Hitta på sidan

Förvaring av fångst ombord och efter landning

Fartyg, 12 meter eller större, som fiskar annat än pelagiska- och industriarter ska förvara fångst under och över minsta referensstorlek för bevarande (MRB) separat.

Grundregel, krav och undantag

Regelverkets grundregel är att fångst under MRB ska förvaras åtskild från övrig fångst ombord på alla fiskefartyg. Fångst under MRB behöver dock inte förvaras per art ombord men vikten per art måste först ha fastställts genom uppskattning eller vägning.

Det finns två undantag från kravet att förvara fångst över och under MRB var för sig:

 • när fångsten består av mer än 80 % pelagiska arter och industriarter
 • för fartyg under 12 meter efter det att fångsten sorterats, uppskattats eller vägts, och registre­rats i loggboken. 
  Även fartyg under 12 meter som redovisar i kustfiskejournal omfattas av undantaget.

I praktiken innebär undantagen att enbart fartyg som är 12 meter eller större, som fiskar annat än pelagiska arter och industriarter behöver förvara fångst över och under MRB separerade. För övriga fartyg gäller att innan förvaring ombord kan ske samlat för arter över och under MRB, ska fångsten som tas upp sorteras per art så att vikt per art kan fastställas och befälhavaren kan bedöma vad som får behållas ombord och vad som ska kastas tillbaka. För pelagiskt fiske där fångsten tas upp och förvaras osorterad i tankar kan en provtagning behövas för att fastställa vikt per art samt förekomsten av fångst under MRB.

Sedan tidigare finns också krav på att fartyg som är 12 meter och större ska förvara bottenlevande arter som ingår i flerårsplaner separat från övrig fångst. I svenskt fiske omfattas idag följande arter av fleråriga för­valt­ningsplaner:

 • torsk i Östersjön,  Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt
 • kummel i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt
 • rödspotta och äkta tunga i Nordsjön 

Fartyg, 12 meter eller större

De nya reglerna innebär att ett fartyg, 12 meter eller större, som förvarar fångster ombord som omfattas av en flerårig plan och även har andra fångster ombord, ska dela upp fångsterna i åtminstone fyra delar:

 1. Fångst över MRB av art som omfattas av en flerårig plan
  Fångst förvaras per art.
 2. Fångst under MRB av art som omfattas av en flerårig plan
  Fångst förvaras per art. Om fångsten ska gå till indirekt livsmedel ska samma hygienbestämmelser om till exempel kylning följas som för fångst för direkt livsmedelskonsumtion. 
 3. Fångst över MRB av övriga arter  
  Inför första försäljningen ska fångsten delas upp i partier per art, fångstområde med mera vilket normalt redan sker ombord.
 4. Fångst under MRB av övriga arter
  Samförvaring av flera arter är möjlig. Vikt per art ska först fastställas genom vägning eller uppskattning. Om fångsten ska gå till indirekt livsmedel ska samma hygienbestämmelser om till exempel kylning  följas som för fångst för livsmedelskonsumtion. 

Förvaring efter landning

Efter landning ska fångst som underskrider minsta referensstorlek för bevarande (MRB) förvaras åtskild från övrig fångst. För fångst under MRB gäller inte marknadsbestämmelserna om märkning inför första försäljning(storlek, kvalitet med mera). Däremot finns regler om spårbarhet som innebär att fiskaren ska lämna information om identifierbara partier till de som tar hand om dem i nästa led. Sådana regler finns både för livsmedel och för animaliska biprodukter.

Olika arter under MRB kan  fysiskt läggas samman i ett och samma försäljningsparti inför första för­sälj­ningen efter att arterna har vägts var för sig. Ett sådant sammanslaget parti får innehålla fångster från mer än ett fartyg. Fångsterna ska komma från samma fångstområde, det vill säga från samma kvotområde. Den som vägt ombord behöver inte väga igen efter landning. Även om arterna blandas fysiskt så ska det finnas information om vikt per art från vägningen som ska användas i landningsdeklaration, avräkningsnota med flera dokument.

Det finns inget som hindrar att fångst som ska användas till livsmedel direkt eller indirekt förvaras i samma kylrum, förutsatt att grundkravet på att hålla isär de olika typerna är uppfyllt.

För arter som omfattas av land­nings­skyldighet får fångster under MRB inte användas till direkt livsmedel, men fång­ster­­na kan exempelvis användas till:

 • indirekt livsmedel (proteinmjöl, gelatin, livsmedelstillsatser, etc.)
 • annat än direkt livsmedel (animaliska biprodukter såsom mjöl, olja, djurfoder, bete, rötning etc. samt läkemedel och kosmetika

Det finns inga regler som exakt definierar vad som är indirekt livsmedel. Inom EU pågår arbete med att klargöra gränsen så att bestämmelserna vad fångst under MRB får användas till hanteras lika inom hela EU-marknaden.

I de fall fångsten understiger MRB och används till annat än direkt livsmedel ska den normalt klassificeras som en animalisk biprodukt (ABP) av ansvarig person och hanteras i enlighet med det regelverket. I många fall gäller då både försäljningsregler inom fisket (avräkningsnotor, spårbarhetsinformation) och ABP-regler. Annan lagstiftning kan också bli gällande.

Publicerad: 2015-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion