönderfrätta vattenledningar. Vidare kan försurat ytligt grundvatten med förhöjda metallhalter, av exempelvis aluminium, som flödar ut i vattendragen vara till skada för djur och växter.

Från stark till mycket stark påverkan i söder till måttlig påverkan i norr

Försurningspåverkan av det ytliga grundvattnet är för flera stationer hög till mycket hög i södra och sydvästra Sverige (se karta). I stora drag är det i resten av Sverige låg till måttlig påverkan. Några provtagningsstationer mäter ingen eller obetydlig påverkan. Provtagningsplatserna som indikerar mycket hög påverkan i norra Jämtland och en del ställen efter Norrlandskusten, beror på sammansättningen av bergarterna och jordarterna just på dessa platser.

Tillståndsklassning av grundvatten med avseende på försurningspåverkan från provtagningar i 189 stationer år 2015. Karta, illustration.

Kartan visar tillståndsklassning av grundvatten med avseende på försurningspåverkan från provtagningar i 189 stationer år 2015. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Ingen tydlig minskning av försurningen i ytligt grundvatten 1996 – 2015

Nedfallet av försurande ämnen har minskat kraftigt sedan slutet av 1970-talet. Det visar sig tydligt i de minskande halterna av sulfat i ytligt grundvatten.

Diagrammet nedan visar utvecklingen av försurningspåverkan av grundvatten i 111 utvalda provtagningsstationer mellan åren 1996 – 2015. Vissa år saknas en eller flera stationer och antalet stationer ökar med tiden (vissa stationer började provtas först år 2000, 2007 eller 2008) men det påverkar inte de generella slutsatserna.

Några tydliga trender svåra att belägga och de små förändringar som man kan skönja beror snarare på variationer i klimatet än på det minskande nedfallet av försurande ämnen. Efter år 2000 har det skett en marginell förbättring som visar sig tydligast i den minskade andelen stationer med mycket hög försurningspåverkan.

Försurningspåverkan i klasser enligt bedömningsgrunder för grundvatten under perioden 1996-2015. Diagram, illustration.

Årlig bedömning av försurningspåverkan i klasser enligt bedömningsgrunder för grundvatten under perioden 1996-2015. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Dataunderlag till Försurningspåverkan i grundvatten

Dataunderlaget kommer från Sveriges geologiska undersökning (SGU) som är datavärd för miljöövervakningsdata och utförare av grundvattenundersökningar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

SGU har en karttjänst (Miljöövervakning av grundvatten) där man kan hämta grunddata från miljöövervakningen i olika län. Man kan också ta fram en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Metodbeskrivning till Försurningspåverkan i grundvatten

Dataunderlaget kommer från Sveriges geologiska undersökning (SGU) som är datavärd för miljöövervakningsdata och utförare av grundvattenundersökningar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

SGU har en karttjänst (Miljöövervakning av grundvatten) där man kan hämta grunddata från miljöövervakningen i olika län. Man kan också ta fram en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Beskrivning av delprogram

Grundvattnets tillstånd klassas enligt de bedömningsgrunder som SGU tog fram 2013. Bedömningsgrunderna för grundvatten (2013:1).

Bedömningsgrunder för grundvatten är ett verktyg som ska möjliggöra tolkning och utvärdering av miljödata.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Försurning Grundvatten Miljödata Miljöövervakning Programområde Sötvatten Sötvatten