Hitta på sidan

Animaliska biprodukter (ABP)

Fångst som omfattas av landningsskyldigheten och understiger minsta referensstorlek för bevarande (MRB)  ska tas ombord och landas men får inte säljas till direkt livsmedel.

Fångst under MRB kan dock användas till framställning av andra produkter, till exempel fiskmjöl, fiskolja, bete, sällskapsdjursfoder, livsmedelstillsatser, läkemedel, kosmetiska produkter eller biogas.

Fångst under MRB som har klassats som animaliska biprodukter (ABP) ska hanteras enligt  regelverket för dessa produkter. Enligt regelverkets definition är animaliska biprodukter material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter. Fisk och fiskmjöl som går till djurfoder, fisk till bete samt fisk som används till biogas är exempel på ABP. 

Klassificering av fångst som ABP

Fångst under MRB blir inte per automatik en ABP. Det är den ansvariga personen på fiskefartyget som beslutar om fisken ska klassas som en animalisk biprodukt redan till havs. Ett beslut om klassning av fångst som ABP kan också tas senare, till exempel av fångstmottagaren i första försäljningsledet i hamn.

Observera att en produkt som en gång klassats som ABP inte senare kan klassas om till livsmedel. Däremot kan produkter som förvaras ombord som livsmedel senare klassas som ABP. Den största valfriheten när det gäller vad fångsten ska användas till får en fiskare därför om fångsten under MRB hanteras som ett livsmedel ombord och efter landning.

Hantering av animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter delas in i tre riskkategorier varav två är relevanta i detta sammanhang:

  • fisk som inte visar tecken på sjukdom har lägst smittrisk och tillhör kategori 3.
  • fisk som visar tecken på sjukdom hamnar i en högre riskklass, kategori 2

Grundregeln är att kategorierna ska hanteras och lagras separat från varandra. Det är möjligt att blanda kategorierna 2 och 3, men då blir allt material kategori 2. Observera att kategori 2-material har färre användningsområden och högre krav på behandling/bearbetning innan användning. Efter kategoriseringen ska fisken hanteras och behandlas eller förstöras enligt lagstiftningens krav, i en anläggning som Jordbruksverket registrerat eller godkänt.

Observera att fisk som är skadad av säl eller andra rovdjur ska inte behållas ombord utan ska, efter att vikten fastställts, slängas överbord. 

Fisken kan, om den är av kategori 3, bland annat användas som råvara till foderindustrin, rötas eller komposteras, eller användas obearbetad som pälsdjursfoder. Alla produkter ska följas av ett så kallat handelsdokument.

Syftet med handelsdokumentet är att produkterna ska kunna spåras till slutlig mottagare. Om produkterna skickas till andra EU-länder, Norge, Schweiz eller Island, ska anläggningen i mottagande land vara godkänd och/eller registrerad av ansvarig myndighet. 

Publicerad: 2015-12-22
Uppdaterad: 2014-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion