Analysunderlag

HaV bistod regeringen med analysunderlag till FN:s havskonferens och mål 14 i Agenda 2030. Bland annat har vi tagit fram underlag till de partnerskapsdialoger och frivilliga åtaganden som är knutna till konferensen. Vi har även beställt underlag om marint skräp, övergödning och näringslivets inititiativ för att uppnå mål 14.

Leveranser till regeringskansliet

Inför FN:s förberedande konferens i New York den 15-16 februari beställde regeringskansliet analysunderlag inom sju olika tematiska områden. I februari 2017 levererade HaV underlag inom sju delområden till regeringskansliet. Därefter har underlagen reviderats för att följa innehållet i beslutade partnerskapsdialoger och ytterligare två underlag har tagits fram, enligt nedan:

För att begränsa arbetsinsatsen med att ta fram underlaget har fokus främst lagts på nulägesanalys samt på nationella och regionala insatser. Utgångspunkt har varit verksamheter där vi och Naturvårdsverket har ett ansvar, samt övrig verksamhet som vi har kännedom om via etablerade samarbeten och kontakter.

Under arbetets gång har vi skapat kontakt och arbetat med Naturvårdsverket, Sida, Kemikalieinspektionen, SMHI, Jordbruksverket och Transportstyrelsen utifrån de olika myndigheternas möjligheter. Även havsmiljöinstitutet har medverkat med expertkompetens i arbetet.

Utöver underlag till partnerskapsdialogerna har vi beställt två syntesunderlag av Havsmiljöinstitutet. En syntes handlar om åtgärder mot marin eutrofiering, med fokus på samhällets drivkrafter Pdf, 5.1 MB.. Den andra handlar om åtgärder mot marint skräp i små önationer under utveckling (SIDS). Pdf, 5.2 MB.

Vi har även beställt ett underlag från IVL om goda initiativ inom svenskt näringsliv som stödjer mål 14 i Agenda 2030. Här kan du läsa rapporten från workshopen. Pdf, 11 MB.

HaV:s sammanfattningar av HMI och IVL-rapporterna:

Publicerad: 2017-02-13
Sidansvarig: Webbredaktion