Vad betyder det att en vatten­förekomst på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär?

När man säger att en vattenförekomst har en väsentligt förändrad karaktär betyder det att vattenförekomsten har så kraftiga fysiska förändringar att dessa omöjliggör att god ekologisk status kan nås.

Vad som är en väsentligt förändrad karaktär bedöms med hjälp av den hydromorfologiska klassningen. Hur den ska göras beskrivs i HaV:s föreskrifter 2013:19. En vattenförekomsts fysiska karaktär kan anses vara väsentligt förändrad om kvalitetsfaktorerna hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd motsvarar otillfredsställande eller dålig status och det är en avgörande orsak till att ekologisk status är sämre än god.

Bristande konnektivitet kan innebära väsentligt förändrad karaktär. I många fall, om det förekommer en total barriär i vattenförekomsten, leder detta till betydande påverkan på ekologisk status på grund av fragmentering av populationer, avsaknad av viktiga habitat under livscykeln, genetisk utarmning med mera. Om konnektiviteten är klassificerad till otillfredsställande eller dålig status skulle vattenförekomsten kunna vara väsentligt ändrad i karaktär. Det bör dock noteras att i många fall kommer inte vattenförekomsten att anges som kraftigt modifierad enbart på grund av bristande konnektivitet. Detta beror på att åtgärder för konnektivitet sällan på ett betydande sätt negativt påverkar miljön i stort eller någon av de specificerade verksamheterna. Läs mer i svaret på frågan ”Leder alltid allt som listas i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen till att en vattenförekomst får förklaras som KMV?”, eller direkt i förordningen Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Eftersom ekologisk status är ett uttryck för kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem som är förbundna med ytvatten omfattar väsentligt förändrad karaktär både de akvatiska habitaten och de landområden som är beroende av vattnet i vattenförekomsten, till exempel svämplan.

Publicerad: 2017-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion