Enheten för biologisk mångfald

Hitta på sidan

Enheten arbetar med skydd av naturtyper och arter samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Enheten ansvarar för:

 • föreskrifter rörande förvaring, handel och transport av hotade arter
  (artskyddsförordningen)
 • samordning av arbetet med skydd av och åtgärder för akvatiska naturtyper
  och arter, genom art- och habitatdirektivet och svensk lagstiftning
  (miljöbalken, artskyddsförordningen, miljötillsynsförordningen och förordning
  om områdesskydd)
 • åtgärdsarbete som rör fysisk påverkan inklusive biologisk återställning och
  restaurering
 • vägledning och åtgärdsarbete för att minska negativa effekter av försurning
  av sjöar och vattendrag, samt beredning och samordning av frågor enligt
  kalkningsförordningen (1982:840)
 • beredning och samordning av frågor enligt förordningen (1998:1343) om stöd
  till fiskevården samt frågor om fiskeavgifts- och villkorsmedel
 • vägledning och åtgärdsarbete till skydd för hotade arter
 • vägledning och åtgärdsarbete gällande invasiva främmande arter
 • frågor om skogsbrukets inverkan på vattenmiljön
 • frågor som rör riksintresse naturvård 18/72
 • regelverk inom myndighetens ansvarsområden för invasiva främmande arter,
  samt arbete enligt förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter
 • förvaltningsplan för gråsäl, knubbsäl och vikare.
 • åtgärdsprogram för hotade arter
 • samordning och vägledning av arbetet med akvatiskt områdesskydd av
  marina och limniska naturmiljöer i enlighet med förordningen om
  områdesskydd (1998:1252)
 • samordning av frågor kring Natura 2000-områden och värdefulla vatten
 • samordning av arbete med det svenska genomförandet av konventioner
  inom enhetens ansvarsområde; CBD, CITES, CMS, Ascobans, MoU Sharks,
  Bern, Bonn, Ramsar, CCAMLR, Arktiska rådet, PAME
 • samordning av arbete med svenskt deltagande inom HELCOM och OSPAR
  vad avser marint områdesskydd, hotade och invasiva arter
 • samordning av frågor om grön infrastruktur

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Mia Olaussonmia.olausson@havochvatten.semiaolaEnhetschefAvdelningen för vattenförvaltning010-6986003områdesskydd, restaurering, kalkning, hotade arter, främmande arter, fiskevård, biologisk mångfald, friluftsliv, ÅGP072-00960036003Enheten för biologisk mångfald+46106986003Mia Olausson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Huda Alzabiehhuda.alzabieh@havochvatten.sehudalzAssistentAvdelningen för vattenförvaltning010-6986201assistent6201Enheten för biologisk mångfald+46106986201
Visa eller dölj information Elisabeth Anderbergelisabeth.anderberg@havochvatten.seelandeUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986139områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, nationalpark, Helcom MPA, Ospar MPA, Natura 20006139Enheten för biologisk mångfald+46106986139
Visa eller dölj information Ingemar Anderssoningemar.andersson@havochvatten.seingandUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986246rRestaurering, pterställning, grundområden, biologisk mångfald, grön infrastruktur, fysisk påverkan, naturvärdesbedömning6246Enheten för biologisk mångfald+46106986246
Visa eller dölj information Erik Boströmerik.bostrom@havochvatten.seeribosUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986358kalkning, försurning, kalkning av sjöar och vattendrag6358Enheten för biologisk mångfald+46106986358
Visa eller dölj information Michael Diemermichael.diemer@havochvatten.semicdieUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986153artskydd, främmande arter, invasiva främmande arter, hotade arter, åtgärdsprogram för hotade arter och naturyper ÅGP6153Enheten för biologisk mångfald+46106986153
Visa eller dölj information Mårten Gustafssonmarten.gustafsson@havochvatten.semargusHandläggareAvdelningen för vattenförvaltning010-69861926192Enheten för biologisk mångfald+46106986192
Visa eller dölj information Jenny Hertzmanjenny.hertzman@havochvatten.sejenherUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986368Arktis, PAME, Antarktis, CCAMLR, Konventionen för biologisk mångfald (CBD)Enheten för biologisk mångfald+46106986368
Visa eller dölj information Hedvig Hogforshedvig.hogfors@havochvatten.sehehogfUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986316områdesskydd, skyddade naturområden, marina naturreservat, naturvärdesbedömning, Mosaic, ekosystembaserad adaptiv förvaltning, uppföljning6316Enheten för biologisk mångfald+46106986316
Visa eller dölj information Kent Karlssonkent.karlsson@havochvatten.sekenkarFiskerikontrollantAvdelningen för vattenförvaltning010-6986056fältkontroll väst6056Enheten för biologisk mångfald+46106986056
Visa eller dölj information Jenny Landinjenny.landin@havochvatten.sejenlanUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986283kalkning av sjöar och vattendrag, kalkningsverksamhet, försurning6283Enheten för biologisk mångfald+46106986283
Visa eller dölj information Jens Mentzerjens.mentzer@havochvatten.sejenmenUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986298miljöekonomi, samhällsekonomi, ekosystemtjänster6298Enheten för biologisk mångfald+46106986298
Visa eller dölj information Jessica Nilssonjessica.nilsson@havochvatten.sejesnilUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986215arktis, PAME, antarktis, CCAMLR, konventionen för biologisk mångfald (CBD)6215Enheten för biologisk mångfald+46106986215
Visa eller dölj information Pia Norlingpia.norling@havochvatten.sepianorUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986097konventionen om biologisk mångfald (CBD), antarktis, CCAMLR, arktis, internationellt utvecklingsarbete, marin biologisk mångfald6097Enheten för biologisk mångfald+46106986097
Visa eller dölj information Lena Tingströmlena.tingstrom@havochvatten.selentinUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986091områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, nationalpark, Ospar Marine Protected Areas (MPA), fiskereglering i marina skyddade områden, adaptiv förvaltning, Natura 20006091Enheten för biologisk mångfald+46106986091
Visa eller dölj information Susanne Vikersusanne.viker@havochvatten.sesusvikUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986076biologisk mångfald, artskydd, hotade arter,säl, tumlare, CMS, ASCOBANS, MoU Sharks, CITES, HELCOM Seal6076Enheten för biologisk mångfald+46106986076
Visa eller dölj information Erik Årnfelterik.arnfelt@havochvatten.seeriarnUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986046restaurering, återställning sjöar och vattendrag, databasen Åtgärder i vatten, databasen Biotopkartering, restaureringshandbok6046Enheten för biologisk mångfald+46106986046

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2017-12-27
Sidansvarig: Webbredaktion