Vägledning om kraftigt modifierade vatten

Havs- och vattenmyndigheten har fastställt en vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft.

Under vissa förutsättningar får en vattenförekomst förklaras som kraftigt modifierad ytvattenförekomst (KMV). Det innebär att vattenförekomsten inte kan nå god ekologisk status utan istället ska uppnå god ekologisk potential. Förekomsten av vattenkraft med vattenlagring och vattenreglering kan vara skäl att klassificera vattnet som kraftigt modifierat.

Hur vägledningen tagits fram

Havs- och vattenmyndigheten har som stöd till vattenmyndigheterna tagit fram en vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på vattenkraft. Vägledningen har remitterats. Inkomna synpunkter och det gemensamma arbetet inom EU kring KMV i vattenförekomster med vattenkraft har beaktats. Läs beslutet till vägledningen Pdf, 68.7 kB..

Syftet med vägledningen

Vägledningens syfte är att bidra till att

  1. de vattenförekomster som förklaras som kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft uppfyller de krav som följer av vattenförvaltningsförordningen och därmed av ramdirektivet för vatten
  2. dokumentation av dessa vattenförekomster sker enligt de rapporteringskrav som ställs på Sverige av EU-kommissionen
  3. tillämpningen av kraftigt modifierade vatten sker på ett likvärdigt sätt i hela landet
  4. säkerställa att det tydliggörs på vilka grunder en vattenförekomst har förklarats som ett kraftigt modifierat vatten på grund av vattenkraft
  5. fastställandet av ekologisk potential görs på ett likvärdigt sätt.

Till vem riktar sig vägledningen?

Vägledning ska fungera som en praktisk handledning för de handläggare eller experter som kommer att arbeta med bedömningsförfarandet för kraftigt modifierade vatten i samband med vattenkraft.

Vägledningen är också tänkt att vara användbar för verksamhetsutövare vars verksamhet ligger i en vattenförekomst som förklarats som kraftigt modifierad och som blir berörda av de åtgärder som fastställs som rimliga inom miljökvalitetsnormen god ekologisk potential.

Denna vägledning är ett komplement till den övergripande vägledningen för kraftigt modifierade vatten. Båda vägledningarna bör användas när en vattenförekomst ska anges som kraftigt modifierad på grund av vattenkraft.

Tillämpning

Vi förutser att vattenmyndigheterna och länsstyrelserna kommer att använda sig av vägledningen för att identifiera KMV och normsätta dessa. Med ledning av strategin för åtgärder i vattenkraften Pdf, 135.4 kB. och Sveriges behov av reglerkraft kan mindre stränga krav bli aktuella för vissa vattenförekomster.

Vi kommer att följa arbetet noga och erbjuda stöd till vattenmyndighterna under arbetets gång. På så sätt hoppas vi bidra till att vägledningens syften uppnås samtidigt som vi samlar på oss erfarenheter som kan bidra till att förbättra vägledningen på sikt.

Publicerad: 2016-06-03
Sidansvarig: Webbredaktion