Från källa till hav - Kopplingar mellan mål i Agenda 2030

I september 2015 antog FN en ny hållbarhetsagenda för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål som är integrerade, odelbara samt balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Omslag till rapport.

Om rapporten

Ekosystem i kustområden och marina miljöer nedströms kan påverkas negativt av den utveckling som sker uppströms på land och floder. Därmed är det angeläget att förstå de systematiska kopplingar som finns, från källa till hav, för att säkerställa ett välmående ekosystem i hela kedjan. Att förstå relationen mellan trycket uppströms och dess effekter nedströms är viktigt eftersom det krävs integrerade satsningar för att kunna nå mål 6 om färskvatten och mål 14 om hav.

I denna studie undersöks länkarna och det ömsesidiga beroendet mellan hållbarhetsmål 6 (rent vatten) och mål 14 (hållbara hav och marina resurser) från ett utvecklingsperspektiv. Resultaten visar bland annat att det finns vissa luckor mellan hållbarhetsmål 6 och mål 14 som behöver tas hänsyn vid genomförandet av Agenda 2030.

Mål 6 fokuserar till stor del främst på sociala aspekter, som hälsa, medan mål 14 istället i högre grad betonar miljöaspekterna. Genomförandet av agendan utifrån ett ”från källa till hav”-perspektiv kan öka integreringen och möjligheten att nå mål 6 och 14, men även andra mål i agendan.

Observera att rapporten är skriven på engelska.

Publicerad: 2017-04-05
Sidansvarig: Webbredaktion