Vägen till ett miljövänligt båtliv

Tips och riktlinjer för dig som äger fritidsbåt för att minska miljöpåverkan. Här hittar du även information om skrotning av fritidsbåtar.

Många vistas med sina fritidsbåtar i natursköna vikar och skär som är viktiga lek- och föryngringsområden för fisk, fåglar och andra organismer, och tyvärr kan fritidsbåtar störa djurlivet i dessa områden.

Äldre motorer i fritidsbåtar ger upphov till stora utsläpp av kolväten, som bland annat kan påverka olika vattenorganismer negativt.

Andra miljöfrågor från fritidsbåtar är giftiga båtbottenfärger, utsläpp av toalettavfall och bullerstörningar.  Att köra båten på ett mer miljöanpassat sätt minskar både bränsleförbrukning och utsläpp. Genom att tvätta din båt istället för att bottenmåla bidrar du också till ett miljövänligare båtliv.

Tips för ett miljövänligt båtliv

båtmiljö.se hittar du tips och idéer om ett miljövänligt båtliv.

Kommunerna bestämmer

Varje kommun bestämmer själv vilka regler som gäller inom kommunen och gör en bedömning i det enskilda fallet. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram riktlinjer för båtbottentvätt för att stödja kommunerna. 

Havs- och vattenmyndigheten har under 2014 sett över Riktlinjerna för båtbottentvätt och förstärkt och förtydligat delar som ansetts otydliga. Revideringen innebär inga principiella förändringar av våra rekommendationer.

Båtmiljörådet för ett miljövänligt båtliv

Båtliv utgör en viktig möjlighet till naturupplevelse och rekreation och har betydelse för folkhälsan. I Båtmiljörådet samlas organisationer och myndigheter med det gemensamma intresset att minska miljöpåverkan på båtlivet.

Gullholmens gästhamn

Gullholmens gästhamn, foto: Maja Kristin Nylander