Statistik

Havs- och vattenmyndigheten har ansvaret för Sveriges officiella statistik inom områdena fiske samt havs- och vattenmiljö. Vi publicerar även statistik som inte klassas som officiell statistik.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Sveriges officiella statistik — fiske, havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige i enlighet med Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer de uppsatta kvalitetskriterierna i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar det statliga statistiksystemet i Sverige.

Under 2014 kommer Havs- och vattenmyndigheten att ta initiativ till att bilda användarråd för vår officiella statistik. Syftet med användarråd är att skapa organiserade användarkontakter för att löpande ge Havs- och vattenmyndigheten kunskap om nya och förändrade statistikbehov och för att ge förankring för förändringar i statistiken hos användarna.

Fiske

Inom statistikområdet fiske ingår för närvarande uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren. Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats. De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas.

Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs. Delar av den officiella fiskestatistiken som Havs- och vattenmyndigheten producerar regleras av EU. På Eurostats webbplats finner du den europeiska statistiken liksom lagstiftningen kring denna.

Ta del av Havs- och vattenmyndighetens officiella statistik för saltsjöfiskets fångster och det yrkesmässiga fisket i sötvatten i Statistiska Meddelanden.

Havs- och vattenmiljö

Inom statistikområdet havs- och vattenmiljö ingår tillförsel av näringsämnen till kusten, växtplankton och fisk i sötvatten, näringsämnen i sjöar och vattendrag, vattenkemi i grundvatten.

Under 2014 kommer befintlig statistik uppdateras för åren 2009-2012. Dessutom kommer Havs- och vattenmyndigheten göra en översyn vilken officiell statistik som bör publiceras inom statistikområdet framöver.

Havsmiljö - kust och hav

Vattenmiljö - sjöar, vattendrag och grundvatten

Annan officiell statistik som berör fiske, havs- och vattenmiljö

Flera andra myndigheter publicerar officiell statistik som berör fiske, havs- och vattenmiljön.

Naturvårdsverket ansvarar för officiell statistik om utsläpp, avfall, miljötillstånd och miljöbalkens tillämpning. På Naturvårdsverkets webbsidor om Sveriges officiella statistik hittar du till exempel gråsälens hälsotillstånd, havsörnens häckningsframgång, bly-, kvicksilver- och kadminumhalter i fisk, dioxin, PCB och PFOS (perfluoroktansulfonat) i fisk och sillgrissleägg, vissa metaller i grundvatten, sjöar och vattendrag samt utsläpp till luft.

Jordbruksverket ansvarar för officiell statistik om vattenbruk och jordbruk. På Jordbruksverkets webbsidor hittar du till exempel statistik om vattenbruk (odlad fisk och skaldjur) och om jordbruksarealernas användning och produktion.

Kemikalieinspektionen ansvarar för kemikalier; försäljning och användning. På Kemikalieinspektionens webbsidor finner du till exempel försålda kvantiteter av bekämpningsmedel och flödesanalyser för olika kemiska ämnen.

Trafikanalys ansvarar för statistik om sjöfarten och på deras webbsidor om officiell statistik kan du bland annat ta del av statistik om fartyg, varu- och passagerartrafik i svenska hamnar.

Hos Statistiska centralbyrån hittar du all svensk officiell statistik och däribland statistik över gödselmedel och kalk, mark-, och vattenanvändning som SCB själva ansvarar för att ta fram.

För en fullständig lista över ansvarsområden för den officiella statistiken se Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.

Övrig statistik som Havs- och vattenmyndigheten producerar

Havs- och vattenmyndigheten tar också fram annan statistik som inte inkluderas i den svenska officiella statistiken. Fångststatistik yrkesfisket är en typ av statistik som HaV tillhandahåller som inte ingår den svenska officiella statistiken och som ger information om det svenska saltsjöfisket för åren 1999 och framåt.

En annan typ av statistik är den som benämns Infiskat och som visar registrerat fiske i anvisade kvoter.

Publicerad: 2014-02-12

Sidansvarig: Anna Nygren