Rapporteringsformulär för Vattenmyndigheterna

Hitta på sidan

Detta formulär används av Vattenmyndigheterna för att rapportera in behov av bedömningsgrunder för särskilda förorenade ämnen.

Behov av nya bedömningsgrunder

Klassificering av särskilda förorenande ämnen (SFÄ) ska göras med utgångspunkt från de bedömningsgrunder som ingår i:

HaV:s föreskrifter 2019:25.

Föreskrifterna har i dagsläget med bedömningsgrunder för 32 ämnen. Om vattenmyndigheten identifierar ytterligare ämnen som släpps ut eller tillförs i betydande mängd i en ytvattenförekomst ska detta rapporteras till HaV. Behov av ändringar eller bedömningsgrund i sediment eller biota för ämnen som redan har värde i ytvatten kan också rapporteras in.


Ange: 1. Uppskattad halt i vattenförekomst. Hur är halten skattad, modellerad eller uppmätt i representativ punkt? Vilken matris? 2. Preliminärt toxicitets värde(n) som använts i den preliminära riskbedömningen till exempel toxicitets värde för ämnet som tagits fram i andra sammanhang så som kemikalielagstiftning (PNEC), bekämpningsmedelslagstiftning eller toxicitetsdata från litteraturen. 3. Riskkvoten det vill säga den uppskattade halten dividerat med toxicitetsvärdet. 4. Andra skäl, ange vilket/vilka. Exempel på andra skäl kan vara att det är ett PBT-ämne och/eller kan innebära risk för påverkan på organismer högre upp i näringskedjan (till exempel fiskätande fåglar, eller människor via intag av fisk och skaldjur)


Ange:1. Huvudsakliga utsläppskällor (eller sektorer) och till vilken matris det släpps ut (luft, vatten) samt eventuell information om mängder eller volymer 2. Ange om ämnet ingår i produkter och vilka typer av produktkategorier 3. För ”förbjudna” ämnen: ange andra tänkbara spridningskällor (till exempel indirekt via reningsverk) 4. För stabila ämnen: ange, om möjligt, trolig betydelse av nationella utsläpp jämfört med långväga spridning via luft och/eller vatten

Publicerad: 2020-09-07
Sidansvarig: Webbredaktion