Enheten för biologisk mångfald

Hitta på sidan

Enheten arbetar med skydd av naturtyper och arter samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Enheten ansvarar för:

 • föreskrifter rörande förvaring, handel och transport av hotade arter
  (artskyddsförordningen)
 • samordning av arbetet med skydd av och åtgärder för akvatiska naturtyper
  och arter, genom art- och habitatdirektivet och svensk lagstiftning
  (miljöbalken, artskyddsförordningen, miljötillsynsförordningen och förordning
  om områdesskydd)
 • åtgärdsarbete som rör fysisk påverkan inklusive biologisk återställning och
  restaurering
 • vägledning och åtgärdsarbete för att minska negativa effekter av försurning
  av sjöar och vattendrag, samt beredning och samordning av frågor enligt
  kalkningsförordningen (1982:840)
 • beredning och samordning av frågor enligt förordningen (1998:1343) om stöd
  till fiskevården samt frågor om fiskeavgifts- och villkorsmedel
 • vägledning och åtgärdsarbete till skydd för hotade arter
 • vägledning och åtgärdsarbete gällande invasiva främmande arter
 • frågor om skogsbrukets inverkan på vattenmiljön
 • frågor som rör riksintresse naturvård 18/72
 • regelverk inom myndighetens ansvarsområden för invasiva främmande arter,
  samt arbete enligt förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter
 • förvaltningsplan för gråsäl, knubbsäl och vikare.
 • åtgärdsprogram för hotade arter
 • samordning och vägledning av arbetet med akvatiskt områdesskydd av
  marina och limniska naturmiljöer i enlighet med förordningen om
  områdesskydd (1998:1252)
 • samordning av frågor kring Natura 2000-områden och värdefulla vatten
 • samordning av arbete med det svenska genomförandet av konventioner
  inom enhetens ansvarsområde; CBD, CITES, CMS, Ascobans, MoU Sharks,
  Bern, Bonn, Ramsar, CCAMLR, Arktiska rådet, PAME
 • samordning av arbete med svenskt deltagande inom HELCOM och OSPAR
  vad avser marint områdesskydd, hotade och invasiva arter
 • samordning av frågor om grön infrastruktur

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Mia Olaussonmia.olausson@havochvatten.semiaolaEnhetschefAvdelningen för vattenförvaltning010-6986003Områdesskydd, restaurering, kalkning, hotade arter, främmande arter, fiskevård, biologisk mångfald, friluftsliv, ÅGP072-00960036003Enheten för biologisk mångfald+46106986003Mia Olausson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Ingemar Anderssoningemar.andersson@havochvatten.seingandUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986246Restaurering, pterställning, grundområden, biologisk mångfald, grön infrastruktur, fysisk påverkan, naturvärdesbedömning6246Enheten för biologisk mångfald+46106986246
Visa eller dölj information Erik Boströmerik.bostrom@havochvatten.seeribosUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986358Kalkning, försurning, kalkning av sjöar och vattendrag6358Enheten för biologisk mångfald+46106986358
Visa eller dölj information Michael Diemermichael.diemer@havochvatten.semicdieUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986153Artskydd, främmande arter, invasiva främmande arter, hotade arter, åtgärdsprogram för hotade arter och naturyper ÅGP6153Enheten för biologisk mångfald+46106986153
Visa eller dölj information Carolina Enhuscarolina.enhus@havochvatten.secaenhuUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986401Invasiva främmande arter, IAS, främmande arter, hotade arter, artskydd6401Enheten för biologisk mångfald+46106986401
Visa eller dölj information Mårten Gustafssonmarten.gustafsson@havochvatten.semargusHandläggareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986192Handläggare6192Enheten för biologisk mångfald+46106986192
Visa eller dölj information Jenny Hertzmanjenny.hertzman@havochvatten.sejenherUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986368Marint skydd, biologisk mångfald, metodiken Conservation Standards, SwAM Ocean, internationellt utvecklingsarbete6368Enheten för biologisk mångfald+46106986368
Visa eller dölj information Hedvig Hogforshedvig.hogfors@havochvatten.sehehogfUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986316Områdesskydd, skyddade naturområden, marina naturreservat, naturvärdesbedömning, Mosaic, ekosystembaserad adaptiv förvaltning, uppföljning6316Enheten för biologisk mångfald+46106986316
Visa eller dölj information Anna Karlssonanna.karlsson@havochvatten.seannkarUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986392Biologisk mångfald, Art- och habitatdirektivet, OSPAR, Hotade arter och habitat, Natura 2000, Uppföljning6392Enheten för biologisk mångfald+46106986392
Visa eller dölj information Christina Lindhagenchristina.lindhagen@havochvatten.sechlindUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986287Restaurering, omprövning vattenkraft, fiskevård6287Enheten för biologisk mångfald+46106986287
Visa eller dölj information Andrea Ljungandrea.ljung@havochvatten.seandljuUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986370Invasiva främmande arter, IAS, främmande arter, hotade arter, artskydd6370Enheten för biologisk mångfald+46106986370
Visa eller dölj information Jens Mentzerjens.mentzer@havochvatten.sejenmenUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986298Miljöekonomi, samhällsekonomi, ekosystemtjänster6298Enheten för biologisk mångfald+46106986298
Visa eller dölj information Jessica Nilssonjessica.nilsson@havochvatten.sejesnilUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986215Konventionen för biologisk mångfald (CBD)6215Enheten för biologisk mångfald+46106986215
Visa eller dölj information Pia Norlingpia.norling@havochvatten.sepianorUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986097Internationellt utvecklingsarbete, CITES, handel med hotade arter6097Enheten för biologisk mångfald+46106986097
Visa eller dölj information Mia Pantzarmia.pantzar@havochvatten.semiapanUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986284Art- och habitatdirektivet, Natura 20006284Enheten för biologisk mångfald+46106986284
Visa eller dölj information Lena Tingströmlena.tingstrom@havochvatten.selentinUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986091Områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, nationalpark, Ospar Marine Protected Areas (MPA), fiskereglering i marina skyddade områden, adaptiv förvaltning, Natura 20006091Enheten för biologisk mångfald+46106986091
Visa eller dölj information Lina Tomassonlina.tomasson@havochvatten.selintomUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986378Utredare6378Enheten för biologisk mångfald+46106986378
Visa eller dölj information Erik Törnblomerik.tornblom@havochvatten.seertornUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986092Områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, nationalpark, databasen Värdefulla vatten, ramsar, strandskydd, Natura 20006092Enheten för biologisk mångfald+46106986092
Visa eller dölj information Susanne Vikersusanne.viker@havochvatten.sesusvikUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986076Biologisk mångfald, artskydd, hotade arter,säl, tumlare, CMS, ASCOBANS, MoU Sharks, CITES, HELCOM Seal6076Enheten för biologisk mångfald+46106986076
Visa eller dölj information Erik Årnfelterik.arnfelt@havochvatten.seeriarnUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986046Restaurering, återställning sjöar och vattendrag, databasen Åtgärder i vatten, databasen Biotopkartering, restaureringshandbok6046Enheten för biologisk mångfald+46106986046

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2017-12-27
Sidansvarig: Webbredaktion