Dina personuppgifter i vCatch

HaV är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i denna e-tjänst.

Om du har frågor om hur HaV behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på HaV.

De personuppgifter som du lämnar när du loggar in i vCatch behövs för att du ska kunna få åtkomst till e-tjänsten.
I vCatch behandlas personuppgifter i form av dina loggboksuppgifter och landningsdeklarationer. Dessa personuppgifter behandlas i vCatch i syfte att uppfylla EU- och nationell lagstiftning om fångstrapportering och fiskerikontroll.

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att HaV ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som framgår av fiskerilagstiftningen samt för att HaV ska utföra en uppgift av allmänt intresse enligt ovan.

Internt på HaV  behandlas dina personuppgifter på Avdelningen för fiskerikontroll. Fångsuppgifter skickas externt till SLU och länsstyrelserna samt görs även tillgängliga för EU-kommissionen och i vissa fall för andra EU-medlemsstater.
De personuppgifter och övriga uppgifter som du lämnar till HaV blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Detta innebär att uppgifterna kan komma att lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.


De uppgifter du uppgett för att kunna logga in raderas om din behörighet av någon anledning upphör.  

De uppgifter du lämnar i  vCatch bevaras för statistik & forskning.
Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Publicerad: 2018-05-08
Uppdaterad: 2023-11-24
Sidansvarig: Webbredaktion