Enkät – Regeringsuppdrag svensk kapacitet BBNJ

Med denna enkät samlar vi in uppgifter som visar på Sveriges kapacitet att bidra till genomförandet av BBNJ-avtalet.

Om enkäten

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde sammanställa en rapport om Sveriges kapacitet att bidra till genomförandet av BBNJ-avtalet (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) - ett internationellt avtal inom ramen för FN:s havsrättskonvention. Uppdraget innefattar en kartläggning av Sveriges förvaltningsmässiga och vetenskapliga kompetenser samt en diskussion av hur dessa kompetenser kan användas för att stödja avtalets mål. Som en del av denna kartläggning vänder vi oss till er för att undersöka i vilken utsträckning kompetens eller verksamhet inom er organisation kan vara aktuell och värdefull för arbetet med det nya avtalet.

Det nyligen antagna BBNJ-avtalet syftar till att skydda biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion dvs internationellt vatten från skadlig påverkan. Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om inrättande av skyddade marina områden, åtkomst till och delning av nyttor från marina genetiska resurser, miljöbedömningar av nya aktiviteter, samt kapacitetsbyggnad och tekniköverföring till främst utvecklingsländer.
1. BBNJ-avtalet täcker fyra tematiska områden. Vilken/vilka av följande har er organisation kapacitet att bidra till? * (obligatorisk)
1. BBNJ-avtalet täcker fyra tematiska områden. Vilken/vilka av följande har er organisation kapacitet att bidra till?2. Har er organisation erfarenheter från deltagande i andra internationella konventioner, organisationer etc. som ni bedömer relevanta för arbetet med BBNJ-avtalet? * (obligatorisk)
2. Har er organisation erfarenheter från deltagande i andra internationella konventioner, organisationer etc. som ni bedömer relevanta för arbetet med BBNJ-avtalet?3. Bedriver er organisation alternativt deltar forskare knutna till er i projekt eller program (såsom forskningsprojekt, samverkansprojekt etc.) som bedöms ge underlag för förståelse av och påverkan på biologisk mångfald i djuphavsmiljöer? * (obligatorisk)
3. Bedriver er organisation alternativt deltar forskare knutna till er i projekt eller program (såsom forskningsprojekt, samverkansprojekt etc.) som bedöms ge underlag för förståelse av och påverkan på biologisk mångfald i djuphavsmiljöer?
Hantering av personuppgifter

Namnuppgifter som lämnas i denna studie kommer bara hanteras av utsedd arbetsgrupp samt webbredaktörer på HaV. Personuppgifter kommer inte redovisas i slutrapport.

HaV använder kontaktuppgifter för att samla in och distribuera enkäten. Kontaktuppgifterna behandlas under tiden för enkätens insamlingsperiod. Om personuppgifter framgår i enkätsvaren behandlas dessa av behörig personal på HaV, men kommer inte att redovisas i slutrapporten. Enkätsvaren kommer att sparas under samma tid som övrigt underlag för regeringsuppdraget.

Här kan du läsa om hur du tillvaratar dina rättigheter:

Om personuppgifter - Om webbplatsen - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Publicerad: 2024-04-08
Sidansvarig: Webbredaktion